Exportsteun Brexit

Laatst gewijzigd op 13 mrt 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
uitvoering van een Brexit gerelateerd project/internationalisering
Subsidie (via oproep)
varieert per instrument

Bekijk ook de Brexit informatie op de VLAIO website.

Wat houdt de maatregel in

Vlaamse exporteurs kunnen een subsidie krijgen voor het realiseren van bepaalde Brexit gerelateerde projecten. 

Kmo's en grotere ondernmingen met minstens 2 voltijds tewerkgestelden en een vestiging in het Vlaamse Gewest kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) een eenmalige subsidie bekomen van € 10.000 tot € 50.000 voor het realiseren van een Brexit gerelateerd project of voor een project dat de gevolgen van de Brexit voor de onderneming opvangt. 

Wie een hoofdactiviteit heeft in primaire land-, tuinbouw- of visserijproducten én een economisch nadeel ondervond van de Brexit kon terecht bij het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) voor een subsidie van maximaal € 50.000 voor de uitvoering van innovatieve promotieprojecten gericht op het Verenigd Koninkrijk.

Van 15 maart 2023 tot en met 12 april 2023 kan je bij FIT 'Bijzondere Crisissteun Internationalisering: Brexitsteun' aanvragen. Zowel kmo's als grotere ondernemingen die lijden onder de Brexit én hun export naar het Verenigd Koninkrijk willen herlanceren en/of nieuwe markten willen aanboren kunnen een eenmalige subsidie bekomen van € 10.000 tot € 50.000 (afhankelijk van de tewerkstelling). Je moet wel minstens 2 voltijds tewerkgestelden hebben en een vestiging in het Vlaamse Gewest. Naargelang het budget zullen er in 2023 nieuwe periodes zijn waarin er nog steun kan worden aangevraagd.

Bijzondere crisissteun internationalisering (Brexit)

Kmo's en grotere ondernemingen die lijden onder de Brexit én hun export naar het Verenigd Koninkrijk willen herlanceren en/of nieuwe markten willen aanboren kunnen hiervoor bij Flanders Investment & Trade (FIT) een eenmalige subsidie bekomen van € 10.000 tot € 50.000 (afhankelijk van de tewerkstelling). Je moet wel minstens 2 voltijds tewerkgestelden hebben en een vestiging in het Vlaamse Gewest.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot kmo's en grotere ondernemingen die voldoen aan volgende definitie:

Criteria
kmo
grotere onderneming

Tewerkstelling

minder dan 250

minder dan 500

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen

maximum € 100 miljoen
maximum € 86 miljoen
Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie Europese basisdefinitie van kmo en grotere onderneming op de website van FIT).

 Daarnaast gelden volgende voorwaarden: 

  • een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest hebben
  • minstens twee voltijdsequivalenten (VTE) ingeschreven personeel tewerkstellen volgens de laatst neergelegde jaarrekening
  • een aanvaardbare activiteit uitoefenen (de NACE-BEL codes van de uitgesloten activiteiten kan je raadplegen op de website van FIT Overzicht uitgesloten sectoren
  • er kan met concrete cijfers worden aangetoond dat jouw onderneming reeds vóór 1 januari 2021 exporteerde naar het Verenigd Koninkrijk én dat de Brexit een negatieve impact heeft op de export- en bedrijfsresultaten. Je vindt voorbeelden van deze negatieve impact op de website van FIT 2. Wat zijn de voorwaarden?.
Wat komt in aanmerking

Je kan steun aanvragen voor projecten die passen in de relance naar aanleiding van de Brexit en betrekking hebben op activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen.

Voorbeelden van aanvaardbare kosten in het project zijn: kosten voor douanesoftware systemen; registratie- en hercertificatiekosten; kosten douanevertegenwoordiger; kosten Brits btw en/of EORI-nummer; kosten fiscaal agent; kosten inwinnen advies bij externe consultants; verzendingskosten van stalen; kosten voor digitale marketing; kosten voor diversificatie naar andere exportmarkten; andere kosten die de firma maakt om de gevolgen van de Brexit op te vangen.

Je krijgt voor dezelfde kosten geen andere financiële tegemoetkoming bij een internationale, federale, gewestelijke, regionale of lokale overheid.

Er kunnen maximaal 3 projectaanvragen ingediend worden:

  • De steun voor een bijkomend project kan enkel toegewezen worden als het voorgaande project tussentijds positief werd geëvalueerd.
  • Ondernemingen die eerder € 10.000 ontvingen van FIT als ‘Bijzondere Exportsteun Brexit’ kunnen nog maximaal 2 dossiers indienen.

Een project kan verschillende initiatieven omvatten: zo kan er bijvoorbeeld binnen het project ’marktdiversificatie’ een beursdeelname in Duitsland gecombineerd worden met prospectiereizen naar de Verenigde Staten, Japan en Spanje. In dit voorbeeld zijn er binnen 1 project 4 verschillende initiatieven.

Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 9 maanden in beslag nemen en moet ten laatste op 31 december 2023 afgerond zijn.

Omvang steun

Je kan steun aanvragen binnen de oproep van 20 februari 2023 (10u00) tot en met 10 maart 2023 (17u00).

De subsidie varieert naargelang de grootte van de onderneming:

werknemers (VTE) 
bedrag
2 t.e.m. 4 € 10.000*
5 t.e.m. 4 € 20.000
10 t.e.m. 99 € 30.000
vanaf 100  € 50.000

*Deze categorie moet minstens € 11.111 aanvaarde kosten aantonen om aanspraak te kunnen maken op het forfaitaire bedrag van € 10.000. Bij de andere categorieën worden er geen minimum aanvaarde kosten opgelegd.

Het subsidiebedrag bedraagt 90% van de door FIT aanvaarde kosten, opgegeven in uw subsidiedossier.

Een lijst van voorbeelden van aanvaarde en niet aanvaarde kosten kan je terugvinden op de website van FIT in de rubriek 3. Hoeveel bedraagt de subsidie.

Het aandeel personeelskosten in de aanvaarde kostenraming kan maximaal 20% bedragen. 

De-minimis

Deze steun valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Cumulatie

Je krijgt voor dezelfde kosten geen andere financiële tegemoetkoming bij een internationale, federale, gewestelijke, regionale of lokale overheid.

Aanvraagprocedure

De aanvraag verloopt via de online applicatie MijnFIT op de website van FIT binnen de periode van de openstaande oproep. Meer informatie kan je raadplegen op de website van FIT 4. Hoe uw subsidie aanvragen.

Brexit-incubator VLAM

Wie getroffen is door de Brexit kon via de Brexit-incubator van VLAM steun ontvangen voor innovatieve promotieprojecten gericht op het Verenigd Koninkrijk.

Wie komt in aanmerking

Enkel ondernemingen met een hoofdzetel in het Vlaams Gewest en een hoofdactiviteit in primaire land-, tuinbouw- of visserijproducten, die een economisch nadeel ondervonden van de Brexit komen in aanmerking. Ook federaties die vallen binnen de VLAM-werking kunnen steun aanvragen. 

Omvang steun

Een project wordt voor maximaal 50% van de uitgaven gesubsidieerd. Een project kan minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 steun ontvangen.
Een onderneming kan maximaal voor 1 project financiële steun ontvangen.

Het project moet volledig worden uitgevoerd binnen de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis. Voor de sector van de primaire productie van landbouwproducten is de de-minimisverordening van de landbouwsector van toepassing (€ 20.000). Voor de sector visserij en aquacultuur is de de- minimisverordening in de visserij- en aquacultuursector van toepassing (€ 30.000). Meer informatie kan je terugvinden op de website van het Departement Landbouw & Visserij > EU Landbouwbeleid > De-minimissteun.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag indienen kon online op de website www.vlaanderen.be/vlam/vk-incubator vanaf 2 mei 2022 tot 20 mei 2022 (18u). 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Subsidies
Adres

Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België

Telefoon
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 50
1030 Brussel
België