Hervorming kmo-portefeuille: wat betekent dit voor jou als dienstverlener?

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 25 november 2022 de hervorming van de kmo-portefeuille goed. Vanaf januari 2023 wordt deze steun inhoudelijk gerichter ingezet door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Daarnaast wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. Hieronder schetsen we wat deze hervorming concreet voor jou als dienstverlener betekent.

Toekomstgerichte thema’s 

Het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille wordt beperkt tot een aantal thema’s. Als dienstverlener kan je enkel nog opleidingen en adviezen binnen minstens één van deze thema’s aanbieden via de kmo-portefeuille. Volgende thema’s worden voorzien: 

 • Bedrijfsstrategie: het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken; 
 • Beroepsspecifieke competenties: de theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen; 
 • Digitalisering: het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van hardware, software, onlinetoepassingen en cybersecurity; 
 • Duurzaamheid: een economisch systeem dat leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten met respect voor milieu en maatschappij; 
 • Financiële geletterdheid: financiële en boekhoudkundige kennis die nodig is om een onderneming succesvol te beheren; 
 • Innovatie: het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst; 
 • Internationalisering: het beleid om het internationaal ondernemen van Vlaamse ondernemingen te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen; 
 • Personeelsmanagement: het personeelsbeleid van een onderneming om een doelmatige en functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van een kmo, en met betrekking tot minstens één van deze topics: 
  • arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen; 
  • competentiebeleid; 
  • diversiteit- en non-discriminatiebeleid; 
  • evaluatie- en functioneringsbeleid; 
  • personeelsplanning; 
  • sociale wetgeving. 

Kwaliteitskamer 

Als onderdeel van de hervorming van de kmo-portefeuille wordt ook een kwaliteitskamer opgericht die waakt over de inhoudelijke kwaliteit van gesubsidieerde diensten binnen de kmo-portefeuille. De kwaliteitskamer is samengesteld uit experten op vlak van ondernemerschap die op de hoogte zijn van de kennisnoden van kleine en middelgrote ondernemingen.

Dit zijn de opdrachten van de kwaliteitskamer: 

 • het verlenen van advies aan VLAIO bij het toezicht op de naleving van dit besluit en de uitvoeringsbesluiten door de geregistreerde dienstverleners en de ondernemingen, zowel voorafgaand als na de indiening van een steunaanvraag, wat betreft de inhoud van de diensten;
 • het verlenen van advies aan VLAIO naar aanleiding van klachten over de inhoud van diensten aangeboden door de geregistreerde dienstverleners;
 • het verlenen van advies aan de minister en de Vlaamse Regering over de invulling van de thema’s en het subsidiabele karakter van een dienst;
 • het verlenen van advies aan de minister over het invullen van de lijst van diensten gericht op de beroepsspecifieke competenties met toepassing van de vermelde voorwaarden.

Voor de uitvoering van zijn taken hanteert de kwaliteitskamer als bijkomende voorwaarde dat geen diensten worden gesubsidieerd die strijdig zijn met de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of met algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten.

Selecteer als dienstverlener jouw thema’s 

Kmo’s die een steunaanvraag indienen moeten vanaf volgend jaar het thema waarbinnen hun steunaanvraag betrekking heeft selecteren. Op basis van het gekozen thema worden enkel dienstverleners die actief zijn in het thema getoond. Je kan als dienstverlener zelf je thema’s beheren. Hoe je dat doet? Door hier te klikken, download je automatisch de handleiding

Als dienstverlener blijf je verantwoordelijk om te controleren of de steunaanvraag correct is ingediend. Als de steunaanvraag niet correct is uitgevoerd dien je deze te weigeren via de digitale applicatie voor dienstverleners.  

Voor de thema’s wordt een brede interpretatie gehanteerd. Alle opleidingen en adviezen die inhoudelijk gelinkt kunnen worden aan een thema kunnen worden gesteund. Als dienstverlener maak je deze beoordeling zelf. Bij twijfel kan je jouw opleiding of advies steeds aan ons voorleggen via kmo-portefeuille@vlaanderen.be.

(!) Uitzondering: Beroepsspecifieke competenties 

De enige uitzondering op de brede interpretatie is het thema ‘beroepsspecifieke competenties’. Voor dit thema wordt vanaf 2023 een lijst van diensten opgesteld die je zal kunnen raadplegen via onze website vlaio.be/kmo-portefeuille. Enkel opleidingen en adviezen die op de lijst staan, kunnen nog worden gesubsidieerd. 

Welke diensten komen op lijst voor ‘beroepsspecifieke competenties’? 

Dit zijn de beoordelingscriteria om opleidingen en adviezen toe te laten tot de lijst:  

 • Diensten gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB
 • Diensten gericht op het aanleren van technologische, technische, exact-wetenschappelijke of wiskundige kennis en de toepassing ervan in beroepen. STEM-opleidingen en Zorg STEM-opleidingen gepubliceerd op onderwijskiezer.be voldoen aan deze voorwaarde; 
 • Diensten die inspelen op een toekomstig sectoraal tekort aan competenties door een prognose uitgevoerd volgens de methodiek van het VLAMT of door een op wetenschappelijk verantwoorde, onderbouwde en aantoonbare wijze; 
 • Diensten die leiden tot een attest of certificaat dat in België vereist is voor de uitoefening van een beroep. 

Laat jouw diensten binnen dit thema registreren 

Je kan als dienstverlener zelf je opleidingen en adviezen binnen het thema ‘beroepsspecifieke competenties’ laten registreren. Hoe gaat dit in zijn werk?  

 1. Begin januari ontvang je een link naar een webformulier waar je diensten die voldoen aan de voorwaarden van de kmo-portefeuille en specifiek aan de voorwaarden van beroepsspecifieke competenties, kan aanbieden ter registratie   
 2. Je vermeldt in je aanvraag onder meer de naam van de dienst, een korte omschrijving, de beoogde doelgroep en de specifieke voorwaarde waaraan de dienstverlening voldoet.  
 3. Deze aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van voormelde beoordelingscriteria. De kwaliteitskamer kan een advies geven over de voorgestelde lijst. 
 4. De lijst wordt goedgekeurd door de minister. 
 5. Na goedkeuring door de minister word je per mail op de hoogte gebracht van de beslissing en publiceren we de nieuwe lijst op vlaio.be/kmo-portefeuille

Opleidingsdatabank als vertrekpunt 

We beginnen niet met een lege lijst. De opleidingsdatabank, opgesteld in het kader van de Vlaamse opleidingsincentives, dient als vertrekpunt voor de lijst van beroepsspecifieke competenties van de kmo-portefeuille. Alle opleidingen inzake beroepsspecifieke competenties uit de opleidingsdatabank zijn automatisch erkend bij de kmo-portefeuille. Je kan deze databank hier raadplegen

Voor meer informatie kan je terecht op het gratis nummer 1700.  
Bel, mail of chat gratis met 1700, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur. 

Delen: