EFRO-programma's 2021-2027, een tipje van de sluier

Publicatiedatum
De EFRO programma’s 2021-2027 worden momenteel op verschillende snelheden klaargestoomd voor indiening bij de Europese Commissie. Daarmee komt het einde in zicht voor een periode van ruim 2 jaar intense voorbereidingen. De programma’s zullen naar verwachting vanaf de 1e helft van 2022 gefaseerd ingediend worden bij Europa.

We geven jou graag inkijk in de programma documenten die reeds beschikbaar gesteld kunnen worden. Het gaat op dit moment om vergevorderde conceptdocumenten die nog definitief gevalideerd moeten worden door de Vlaamse Regering en - voor EFRO Interreg - de andere deelnemende Lidstaten. Enkel het ‘Urban Innovative Actions‘-programma volgt een ander traject en wordt rechtstreeks door de Europese Commissie ontwikkeld en opgesteld.

De vroegste indieners zullen de 1e helft van 2022 uitsluitsel van Europa krijgen of hun werkprogramma 2021-2027 aanvaard wordt. 

EFRO Vlaanderen ’21-‘27

Het programma voor de periode 2021-2027 wordt nog verder vormgegeven alvorens tot een definitieve versie te komen. Deze moet vervolgens ook nog door de Europese Commissie goedgekeurd worden. Zodoende voorzien we de eerste oproepen waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2022. Toch lichten we graag al een inhoudelijk tipje van de sluier.
 

Slimmer en groener Europa

Het  Vlaamse EFRO-programma 2021 – 2027 beoogt het versterken van de duurzame groei en concurrentiekracht van Vlaanderen, terwijl het tegelijkertijd de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnelt. Zo draagt het bij aan een sterke reductie van de Vlaamse CO2-emissies, én de realisatie van de Europese Green Deal.
Een sterke thematische concentratie, in lijn met de vereisten vanuit de EC, staat hierbij centraal. Zo verzekeren we een optimale focus van de investeringen vanuit de relatief beperkte middelen. We structureren de programmastrategie dus volledig rond de beleidsdoelstellingen (hierna ‘BD’) 1 en 2 rond een Slimmer en Groener Europa. Als gevolg van COVID-19 komt het programma ook in het teken te staan van economische relance en herstel, met bijzondere aandacht voor digitalisering en duurzame stedelijke ontwikkeling (in lijn met de prioriteiten uitgewerkt in het Vlaamse Post-COVID relanceplan). Ook de gevolgen van de Brexit zullen de komende periode voelbaar zijn in Vlaanderen, met name in gebieden en sectoren met een sterkte handelsrelatie met Groot-Brittannië (bv. Haven- en visserijsector West-Vlaanderen).
 

De erkenning van de provincie Limburg als transitieregio heeft tot gevolg dat er een apart budget voor Limburg voorzien wordt binnen het programma. Naast een geïntegreerde territoriale investeringsstrategie (GTI) voor Limburg voorzien we binnen het programma nog een GTI voor de provincie West-Vlaanderen, de regio Kempen, en een GTI voor de grootsteden Gent en Antwerpen om in te spelen op uitdagingen inzake slimme steden, klimaat en energie, en de transitie naar industrie 4.0. 
Onze programmastrategie is opgebouwd langs 3 strategische lijnen, namelijk 2 inhoudelijke prioriteiten en 1  met betrekking tot de aanpak: Slim Vlaanderen, Duurzaam Vlaanderen en Vlaanderen Investeert.


Slim Vlaanderen

De voorbije jaren investeerde Vlaanderen steeds meer in O&O en bestendigt zo haar plaats  in de subtop van Innovatieve regio’s. Het naar de markt brengen van reeds ontwikkelde of nog in ontwikkeling zijnde kennis blijft echter een belangrijk aandachtspunt. 
Daarnaast neemt het belang van verdere digitalisering alsmaar toe wat ook de nood aan nieuwe competenties en vaardigheden doet toenemen. 

Deze doelstelling richt zich op kennisvalorisatie en kennisoverdracht. Hiervoor wordt 60% van het programmabudget gereserveerd.


Duurzaam Vlaanderen

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 bevestigt het belang van de transitie naar een circulaire economie om de Vlaamse economie future proof te maken. In lijn hiermee focust EFRO volgende jaren op de energie-efficiënte renovatie van private en sociale woningen en openbare gebouwen; het bevorderen van de productie en consumptie van hernieuwbare energie bij verwarming en koeling;  klimaatadaptatie; duurzame multimodale mobiliteit en circulaire economie.

De nadruk van deze doelstelling ligt op demonstratie en versnelde uitrol, ook van bestaande technologieën. Hiervoor wordt 40% van het programmabudget gereserveerd.


Vlaanderen Investeert

Wat projecttypes betreft continueert het programma de sterke nadruk op grotere investeringsprojecten, omdat deze bewezen hebben voor grotere impact te kunnen zorgen. Waar mogelijk gaat dit type projecten wel hand in hand gaan met werkingsprojecten, die ook als afzonderlijk projecttype behouden blijven.

Timing

tijdsas opmaak programma

 

Interreg programma’s 2021-2027 in de startblokken

De opmaak van de Interreg programma's verloopt op verschillende snelheden, waarbij de grensprogramma's vaak al het verste staan. De tweede helft van 2021 worden de programma's gefaseerd ingediend bij de Europese Commissie, waarbij verwacht wordt dat de grensprogramma's bij de eerste indieners zijn.

Vanaf september 2021 starten de eerste programma's met het organiseren van lanceringsevenementen en zullen ook de eerste oproepen aangekondigd worden. 

Voor een laatste stand van zaken voor de opmaak van de verschillende Interreg programma's verwijzen we graag door naar de programmawebsites, waar je de meest recente ontwerpversies kan vinden van de toekomstige programma's (IP's) en waar je voor elk programmagebied ook meer informatie kan vinden over de krachtlijnen voor de komende jaren en aankomende evenementen.

Grensregio Vlaanderen Nederland

Een “99% versie” van het programma werd online gepubliceerd. Als alles volgens plan verloopt wordt het werkprogramma weldra ter validatie voorgelegd aan de Vlaamse en Nederlandse Regering. Vermoedelijk kan het programma dan eind januari/begin februari 2022 ingediend worden ter goedkeuring door de Europese Commissie.  

Euregio Maas-Rijn IP

Het ontwerp programma raakt stilaan ook afgewerkt op technisch vlak. De publieksversie dateert nog van november 2020 maar de inhoud ervan is nog steeds actueel.  

Frankrijk Wallonië Vlaanderen

Een geactualiseerde ontwerpversie werd op 2/12/2021 gepubliceerd in het kader van de publieke consultatie die voor dit programma loopt tot 7/1/2022.  

Noordzee Regio

Een ontwerpversie van het programma werd online gepubliceerd. Op de website van het programma vind je tevens informatie over de programmaregels (fact sheets), toegang tot het online monitoring systeem,…   

Noordwest Europe

Een ontwerpversie vaan het programma en de meest recente info vind je online.  

Interreg Europe

Een definitieve ontwerpversie van het programma is inmiddels beschikbaar. Het werkprogramma ligt momenteel voor ter validatie door de deelnemende Lidstaten. Het plan is om het programma begin januari 2022 bij de Europese Commissie te kunnen indienen voor goedkeuring. 

Urbact

Het ontwerpprogramma ligt momenteel voor ter validatie door de deelnemende lidstaten. De publieksversie dateert inmiddels van juli 2021 maar is nog steeds actueel. Het plan is om het programma begin januari 2022 bij de Europese Commissie te kunnen indienen voor goedkeuring.  

Urban Innovative Actions

Ontwerp IP in opmaak. Nog niet publiek beschikbaar.  

 

Delen: