Momenteel loopt er geen oproep en kan de subsidie niet aangevraagd worden.

Ontvankelijkheids- en voorkeurscriteria

Ontvankelijkheidscriteria

Om ontvankelijk te zijn voor de selectie moet een projectvoorstel:

 • Ingediend zijn ten laatste op 31 juli 2016 via de door het Agentschap  Innoveren & Ondernemen ter beschikking gestelde webformulier en moeten de verplicht toe te voegen bijlagen aangehecht/opgeladen worden.
 • Duidelijk aangeven wie de begunstigde zal zijn van de subsidie; als begunstigde komen in aanmerking:
  • bedrijventerreinverenigingen
  • bedrijventerreinverenigingen-in-oprichting
  • de organisatie die instaat voor het beheer van de gemeenschappelijke mede-eigendom (syndicus)
  • ontwikkelaars/beheerders van een bedrijventerrein voor zover het gaat om andere projecten dan het beheer van een bedrijventerrein zoals beschreven in artikel 57 van het BVR van 24 mei 2013 houdende de subsidiëring van bedrijventerreinen.
 • Voor een nieuwe bedrijventerreinvereniging, via een intentieverklaring aantonen dat ofwel bedrijven via lidmaatschapsbijdragen ofwel lokale besturen, minimaal 25% van de werkingskosten bereid zijn jaarlijks te betalen.
 • Voor een bestaande bedrijventerreinvereniging, eveneens voldoen aan dezelfde voorwaarde wat betreft cofinanciering en moeten tevens al minimaal de helft van de bedrijven op het bedrijventerrein lid zijn van de bedrijventerreinvereniging op het moment van de indiening.
 • Duidelijke vermelding van het gewenste bedrag van de subsidie.  

Voorkeurscriteria

De beoordeling gebeurt op basis van een aantal voorkeurscriteria, op basis waarvan een rangorde opgemaakt wordt van de ingediende projecten. Tot zover budget beschikbaar is worden de projecten gesubsidieerd. Eens het budget uitgeput is, kunnen de projecten die lager gerangschikt staan geen subsidie meer toegekend krijgen. De wedstrijdformule zit met andere woorden vervat in deze prioriteitscriteria.

Prioriteit wordt gegeven aan projecten:

 • Met een sterke, bij voorkeur problematiekgedreven motivatie om met bedrijventerreinmanagement van start te gaan, een bedrijventerreinvereniging op te richten of ze te bestendigen. M
 • Met ambities die naast kostenbesparingen en/of betere service levels van dienstverleners ook inzetten op:
  • samenwerking op vlak van energie (cf. concepten energiepremies)
  • duurzaam woon-werkverkeer
  • samenwerking op vlak van logistiek
  • eco-efficiëntie waaronder duurzaam materialenbeheer
  • beeldkwaliteit (zoals een gezamenlijke groenaanleg) en duurzame inrichting (m.i.v. ingrepen met het oog op integraal waterbeleid en biodiversiteit)
  • beveiliging en verkeersveiligheid.

   Uit de toelichting moet blijken dat de voorgenomen acties realistisch zijn. Bij de beoordeling zal ook gekeken worden of de voorgenomen acties efficiënt, innovatief en duurzaam zijn.  
 • Die de ontvankelijkheidscriteria substantieel overtreffen of die op een andere manier een sterke waarborg kunnen geven voor het welslagen van het bedrijventerreinmanagement.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail