Europese steun voor 7 projecten via EFRO-projectoproep ‘Circulaire economie’

Publicatiedatum
In 2021 werden door de Europese Commissie de zogenaamde REACT EU middelen ter beschikking gesteld aan de lidstaten. REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) omvat bijkomende middelen bovenop de traditionele cohesieprogramma (EFRO, ESF, ELFPO) en wordt aangewend om het hoofd te bieden aan de coronacrisis.

Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd ervoor gekozen om de middelen o.a. in te zetten op Circulaire Economie. De oproep ‘Circulaire Economie’ was tweeledig: enerzijds werden er projecten beoogd die de focus verleggen naar het vermijden van eenmalige verpakkingen, anderzijds werd op zoek gegaan naar projecten die een duurzaam circulair economische invulling geven van stedelijke sites die voor herontwikkeling in aanmerking komen.

foto minister Crevits

Met de REACT EU middelen zetten we volop in op circulaire economie. Het is duidelijk dat de Vlaamse economie de sprong voorwaarts moet maken naar een circulaire economie, niet enkel voor onze CO₂ uitstoot en het klimaat, maar ook voor meer duurzame jobcreatie. Het zal onze Vlaamse economie nog sterker maken.

Hilde Crevits
Vlaams minister

De Europese steun werd toegekend aan volgende 7 projecten:

Impact Factory (Stad Mechelen)
De Impact Factory positioneert zich als de thuisbasis voor een nieuw soort ondernemerschap dat aantoont dat doing good business en doing business for good perfect complementair kunnen zijn. Met de Impact Factory wordt ingezet op de kracht van innovatie en de rol die ondernemerschap speelt.

In de Mechelse binnenstad zal in een voormalige industriële wasserij (Potterij), een te herbestemmen kantoorgebouw en beperkte nieuwbouw 4500m² ruimte voorzien worden voor onderzoek, experiment, co-creatie, demo-ruimte en lokale productie. Zo moeten labo- en atelier-ruimtes er onderdak krijgen en is er plek voor een concept-store en expo-ruimte. Het kantoorgebouw wordt omgevormd tot een incubator voor start- en scale-ups actief in circulaire economie en impact-ondernemen, die daarbij ook actieve ondersteuning krijgen bij het opzetten van duurzame businessmodellen.

Dit project heeft een totale kostprijs van 1.749.057,00 euro. Daarvan is 1.403.245,60 €euro (80%) afkomstig vanuit REACT EU / EFRO. 

Circulaire hub Heistraat (Stad Sint-Niklaas)
De stad Sint-Niklaas zal met dit project de oude industriesite Nobels-Peelman, een oud fabriekspand dat als brownfield werd gecatalogeerd en ware stadskanker vormt, aanpakken en transformeren tot een bruisende en kwalitatieve werk-, leer- en ontmoetingsomgeving, waarin circulariteit centraal staat.

Op de site zal een circulaire hub worden uitgebouwd, met een regionaal kenniscentrum voor Wase ondernemers. De site Heistraat wordt een broedplaats voor recycling en upcycling, voor nieuwe ideeën en experimenten op sociaal en economisch gebied, voor duurzaamheid, creativiteit en innovatie. Er is ruimte voor start-ups, spin-offs, deel- en repairinitiatieven, samenwerking en kennisuitwisseling. Het wordt een aangename en groene plek waar het fijn vertoeven is en waar ondernemers, kennisinstellingen, sociale organisaties, bezoekers en bewoners mekaar kunnen ontmoeten en inspireren.

Dit project heeft een totale kostprijs van 2.415.000 euro. Daarvan is 661.400 euro (27,27%) afkomstig vanuit REACT EU / EFRO.
 
De deelfabriek (stad Kortrijk)
De oude brandweerkazerne in de Kortrijkse binnenstad wordt getransformeerd tot een ontmoetingsplek waar duurzame burger-, buurt- en stadsinitiatieven elkaar vinden en versterken. De stad faciliteert dit door deze lokale burgerinitiatieven een plek te geven in de oude brandweerkazerne, een monument uit het interbellum dat herbestemd wordt tot Deelfabriek, binnen de principes van de circulaire economie. Het inhoudelijke programma in de Deelfabriek is gericht op consuminderen. De Deelfabriek zal tal van burgerinitiatieven huisvesten gericht op delen, ruilen en herstellen. Het achterliggende principe is dat het niet alleen goedkoper is om spullen te delen of te ruilen, maar ook dat op die manier de materiaalkringloop maximaal gesloten wordt. De Deelfabriek is toegankelijk voor iedereen die bewust wil consumeren. 

Dit project heeft een totale kostprijs van 4.486.278,14 euro. Daarvan is 478.685,87 euro (10,07%) afkomstig vanuit REACT EU / EFRO. 


Mivas sociale partner in de refillution (Mivas)
Maatwerkbedrijf Mivas positioneert zich met dit project als nieuwe stakeholder in de waardeketens van herbruikbare verpakkingssystemen door een nieuwe service aan te bieden.

Concreet zal Mivas zich toeleggen op de reiniging van verpakkingen in een wasstraat, een kwaliteitscontrole, en hervulling met bulkproduct. Het project draagt daarbij bij aan de vorming van een gesloten keten van herbruikbaar verpakkingsmateriaal. Een gesloten keten is een essentiële voorwaarde om te evolueren van een lineaire wegwerp verpakking naar een gesloten consumptiemaatschappij. Mivas neemt met dit project een belangrijke schakel in binnen deze circulaire keten.

Dit project heeft een totale kostprijs van 254.343,71,00 euro. Daarvan is 635.859,28 euro (40%) afkomstig vanuit REACT EU / EFRO. 


Timelab - de Circulaire Maakplek (TIME FESTIVAL VZW)
Tegen 2023 legt Timelab in Gent de laatste hand aan De Circulaire Maakplek. De herontwikkeling van 1.800 m2 vervuilde industriële infrastructuur en 1000 m2 vervuilde buitenruimte was een brownfield, verloren in ontoegankelijk binnengebied nabij mobiliteitsknooppunt Gent Dampoort, en wordt een toegankelijke showcase voor circulariteit op schaal van een buurt. Het wordt een nieuwe stedelijke pool waar tastbare experimenten en gegronde debatten de motor vormen voor de stad van morgen. Het sluitstuk van dit project is het optimaal en integraal circulair maken van de reeds voorziene capaciteit met het uitbreiden met 7 circulaire ateliers.

Dit project heeft een totale kost van 426.000 euro. De steun vanuit REACT EU / EFRO bedraagt 340.800 euro (80%). 

VISION2REUSE (Flanders Food)
Het doel van VISION2REUSE is het demonstreren van de mogelijkheden van smart camera’s voor de automatische monitoring van de kwaliteit van herbruikbare verpakkingen in de voedings- en verpakkingsindustrie. Op basis van deze cameratechnologieën en state-of-the-art machine learning wordt op een accurate en snelle manier gemeten of het verpakkingsmateriaal in kwestie enerzijds nog geschikt is voor een nieuw herbruikcyclus of naar een dedicated end-of-life stroom moet gaan (b.v. recyclage). 

Een 100% geautomatiseerde controle aan hoge snelheid vs. louter menselijk visuele controle vermindert het risico op fouten met mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid alsook ook voor de kwaliteit van de verpakkingen. Hierdoor wordt het economische haalbaar voor bedrijven om vlugger herbruikbare verpakkingen te implementeren.

Het project wordt uitgevoerd door Flanders Food, IMEC en pack4food en heeft een totale kostprijs van 499.111,38 euro. Vanuit REACT EU / EFRO wordt een steun van 399.289,10 euro (80%) voorzien. 

Open stadsatelier (Stad Turnhout)
Stad Turnhout versterkt haar positie als circulaire en creatieve stad. Zo geeft het stadsbestuur letterlijk en figuurlijk alle ruimte aan beginnende en professionele makers in een bijzonder pand dat behoort tot zowel het maatschappelijke als het artistieke verleden van de stad. Het gebouw werd in 1969 opgetrokken als beschutte werkplaats. Na een periode van volledige leegstand kocht het Turnhoutse stadsbestuur eind 2020 het pand met de bedoeling om er een nieuwe invulling aan te geven 

Het Open Stadsatelier moet een plaats worden waar ruimte wordt geboden aan zowel mensen met zowel creatieve als industriële of productieve ambities. Daarnaast komt er ook een ontmoetingsfunctie in de vorm van bijvoorbeeld een café of een evenementenzaal. Daar worden bezoekers verwelkomd op een levendige locatie die hen kan inspireren en lanceren.

Het project wordt uitgevoerd door de stad Turnhout. De totale kostprijs van dit project bedraagt is 1.70.115 euro. Daarvan 762.235,72 euro afkomstig vanuit REACT EU / EFRO. 

De REACT EU oproep wordt gefinancierd in het kader van de respons van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie.


 

De REACT EU oproep wordt gefinancierd in het kader van de respons van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie.

 

Delen: