Team Bedrijfstrajecten vzw zoekt 3 onafhankelijke leden-bestuurders

Publicatiedatum
Vlaanderen telt telde tot voor kort nog vijf Innovatiecentra vzw, één in elke Vlaamse provincie. De Vlaamse regering heeft beslist deze vijf vzw’s te laten fusioneren tot één slagkrachtige vzw, die op Vlaams niveau zal opereren. Deze vzw Team Bedrijfstrajecten zal opereren onder de masterbrand van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

De vzw Team Bedrijfstrajecten is opgericht op 8 januari 2018

Het fusieproces van de vijf Innovatiecentra met deze nieuwe vzw is afgerond op 26 maart. De werking van de vzw wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid op basis van een vijfjarig Convenant dat met de vzw wordt afgesloten. De statuten en het Convenant zijn door de Vlaamse regering op 22 december 2017 goedgekeurd. Hierin is voorzien dat de vzw binnen de zes maanden na oprichting drie onafhankelijke bestuurders dient aan te stellen, die ook lid zullen zijn van de vereniging.

Opdracht van de vzw

De vzw heeft als belangrijke hoofdopdrachten:

 • in samenwerking met partners uit het ruime VLAIO netwerk bedrijven sensibiliseren en informeren om stappen te zetten naar business transformatie;
 • invullen van de kernopdracht van de front office van het Agentschap (i.s.m. het Contact Center van het agentschap) door bedrijven te begeleiden in en adviseren bij het realiseren van hun ambitie tot business transformatie aangevuld met ruime bekendmaking en ontsluiting van het beschikbare overheidsinstrumentarium van dienstverlening en steunmechanismen;
 • fungeren als actieve navigator binnen het VLAIO netwerk voor het opzetten van samenwerking tussen bedrijven en met publieke en private (kennis)partners bij het realiseren van hun business case;
 • realiseren van een organisatiestructuur- en cultuur die operationele excellentie en openheid tot vernieuwing en samenwerking inzet voor de realisatie van haar missie.

De leden van de vzw

De vzw telt momenteel 7 leden:

 • de cvba Voka - Shared Services, met (maatschappelijke) zetel van de vennootschap te Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel
 • de vzw Unizo, met (maatschappelijke) zetel van de vereniging te Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
 • het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse overheid, met zetel te Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel
 • 4 natuurlijke personen op voordracht van resp. Voka en Unizo

De Raad van Bestuur van de vzw

Zoals statutair bepaald leidt de Raad van Bestuur de zaken van de Vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De Raad is bevoegd om alle daden van bestuur te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene ledenvergadering zijn voorbehouden.

Gewenst profiel

De onafhankelijke bestuurders moeten een algemene deskundigheid hebben inzake bestuur, naast een kennis van het beleidsveld innoveren en ondernemen en vertrouwd zijn met het rijke landschap van Vlaamse stakeholders actief binnen dit beleidsveld.

De vzw wenst zijn Raad van Bestuur te versterken met expertise die complementair  en versterkend is aan de kennis en ervaring van de andere bestuurders. Daarom wordt van de kandidaten gevraagd dat ze representatief zijn voor het Vlaamse industriële weefsel en/of voor het Vlaamse kennis eco-systeem. Bijkomende expertise inzake digitalisering in ruime zin is een pluspunt.

Onafhankelijkheidsvoorwaarden

 • Een onafhankelijke bestuurder mag gedurende de vijf voorafgaande jaren binnen de Vereniging, noch binnen haar leden-rechtspersonen een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het directiecomité hebben vervuld;
 • Een onafhankelijke bestuurder mag gedurende drie jaren voorafgaandelijk aan zijn aanstelling geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel van de Vereniging, noch van een lid-rechtspersoon of een daarmee verbonden vennootschap of vereniging;
 • Een onafhankelijke bestuurder mag niet meer dan twee opeenvolgende mandaten als onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur uitoefenen zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan 10 jaar;
 • Een onafhankelijke bestuurder mag zich niet in een situatie bevinden waarin er een gekruist mandaat bestaat met een niet onafhankelijk bestuurder. Deze situatie zou zich kunnen voordoen indien A als onafhankelijk bestuurder van de Vereniging, uitvoerend bestuurder zou zijn van een andere vennootschap waarin B als niet onafhankelijk bestuurder van de Vereniging zetelt als bestuurder, lid van het leidinggevend personeel of lid van het toezichthoudend orgaan. In dit geval voldoet A niet aan de criteria van onafhankelijkheid ten aanzien van de Vereniging;
 • De onafhankelijk bestuurder mag geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de Vereniging of bij haar leden een van de volgende mandaten of functies uitoefenen:
  • lid van het bestuursorgaan,
  • lid van het directiecomité,
  • persoon belast met het dagelijks bestuur, of
  • lid van het leidinggevend personeel.

Verwachtingen en vergoedingen

De statuten bepalen dat bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. Verwacht wordt dat kandidaten zich engageren voor een termijn vanaf aanstelling tot eind 2022. Op kruissnelheid worden een 4-tal  vergaderingen per jaar samengeroepen, in principe in Brussel, op de maatschappelijke zetel van de vzw. Bestuurdersvergoedingen zijn niet voorzien.

Kandideren?

Heb je interesse om een mandaat van onafhankelijk bestuurder bij de vzw Team Bedrijfstrajecten op te nemen? Stuur dan je cv, een begeleidende motivatiebrief, een verklaring op eer dat je voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden en een overzicht van je andere lopende mandaten en activiteiten naar Bernard De Potter, administrateur-generaal VLAIO (bernard.depotter@vlaio.be).

Een voorselectie van de kandidaten gebeurt door een selectiecommissie, die een dubbele lijst van 2 keer 3 kandidaat-onafhankelijke bestuurders zal voorstellen aan de Algemene Vergadering van de vzw, die vervolgens een goedgekeurde lijst zal voorleggen aan de Vlaamse regering. De regering selecteert uit deze lijst drie kandidaat-onafhankelijke bestuurders. Deze kunnen vervolgens toetreden als lid van de Vereniging en door de Algemene ledenvergadering als bestuurder worden benoemd.

Kandideren kan tot en met uiterlijk 16 april 2018, om 12.00 uur.

Voor bijkomende informatie of vragen over de procedure kan eveneens met Bernard De Potter contact worden opgenomen.