Momenteel loopt er geen oproep en kan de subsidie niet aangevraagd worden.

Op welke kosten is deze subsidie van toepassing?

Subsidie voor werkingskosten

De oproep is gericht op de subsidiëring van de werkingskosten van bedrijventerreinmanagement (bij nieuwe en bestaande bedrijventerreinverenigingen), m.a.w. op de personeelsinzet van een bedrijventerreinmanager. Aanvaardbare kosten hebben enkel betrekking op:  

  • Effectief gepresteerde en betaalde personeelskosten; andere prestaties verricht door bedrijven uit de bedrijventerreinvereniging of nog andere organisaties andere dan de projectpromotor/begunstigde en die niet gefactureerd werden, worden niet als aanvaardbare kost gezien;
  • Facturen voor de uitbesteding van de werking van de bedrijventerreinverenigingen of het bedrijventerreinmanagement, met inbegrip van de BTW wanneer de BTW effectief door de begunstigde wordt gedragen (m.a.w. niet terugvorderbaar is);  
  • Een forfait van 15%  van de aanvaarde personeelskosten (via loonstaten te bewijzen en niet via externe facturen); deze kosten hoeven niet bewezen te worden en zijn te beschouwen als vergoeding voor de overhead (zoals IT, verwarming, reiskosten…).

Aanvullende bonus

Aanvullend kan er een bonus toegekend worden van 5.000 euro voor concrete acties (uitgaven op factuur die geen betrekking hebben op recurrente kosten zoals groenonderhoud, bewaking…), voor zover voldaan is aan de twee volgende voorwaarden:

  • Er moet een draagvlak zijn voor een concreet projectvoorstel dat voldoende technisch, organisatorisch en financieel uitgewerkt is en goedgekeurd werd door minstens 75% van de leden van de bedrijventerreinvereniging;  
  • Het project moet gestart of, indien het een subsidie-aanvraag betreft (vb. Pendelfondsdossier),  moet die subsidie-aanvraag goedgekeurd zijn in de van toepassing zijnde steunregeling.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail