Koffiezaak

Handelshuurovereenkomst

Registratie van een huurcontract voor een pop-up

Sinds 2014 zijn de gewesten bevoegd voor handelshuur. In Vlaanderen werd van die bevoegdheid gebruik gemaakt om via een decreet rechtzekerheid te creëren voor het pop-upfenomeen. Over het registreren van pop-uphuurcontracten was echter onduidelijkheid gerezen. Na een parlementaire vraag heeft minister Muyters duidelijkheid gekregen van de federale minister van financiën, bevoegd voor de registratie van contracten.

De belangrijkste elementen in het antwoord van de minister van financiën:

  • aangezien een pop-uphuurcontract een huur betreft van in België gelegen onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen, die niet uitsluitend bestemd zijn tot huisvesting van een gezin of van één persoon moet deze akte verplicht geregistreerd worden;
  • deze akte dient geregistreerd te worden binnen de vier maanden vanaf de ondertekening;
  • de verplichting tot aanbeding ter registratie van deze akte en tot betaling van de desbetreffende rechten en gebeurlijk de geldboeten berust ondeelbaar de contracterende partijen;
  • de akte dient geregistreerd te worden in het kantoor van het gebied waar de goederen gelegen zijn. Indien de goederen gelegen zijn in het gebied van verscheidene kantoren, dan mag de akte in één van deze kantoren geregistreerd worden;
  • het recht wordt vastgesteld op 0,20% op een grondslag die bestaat uit het voor de duur van het contract samengevoegd bedrag van huursommen en aan de huurder opgelegde lasten;
  • de rechten en, in voorkomend geval de boeten, zoals zij door de ontvanger zijn vastgesteld, dienen voorafgaandelijk aan de registratie te worden betaald;
  • indien het pop-uphuurcontract opgesteld wordt bij notariële akte, wat weinig waarschijnlijk is, is de notaris verplicht om het contract zoals de meeste notariële akten binnen de 15 dagen ter registratie aan te bieden op het registratiekantoor dat voor zijn standplaats bevoegd is.

De registratiekantoren zullen richtlijnen krijgen over de registratie van pop-upcontracten om verdere misverstanden te vermijden.

Verwante websites:

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: