Kmo-portefeuille heeft positief effect op competitiviteit en productiviteit van ondernemingen

Publicatiedatum

Uit een studie van Technopolis blijkt dat de kmo-portefeuille een breed bereik heeft, administratief eenvoudig is, de drempel naar opleiding en advies verlaagt én een positief effect heeft op de competitiviteit en productiviteit van ondernemingen. De kmo-portefeuille is een instrument waarmee kmo’s financiële steun kunnen krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van hun onderneming verbeteren, met name opleiding of advies.

Jaarlijks 55.000 kmo’s

In opdracht van Vlaams minister van Economie Jo Brouns heeft het VLAIO een studie laten uitvoeren om de kmo-portefeuille te evalueren. Technopolis (in samenwerking met VIVES – KU Leuven) evalueerde de kmo-portefeuille in de periode van 2016 tot 2022. De focus van de studie lag op de werking, doelgroep, meerwaarde en impact van het instrument. Ook de toegevoegde waarde ten opzichte van het breder instrumentarium van VLAIO kwam aan bod.

De kmo-portefeuille wordt over het algemeen als goed toegankelijk ervaren en het aanvraagproces wordt positief beoordeeld. Jaarlijks maken zowat 55.000 kmo’s (0-250 werknemers) gebruik van het instrument voor meer dan 130.000 advies- of opleidingsprojecten. Het betreft in hoofdzaak de allerkleinste bedrijven (0-5 werknemers), goed voor ongeveer 80% van de gebruikers en 56% van het subsidiebedrag.  

Goede kwaliteit en lage administratieve lasten

Ondernemers geven daarnaast ook aan dat de administratieve lasten vrij laag zijn. Door gebruik te maken van dienstverleners wordt de administratieve last verschoven naar de markt. Hierdoor worden minder publieke middelen gebruikt en blijven publieke uitvoeringskosten relatief laag.

Meer dan 8 ondernemers op 10 beoordelen de kwaliteit van de ingekochte opleidingen en adviestrajecten als goed tot zeer goed.

Elke euro subsidie levert 2 euro productiviteit op

De evaluatie toont aan dat het instrument volgens de gebruikers bijdraagt aan de kwaliteit, de wendbaarheid of de groei van de organisatie. Meer dan 8 op 10 gebruikers stellen ook structureel meer te investeren in kennis of opleiding. De kmo-portefeuille geeft dus ook een stimulans om (meer) te investeren in opleiding of advies

Uit de analyses blijkt dat de kmo-portefeuille meetbare positieve effecten heeft op bedrijfseconomische prestaties bij het overgrote deel van de onderzochte participanten. Er werden significante effecten op de productiviteit, op de toegevoegde waarde en op de tewerkstelling bij de kleinere kmo’s gevonden (<20 VTE). Elke euro subsidie levert bij deze bedrijven bijvoorbeeld 2 euro productiviteit op.  De effecten bij opleidingen zijn in vergelijking met advies meer prominent, waarschijnlijk omdat een opleiding een direct effect geeft terwijl er na advisering nog bijkomende acties nodig zijn om effecten te behalen.

Voor iets grotere kmo’s (>20 VTE) worden echter geen significante effecten waargenomen. Het gaat hier over 9% van de gebruikers die 16% van het subsidiebedrag ontvingen.

Delen: