Bedrijventerrein in Kortrijk

Dataset bedrijventerreinen

Wat is de dataset bedrijventerreinen?

De dataset bedrijventerreinen, beheerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen, geeft een overzicht van de ligging en de structuur van de bedrijventerreinen in Vlaanderen en omvat volgende onderdelen:

 • Bedrijventerreinperceel: Deze geografische laag bevat de gebruikspercelen binnen een bedrijventerrein waarvoor informatie wordt verzameld inzake bebouwing, functie, gebruik en beschikbaarheid en indien gekend aangevuld met informatie over knelpunten (beperkingen). Met gebruiksperceel wordt de visueel waarneembare (al dan niet bebouwde) kavel bedoeld, die uit een deel of meerdere kadastrale percelen kan bestaan.
 • Bedrijventerrein: Deze geografische laag bevat de bestemde terreinen zoals deze in werkelijkheid bestaan. De basis van deze contouren zijn de meest recente digitale bestemmingsplannen met economische bestemming, uitgebreid met de werkelijke contouren van gebruikspercelen die in één blok aansluiten aan het terrein en dus deel uitmaken van de bedrijvenzone zoals in werkelijkheid gekend.
 • Ontwikkelbare bedrijvenzone: Deze geografische laag bevat de (delen van) bedrijventerreinen die nog ontwikkeld moet worden. Deze zones kunnen nieuwe terreinen zijn of herontwikkelingstrajecten. In deze laag zijn ook de ontwikkelaar en de status van de ontwikkeling zichtbaar.
 • Beheerde bedrijvenzone: Deze geografische laag bevat de (delen van) bedrijventerreinen waarop een vorm van beheer aanwezig is. Dit kan gaan om een aanspreekpunt, digitaal beheer of juridisch beheer.
 • Bedrijventerreinperceelaanbieding: Deze tabel bevat alle aanbiedingen van percelen die te koop of te huur worden aangeboden. Elke aanbieding heeft een referentie naar het gebruiksperceel, de aanbiedende organisatie en de website waar het perceel wordt aangeboden.
 • Bedrijventerreinperceelbeperking: Deze tabel bevat alle knelpunten (beperkingen) die een bepaald bedrijventerreinperceel momenteel ondervindt.
 • Geregistreerde organisatie: Deze tabel bevat de gegevens van alle organisaties die optreden als aanbieder van een bedrijventerreinperceel of als ontwikkelaar of beheerder van een bedrijventerrein.

Meer informatie is terug te vinden in de  gebruikershandleiding.

GIS-bedrijventerreinen is de authentieke geografische gegevensbron voor bedrijventerreinen in Vlaanderen. Ze is ook officieel erkend als OSLO standaard.

VLAIO heeft ook nog de volgende geografische datalagen in beheer, die niet volgens een OLSO standaard zijn opgemaakt:

 • Planningszone met economische bestemming (bedrijventerrein in planning): overzicht van toekomstige economische zones of omvorming van bestaande zones naar een niet-economische bestemming uit ontwerp-(her)bestemmingsplannen die een openbaar karakter hebben. Het zijn plannen in de fase waar de datum van de plenaire vergadering gekend is of waarvan de plenaire vergadering reeds heeft plaatsgevonden.
 • Brownfields: verwaarloosde, verontreinigde en/of onderbenutte sites. De Vlaamse Regering wenst de herontwikkeling van deze sites te stimuleren en te faciliteren door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders.
 • Bedrijfsverzamelgebouwen: bedrijvencentra, doorgangsgebouwen en research gerelateerde huisvesting (incubator), waarin kantoren, ateliers opslagunits te huur worden aangeboden aan (startende) ondernemers.
 • Steunzones: bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen.

Wat is een authentieke geografische gegevensbron?

Een authentieke geografische gegevensbron is een op elektronische wijze bijgehouden verzameling van geografische gegevens die als de meest volledige en kwalitatief hoogstaande door de Vlaamse Regering erkend is, en die nuttig of noodzakelijk is in het kader van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (zie wetgeving).

Alle Vlaamse overheidsinstanties dienen ze verplicht te gebruiken bij de uitvoering van taken van algemeen belang, zodat zij niet meer elk afzonderlijk dienen in te staan voor het verzamelen van dezelfde informatie. Daarnaast is er ook een algemene terugmeldingsplicht van toepassing.

Burgers en ondernemingen hoeven deze gegevens in principe enkel aan te leveren aan deze bron (eventueel via een andere instantie die instaat voor de inzameling en/of de validatie van de gegevens).

Door het eenmalig inzamelen en meervoudig gebruik, de vermindering van de administratieve lasten en verhoogde rechtszekerheid vormen authentieke bronnen de grondslag voor een betere dienstverlening van de overheden in Vlaanderen aan de burger, bedrijven en organisaties.

Authentieke bronnen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken

 • biedt specifieke kwaliteitsgaranties in verband met actualiteit, nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens;
 • is beschreven aan de hand van metadata die conform zijn aan het GDI-Vlaanderen metadataprofiel;
 • is raadpleegbaar via een raadpleegdienst;
 • is overdraagbaar via overdrachtdienst (downloaddienst);
 • is geharmoniseerd overeenkomstig de voorschriften opgelegd door de stuurgroep GDI-Vlaanderen.

Wetgeving

Vlaamse authentieke bronnen worden gedefinieerd in het twee decreten:

Wat is een OSLO standaard?

OSLO staat voor Open Standaarden voor Linkende Organisaties. Na verschillende overlegmomenten met de belangrijkste stakeholders werden op 18/06/2020 perceel en bedrijventerrein officieel erkend als OSLO standaard door de werkgroep datastandaarden van het stuurorgaan Vlaams Informatie-en ICT-beleid van de Vlaamse overheid. OSLO is een open semantische standaard met de bedoeling de interoperabiliteit tussen data te verhogen. Op ons YouTube kanaal kan je een kort filmpje over de voordelen van de OSLO standaard voor de dataset GIS bedrijventerreinen bekijken.