Steun sociale economie (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 14 okt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de sociale economie
Voor wat
overbruggen coronacrisis
Subsidies/Leningen
steun varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

De overheid creëerde voor de sociale economiebedrijven verschillende specifieke maatregelen om de coronacrisis te overbruggen. Daarnaast werden bestaande maatregelen versoepeld.

Herstelkrediet corona voor de sociale economie

Tijdens de coronacrisis werden ook de maatwerkbedrijven en ondernemingen met een sociale doelstelling hard getroffen. De vraag naar producten en diensten werd (tijdelijk) stopgezet of verminderde aanzienlijk waardoor de productie of dienstverlening de voorbije maanden niet op volle toeren kon draaien. Ondernemingen met een sociale doelstelling kunnen via de erkende sociale financiers Trividend en Hefboom dankzij het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) op verschillende manieren geld lenen. Dat kan onder andere via kredieten voor specifieke dossiers en microkredieten. Om ondernemingen extra financiële ademruimte te geven, wordt het nu ook mogelijk een gunstig Herstelkrediet Corona aan te vragen voor corona-gerelateerde dossiers.

Wie komt in aanmerking

Deze lening kan worden aangevraagd door:

 • Maatwerkbedrijven;
 • Maatwerkafdelingen;
 • Lokale diensteneconomie-ondernemingen;
 • Activiteitencoöperaties.
Wat komt in aanmerking

De middelen uit het Herstelkrediet Corona worden aangewend als versterking van het werkkapitaal nodig ten gevolge van de coronacrisis.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Bedrag en looptijd

Het kredietbedrag bedraagt minimum € 50.000 en maximum € 250.000. De terugbetaling van het kapitaal kan een jaar uitgesteld worden en de rente varieert in principe tussen 1 en 3%.
De maximale looptijd bedraagt 5 jaar.

Voorwaarden

Een financieringsdossier van een sociale economieonderneming komt in aanmerking voor een Herstelkrediet Corona als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • het dossier tot de doelgroep sociale economieondernemingen behoort;
 • de middelen worden aangewend als versterking van het werkkapitaal nodig ten gevolge van de coronacrisis;
 • de kredietnemer geen achterstal had op lopende kredieten;
 • de kredietnemer geen actieve kredietherstructurering doorliep op 31 januari 2020;
 • de kredietnemer geen onderneming in moeilijkheden is.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Aanvraagprocedure

Je kan dit krediet aanvragen tot 1 december 2021 bij de erkende financiers Hefboom en Trividend.

Aanpassingspremie voor maatwerkbedrijven en -afdelingen

Vanaf 1 oktober tot 31 december 2020 kunnen maatwerkbedrijven en -afdelingen een tijdelijke aanpassingspremie aanvragen. De premie moet de bedrijven in staat stellen de extra kosten te dragen voor de noodzakelijke aanpassingen aan productieprocessen en dienstverlening als gevolg van de corona-veiligheidsmaatregelen. 

Deze subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Maatwerkbedrijven;
 • Maatwerkafdelingen.
Wat komt in aanmerking

 De aanpassingspremie heeft betrekking op kosten gemaakt in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, ontstaan naar aanleiding van de uitzonderingssituatie door de COVID 19-crisis, voor:

 • de noodzakelijke aanpassing van de productieprocessen in functie van de gevraagde afstandsregels;
 • het herdenken van de arbeidsorganisatie;
 • de noodzakelijke aanpassingen van de organisatie in functie van de gevraagde afstandsregels van de verplaatsingen;
 • de dagdagelijkse ondersteuning van doelgroepwerknemers voor de opvolging van de gevraagde COVID-19 maatregelen.
Omvang steun

De aanpassingspremie bedraagt voor iedere doelgroepwerknemer 1 euro per gepresteerd uur waarbij per kwartaal het aantal voor de berekening van de premie in aanmerking te nemen uren per doelgroepwerknemer het contractueel afgesproken aantal arbeidsuren voor die doelgroepwerknemer niet overschrijdt.

Het totale premiebedrag dat de begunstigde per kwartaal ontvangt kan niet hoger zijn dan € 500 per toegekend contingent werkondersteunende maatregelen in dat kwartaal.

Aanvraagprocedure

Je kan deze subsidie aanvragen bij het Departement Werk en Sociale Economie, tussen 1 oktober en 31 december 2020. Meer informatie kan je raadplegen in het nieuwsbericht Aanpassingspremie voor maatwerkbedrijven en afdelingen.

Versoepeling bestaande steunmogelijkheden

De Vlaamse Regering heeft verschillende ondersteuningsmaatregelen gelanceerd ter ondersteuning van de sociale economie in de coronacrisis. Deze maatregelen moeten de ondernemingen meer financiële ademruimte geven, en de tewerkstelling van doelgroepwerknemers garanderen: 

 • De externe doorstroomtrajecten voor de doelgroepwerknemers van collectief maatwerkbedrijven worden opgeschort. Ook de externe doorstroomtrajecten voor de doelgroepwerknemers van lokale diensteneconomieondernemingen worden opgeschort en de inschakelingstrajecten worden verlengd. Hier kan je de afspraken die gelden voor deze organisaties terugvinden.
 • De maatwerkbedrijven, -afdelingen en lokale diensteneconomieondernemingen beschikken over een begrensd aantal doelgroepwerknemers die aanleiding geven tot ondersteunende maatregelen en subsidies. De ondernemingen worden aangemoedigd om jaarlijks minimaal 90% van dit toegekend contingent in te vullen met doelgroepwerknemers. Deze regel zal tijdelijk niet worden toegepast in 2020. Er volgt wel een automatische herverdeling in 2021 op het contingent van 2020.
 • Het Departement WSE zal geen automatische inhoudingen doen op de maandelijkse voorschotten van maatwerkbedrijven, –afdelingen  en lokale diensteneconomieondernemingen die betalingsproblemen ondervinden door de federale coronamaatregelen. De betrokken ondernemingen kunnen een aanvraag indienen, voorlopig tot en met het vierde kwartaal 2020.
 • Er wordt tijdelijk voorzien in een alternatieve financiering van de begeleiding van arbeidszorgmedewerkers. Deze wordt voorzien tot en met het vierde kwartaal van 2020.

Meer informatie kan je raadplegen in het nieuwsbericht Vijf ondersteuningsmaatregelen voor de sociale economie naar aanleiding van de covid-19 - crisis.

Contact

Afdeling / Dienst
Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 21
1030 Brussel
België

Telefoon