Interreg Vlaanderen Nederland licht tipje van de sluier

Publicatiedatum
Op 9 december 2020 heeft Interreg Vlaanderen-Nederland een “95% concept” van het toekomstige programma vastgesteld. Voor het eerst kunnen ze nu de grote lijnen publiceren van het soort grensoverschrijdende projecten dat ze tussen 2021 en 2027 hopen te kunnen subsidiëren.

Iedere zeven jaar geeft de Europese Unie regio’s de mogelijkheid om voor te stellen hoe zij EU-subsidiegelden willen inzetten. Zo hebben ook de Interreg Vlaanderen-Nederland partners zich de afgelopen maanden beraamd op hun prioriteiten. Welke uitdagingen staan centraal voor de komende zeven jaar, waar moet grensoverschrijdende samenwerking vooral op te focussen? In het nu vergevorderd concept voor het Interreg-Programma 2021-2027 staat het allemaal.

Dat concept is gebaseerd op een analyse van de grensregio en haar inwoners. Die analyse is op zichzelf overigens ook nog een concept; zo willen ze de uiteindelijke programmadoelstellingen formuleren op basis van zo actueel mogelijke informatie. Zo moeten bijvoorbeeld de gevolgen van de coronacrisis en de brexit nog uitgebreider aan bod komen in de gebiedsanalyse.

Het concept-programma houdt ook rekening met input van experts van tal van organisaties uit de regio. In september en oktober werd de gebiedsanalyse en de voorlopige doelstellingen in een vijftal focusgroepen besproken. Hieraan namen tientallen Vlaamse en Zuid-Nederlandse specialisten op vlak van vooral innovatie, milieu, de arbeidsmarkt en toerisme deel.

Met die input komt Interreg Vlaanderen-Nederland tot een concept-programma dat is opgebouwd rond vier pijlers:

  1. Een slimmer Europa; innovatie en vaardigheden voor slimme transformatie
  2. Een groener Europa; klimaat, milieu en natuur
  3. Een socialer Europa; inclusieve arbeidsmarkt, opleiding en duurzame vrijetijdsbesteding
  4. Een Europa zonder grenzen; samenwerken om grensobstakels te overwinnen

Binnen deze vier beleidsdoelstellingen zullen Vlaams-Nederlandse projecten worden gefinancierd op tal van domeinen. Interreg Vlaanderen-Nederland zal investeren in innovatie en onderzoeksinfrastructuur, opleiding en het functioneren van de arbeidsmarkt, mitigatie van en adaptatie aan de klimaatverandering, biodiversiteit en het tegengaan van luchtverontreiniging duurzame vrijetijdsbesteding en toerisme, en het oplossen van administratief-juridische knelpunten aan de grens. Binnen verschillende doelstellingen is aandacht voor herstel na de coronacrisis. Een rode draad in het geheel is de relevantie voor de Nederlanders en Vlamingen zèlf; in het nieuwe programma zal maatschappelijke relevantie en burgerbetrokkenheid een belangrijke rol spelen.

Het programma is nog niet ‘af’. Zo wordt er nog gewacht op duidelijkheid vanuit Europa, voor wat betreft het budget. Zodoende is er nog geen budgetverdeling over de doelstellingen. Mogelijk worden nog een aantal klemtonen verlegd. Het programma staat verder open voor suggesties van Vlamingen en Nederlanders of organisaties uit het voorziene programmagebied.   Dit hoeft echter niemand tegen te weerhouden om nu al na te denken over projecten. De lancering van een eerste Interreg Vlaanderen-Nederland oproep voor de periode 2021-2027 wordt nog voor de zomer verwacht. De projectadviseurs staan alvast klaar om te helpen met vragen bij de voorziene doelstellingen en om uw ideeën uit te werken en partners te zoeken!