Wijzigingen brownfieldconvenanten en aanstelling nieuwe onderhandelaar

Publicatiedatum
Het brownfielddecreet moet investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten.

Aanstelling onderhandelaar brownfieldconvenanten

Momenteel zijn er vijf onderhandelaars brownfieldconvenanten aangesteld. Op 30 juni 2019 gaat Dirk Henckens, één van deze vijf onderhandelaars, met pensioen. Aangezien deze persoon voltijds (1 VTE) de taak van onderhandelaar opneemt, dringt een bijkomende inzet van onderhandelaars zich op om deze uitval te compenseren. De Vlaamse Regering beslist daarom dat Pascal Maebe vanaf 1 februari 2019 als onderhandelaar brownfieldconvenanten zal optreden voor een tijdsbesteding van 0,50 VTE. Ze keurt ook het optrekken goed van de inzet van 0,25 VTE naar 0,5 VTE voor volgende onderhandelaars Brownfieldconvenanten, met inwerkingtreding op 1 februari 2019: Machteld De Dobbeleer en Stefaan Baeteman.

Addendum 3 aan Brownfieldconvenant 42. Investeringszone Petroleum Zuid

Een brownfieldconvenant kan gewijzigd worden door een addendum, met toestemming van alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu addendum 3 goed bij het Brownfieldconvenant 42. Investeringszone Petroleum Zuid. Het gaat om de uitbreiding en aanpassing van het projectgebied na aankoop en verkoop van een aantal loten. Daarnaast voorziet het addendum in een verlenging van de convenantsduur waardoor de termijn van het convenant in overeenstemming wordt gebracht met de termijn van de PPS-overeenkomst die een gefaseerde herontwikkeling voorziet tot en met 2036.

Addendum aan Brownfieldconvenant 46. Craeyenhof – Zwijndrecht (Burcht)

De Vlaamse Regering keurt een addendum goed bij het Brownfieldconvenant 46. Craeyenhof – Zwijndrecht (Burcht). Craeyenhof Properties bvba treedt als Actor toe tot het convenant.