Momenteel loopt er geen oproep en kan de subsidie niet aangevraagd worden.

Vervolgstappen

Uitbetaling subsidie werkingskosten

Voor elk geselecteerd project wordt een ministerieel besluit opgesteld met onder meer de vermelding van het maximale subsidiebedrag en de subsidievoorwaarden.

De eerste schijf (30.000 euro voor nieuwe bedrijventerreinmanagementinitiatieven of 20.000 euro voor bestaande bedrijventerreinverenigingen) kan worden uitbetaald na goedkeuring als voorschot.

De tweede schijf (20.000 euro respectievelijk 10.000 euro) wordt uitbetaald na behalen van KPI 1 en 2; de derde schijf (saldo) wordt uitbetaald na behalen van KPI 3 waarbij:

  • KPI 1: er is door de bedrijventerreinvereniging een dienstverlener aangesteld of een parkmanager actief; de dienstverlener kan een privé-bedrijf, een intermediair (POM, VOKA…), of de ontwikkelaar/beheerder zelf zijn;  
  • KPI 2: minimaal de helft van de op het terrein gevestigde bedrijven  is lid van de bedrijventerreinvereniging;
  • KPI 3: voor afloop van het gesubsidieerd project moeten de totaal aanvaardbare kosten  voor het daaropvolgende jaar voor 75% gedekt zijn door én een bijdrage van het lokaal bestuur van minstens 25% van de aanvaardbare kosten en door lidmaatschapsbijdragen van de bedrijven van minstens 25%; de bijdragen van een van beide partijen of van beide zal dus hoger moeten zijn, zo niet zal de bedrijventerreinvereniging andere inkomstenbronnen moeten hebben zoals een percentage op groepsaankopen, winst op activiteiten e.d.; voor het evalueren van deze KPI worden de aanvaardbare kosten van het voorbije jaar als referentie beschouwd; de toekomstige werkingskosten moeten dus van eenzelfde grootte-orde zijn.

Uitbetaling aanvullende bonus

Voor de  uitbetaling van de bonus worden de volgende twee KPI’s bereikt:

  • KPI 4: er moet een draagvlak zijn voor een concreet projectvoorstel dat voldoende technisch, organisatorisch en financieel uitgewerkt is en goedgekeurd werd door minstens 75% van de leden van de bedrijventerreinvereniging;  
  • KPI 5: het project moet gestart of, indien het een subsidie-aanvraag betreft (vb. Pendelfondsdossier),  moet die subsidie-aanvraag goedgekeurd zijn in de van toepassing zijnde steunregeling.

Indien zich ingrijpende wijzigingen voordoen bij de uitvoering van het project (financieel of inhoudelijk) zoals beschreven in de subsidieaanvraag moet het Agentschap Innoveren en Ondernemen schriftelijk toestemming verlenen voor een gewijzigd tijdspad of gewijzigde projectinhoud.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail