Koffiezaak

Handelshuurovereenkomst

Handelhuurovereenkomst

Als je een eigen zaak hebt en een gebouw huurt om jouw handelsactiviteit in onder te brengen, dan krijg je een specifieke bescherming als handelshuurder. De regels betreffende de handelshuur zijn dan van rechtswege van toepassing. Een specifieke verwijzing naar deze regelgeving in het huurcontract is niet vereist.

Voor diensten zoals een reisagentschap, een bank, een advocatenkantoor, een dokterspraktijk, … zijn de regels betreffende de handelshuur enkel van toepassing wanneer dit expliciet zo is opgenomen in de huurovereenkomst.

Duur

De handelshuurovereenkomst geeft je als huurder een veel betere bescherming dan een gewone huurovereenkomst. Het contract wordt afgesloten voor minimaal 9 jaar, waardoor je een grotere zekerheid hebt in de tijd. Je kunt als huurder het contract om de 3 jaar opzeggen met een aangetekende brief (of betekend bij deurwaardersexploot), die minstens 6 maanden voor de driejaarlijkse vervaldatum verstuurd moet worden naar de verhuurder

Ook de verhuurder kan het contract om de 3 jaar opzeggen, maar hij moet een periode van 1 jaar voor de driejaarlijkse vervaldag respecteren. Als de verhuurder het contract opzegt, dan moeten wel drie extra voorwaarden vervuld zijn:

  • het moet gaan om een geschreven huurcontract
  • hij/zij moet het pand zelf voor handel in gebruik nemen of de handel laten uitoefenen door één van de in de wet vermelde personen
  • de mogelijkheid moet uitdrukkelijk in het lopende handelshuurcontract voorzien zijn

Je hebt als huurder recht op drie huurhernieuwingen van het handelshuurcontract.

Je krijgt als huurder na 9 jaar het voorrecht boven alle andere personen om de huurovereenkomst te hernieuwen en jouw handel voort te zetten. Die hernieuwing moet je aanvragen ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voor het eindigen van de lopende huurperiode van 9 jaar.

In totaal biedt het huurcontract dus een bescherming van 36 jaar. De verhuurder kan de huurvernieuwing onder bepaalde voorwaarden wel weigeren.

Overeenkomst

Je kunt de handelshuurovereenkomst het best schriftelijk afsluiten. Het huurcontract moet worden geregistreerd bij de ontvanger der registratierechten binnen 4 maanden na het afsluiten van het huurcontract. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen worden beboet bij het niet naleven van deze verplichting. De huurovereenkomst moet bij notariële akte worden opgesteld wanneer een huurovereenkomst van meer dan 9 jaar is overeengekomen.

Indexering van de huurprijs

In tegenstelling tot de private huurovereenkomst kan de huur in het kader van een handelshuurovereenkomst maar worden geïndexeerd als die mogelijkheid voorzien is in de overeenkomst. De indexering moet overeenkomstig de wet gebeuren, in overeenstemming met de gezondheidsindex. 

Herziening van de huurprijs

Driejaarlijks kan de huurder of de verhuurder een herziening van de huurprijs aanvragen bij de vrederechter. In dat geval moet worden aangetoond dat door nieuwe omstandigheden de huurwaarde van het gebouw 15% hoger of lager ligt dan de huurprijs die vermeld is in de overeenkomst of vastgesteld is bij de laatste herziening.

Het beroep tot herziening is onderworpen aan bepaalde voorwaarden en kan maar worden aangespannen tijdens de laatste drie maanden van de lopende periode van drie jaar. 

Opmerkingen

De eigenaar/verhuurder wordt belast op de werkelijke netto-huurinkomsten en niet op het kadastraal inkomen. Je moet altijd bij de gemeente nagaan of een pand als handelspand gebruikt mag worden. In vele gevallen is een omgevingsvergunning of omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig, ook indien er geen verbouwingswerken nodig zijn aan het gebouw.

Voor meer informatie over de handelshuurovereenkomst kan je onder meer terecht bij de notaris of op notaris.be, de website van de Nederlandstalige notarissen.

Staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 is de Vlaamse overheid officieel bevoegd voor de handelshuurwetgeving. De huidige wetgeving blijft van kracht, totdat de Vlaamse overheid initiatief neemt om ze te wijzigen. Een eventuele wijziging zal gebeuren op basis van een studie, waarmee de Vlaamse overheid nagaat in welke mate de huidige wetgeving remmingen of beperkingen opwerpt voor ondernemers.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: