Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie

Hier vind je de hoofdlijnen van de oproep. Uitbreide toelichting kan je vinden in de handleiding.

Wie kan aanvragen

De oproep is enkel gericht naar de 13 Vlaamse Hogescholen zoals omschreven in de Codex Hoger Onderwijs. Onderafdelingen of entiteiten met een eigen ondernemingsnummer worden niet als zelfstandige hogeschool beschouwd, maar als onderdeel van één van de 13 hogescholen.

Samenwerkingsverbanden tussen verschillende hogescholen, of tussen een hogeschool en andere instellingen, organisaties of bedrijven komen ook in aanmerking. Hierbij wordt onderling afgesproken wie als aanspreekpunt en aanvrager van de subsidie optreedt. Indien er samenwerkingsverbanden aangegaan worden met andere instellingen, organisaties of bedrijven, kunnen deze laatste geen begunstigde zijn van de subsidie, noch kan de subsidie (gedeeltelijk) doorgestort worden naar derden. Het is met andere woorden niet de bedoeling om onderzoeksinfrastructuur van bedrijven of andere instellingen dan de hogescholen te financieren. 

Onder derden worden, voor alle duidelijkheid, geen leveranciers van de onderzoeksinfrastructuur begrepen. 

Focus van de oproep

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen heeft op basis van de maatschappelijke evoluties 3 transitiethema’s afgebakend die extra inspanningen vergen op het vlak van innovatie en ondernemerschap: digitalisering, circulaire economie/duurzaamheid, energie/klimaat. De aanvragen die in het kader van deze oproep worden ingediend, moeten aansluiten bij deze thematische speerpunten. 

Digitalisering

De digitalisering heeft ontegensprekelijk een impact op de maatschappij en de economie. Naast de ondertussen gekende toestellen zoals laptop, PC, smartphones, … zijn vandaag nieuwe geavanceerde transversale technologieën zoals robots, AI, AR, VR, doorgedreven automatisering, aan een opmars begonnen. Hun toepassingsmogelijkheden bevinden zich in een brede waaier van domeinen (industrie, gezondheidszorg, landbouw, bouw, logistiek en mobiliteit, …).

Kenmerkend voor deze nieuwe digitale technologieën is dat het gebruik van data hierbij centraal staat. De integratie en toepassing ervan hebben een grote invloed op het productaanbod, productieproces en businessmodellen van ondernemingen, en heeft ook een toenemend belang van cyberveiligheid als gevolg. Daarnaast brengen de nieuwe digitale technologieën ontegensprekelijk ook veranderingen teweeg op de arbeidsmarkt waardoor mensen meer dan ooit nood hebben aan de juiste digitale skills.

Circulaire economie / duurzaamheid

Vlaanderen streeft naar een volledig circulaire economie om zo beter in onze behoeften aan grondstoffen en water te kunnen voorzien, en ons welzijn te maximaliseren met een kleinere ecologische voetafdruk. Willen we onze broeikasgasemissie duurzaam verminderen, dan moeten we ook oog hebben voor de vermindering van de koolstofvoetafdruk van onze productie en consumptie. 

Circulaire economie projecten zorgen ervoor dat bij het voorzien in onze basisbehoeften (zoals voeding, huisvesting, transport, comfort, communicatie, gezondheid), minder primaire hulpbronnen (zoals fossiele grondstoffen, water en ruimte) worden verbruikt (dematerialisatie), door producten langer te laten meegaan, door de materialen en water beter in de kringloop te houden (zoals door hergebruik en recyclage).

Energie / Klimaat

Vlaanderen moet de komende jaren grote stappen zetten om de energievoorziening en het energieverbruik koolstofarmer en duurzamer te maken. De energie-efficiëntie van alle energie gebonden processen moet fors verbeteren, het aandeel hernieuwbare energiebronnen moet sterk verhogen, onze energie-infrastructuur moet beter en flexibeler zodat de energievoorziening te allen tijde gegarandeerd blijft. De energiefactuur moet betaalbaar blijven voor gezinnen en ondernemingen. Om dit alles te bereiken hebben we daarnaast ook een slim energiesysteem nodig dat flexibel kan inspelen op het fluctuerend aanbod van hernieuwbare energie. 

Vlaanderen streeft de doelstelling na om tegen 2030 zijn broeikasgasemissies in de niet-ETS sectoren te reduceren met 35%  ten opzichte van 2005.

Criteria

Aanvragen zullen beoordeeld worden op basis van onderstaande ontvankelijkheids- en selectiecriteria:

Ontvankelijkheidscriteria

 • De aanvraag werd tijdig ingediend.
 • Het aanvraagformulier en de begrotingstemplate werden volledig ingevuld en ondertekend.
 • De indiener is een hogeschool zoals vermeld in Artikel II.3. van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 en latere wijzigingen.
 • Het project heeft een duurtijd van maximaal 36 maanden.
 • Het project start ten vroegste op de datum van indiening en ten laatste 6 maanden na de beslissing (we verwachten een beslissing in december 2020).
 • De projectbegroting is in evenwicht, het vast gedeelte bedraagt max. 300.000 euro steun en min. 20% eigen inbreng.

Selectiecriteria

 • De kwaliteit van de projectaanvraag, dit betreft zowel de kwaliteit van de aanvraag, de haalbaarheid van het voorstel als de garanties die gesteld worden met betrekking tot de kwalitatieve uitvoering van het project.
 • De mate waarin de aanvraag past binnen de focus van de oproep, m.a.w. of via de onderzoeksinfrastructuur wordt ingezet op onderzoek dat aansluit bij de vooropgestelde transities. 
 • De mate waarin de aanvraag beantwoordt aan de volgende criteria met betrekking tot de relevantie van de onderzoeksinfrastructuur en de meerwaarde ervan ten aanzien van de ondernemers en de bedrijfswereld:
  • de complementariteit met bestaande infrastructuur
  • de aansluiting bij onderzoeksgroepen
  • de aansluiting bij noden van de bedrijfswereld
  • de openstelling van de onderzoeksinfrastructuur

Complementariteit met bestaande infrastructuur

In de aanvraag moet duidelijk gekaderd worden dat de nieuwe infrastructuur complementair is aan andere onderzoeksinfrastructuur dat reeds beschikbaar is binnen het netwerk van de hogescholen en universiteiten. Daarnaast moet ook de beschikbaarheid van vergelijkbare onderzoeksinfrastructuur bij ondernemingen, sectororganisaties of onderzoeksinstellingen in kaart gebracht worden. Het is niet de bedoeling om infrastructuur aan te kopen die reeds op een andere locatie beschikbaar is, tenzij heel duidelijk kan worden aangegeven waarom geen gebruik kan gemaakt worden van de reeds bestaande onderzoeksinfrastructuur. 

Aansluiten bij onderzoeksgroepen

Het is uiteraard de bedoeling dat de onderzoeksinfrastructuur ook actief gebruikt wordt en concrete onderzoeken ondersteunt. Rekening houdend met de focus van deze oproep wordt in de aanvraag aangegeven welke onderzoeksgroep(en) hier gebruik van maken. Daarbij wordt voorgesteld welke onderzoekservaring gekoppeld aan de focus er reeds aanwezig is en binnen welke lopende of geplande onderzoeken de infrastructuur minstens zal ingezet worden. Daarenboven wordt ook nagegaan welke mogelijkheden rond gebruik van de infrastructuur in de toekomst mogelijk zijn.  

Aansluiten bij de noden van de bedrijfswereld

Agentschap Innoveren & Ondernemen is in eerste instantie hét aanspreekpunt binnen de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Onze missie is het stimuleren en ondersteunen van innovatie en ondernemerschap en bijdragen aan een gunstig ondernemersklimaat. Via deze oproep wensen we ook hierop in te zetten. 

In de aanvraag wordt daarom aangegeven in welke mate bedrijven betrokken worden bij bestaande en toekomstige onderzoeken. Daarnaast wordt aangegeven op welke manier aan kennisdeling zal gedaan worden over de op te zetten onderzoeken en over de resultaten hiervan naar ondernemers en ondernemingen, en/of op welke manier relevante ondernemingen betrokken zullen worden bij het (op te zetten) onderzoek. 

Van de aanvrager wordt verwacht dat tijdens de duur van de subsidieperiode minstens twee concrete onderzoeksinitiatieven worden opgezet met betrokkenheid van het bedrijfsleven en  twee concrete initiatieven genomen worden in het kader van kennisdeling naar en/of betrokkenheid vanuit de bedrijfswereld.
Voor de aansluiting met de bedrijfswereld wordt maximaal gebruik gemaakt van bestaande netwerken van dienstverleners, in het bijzonder het VLAIO-netwerk. 

Openstellen van de onderzoeksinfrastructuur

Het is niet de ambitie dat elke onderwijsinstelling over een volledig gamma aan onderzoeksinfrastructuur beschikt. Het is daarentegen wel de bedoeling dat een netwerk van infrastructuren wordt uitgebouwd en ook ter beschikking wordt gesteld van andere onderzoeksinstellingen en de bedrijfswereld.

In de aanvraag moet dan ook duidelijk worden aangegeven welk beleid de aanvrager heeft of zal uitzetten met betrekking tot het openstellen van de te verwerven onderzoeksinfrastructuur naar zowel andere kennisinstellingen, als naar de bedrijfswereld. Het beleid dat de aanvrager hierin voert (onder meer op vlak van duurtijd, vergoedingen, overeenkomsten, verzekeringen, …) wordt toegelicht in de aanvraag. 

Hierbij wordt de aandacht gevestigd op de Europese regels en richtlijnen met betrekking tot Staatssteun. Dit houdt onder meer in dat marktconforme prijzen moeten gehanteerd worden voor de ter beschikking stelling van de onderzoeksinfrastructuur aan bedrijven.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling VLAIO Netwerk

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail