Adviezen om verspreiding coronavirus tegen te gaan

Publicatiedatum
De regering heeft een aantal bijkomende adviezen geformuleerd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te vertragen. Iedereen mag blijven werken, les volgen en het openbaar vervoer gebruiken, maar men wil het risico op besmetting wel zo veel mogelijk beperken. Hieronder vind je een overzicht van de adviezen van de regering.

Adviezen voor ondernemingen 

Aan ondernemingen wordt flexibiliteit gevraagd in de organisatie van het werk. Het toestaan van thuiswerk indien mogelijk en het inzetten van technologie om vergaderingen op afstand te organiseren worden aangemoedigd. Niet dringende vergaderingen kan je best uitstellen indien ze niet op een andere manier georganiseerd kunnen worden. Ook flexibiliteit in de werktijden kunnen ervoor zorgen dat het gebruik van het openbaar vervoer meer verspreid wordt en het risico wordt beperkt.

Wat kan je doen als ondernemer?

  • grote bijeenkomsten vermijden
  • flexibele werktijden aanbieden
  • thuiswerk promoten
  • flexibiliteit in opname van verlof
  • technologie inzetten in plaats van fysieke meetings
  • ...

Verlofdagen kunnen opgenomen worden in onderling overleg tussen werkgever en werknemer en kunnen een bijkomende manier zijn naast thuiswerk om de risico’s te beperken.

 

Steunmaatregelen voor ondernemingen

Er zijn ondertussen een aantal economische maatregelen waar een ondernemer die economische getroffen wordt door het coronavirus gebruik van kan maken. 
Bij nood aan extern advies kan beroep gedaan worden op de kmo-portefeuille. In de kmo-groeisubsidie wordt het verkennen van nieuwe markten of het herbekijken van de bevoorradingsketen ten gevolge van het corona-virus als ‘kantelpunt’ aanvaard. Ondernemingen die via Flanders Investment and Trade geregistreerd zijn voor deelname aan beursbijeenkomsten in het buitenland krijgen bij annulatie hun geld terug. 

Ondernemingen die werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolg van het coronavirus kunnen beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of economische redenen. Op het fiscale gebied kunnen ondernemingen die getroffen worden door het coronavirus (voorlopig tot en met 30 juni 2020) genieten van gespreide betalingen in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting, in de betaling van de btw en in de betaling van de bedrijfsvoorheffing en dit zonder boetes of nalatigheidsinteresten. In verband met de sociale zekerheidsbijdragen is er een mogelijk afbetalingsplan voor ondernemingen en uitstel van betaling of vrijstelling voor zelfstandigen. Wanneer zelfstandigen hun activiteit moeten stopzetten, kunnen ze in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht. 

Daarnaast zal de federale overheid een vrijstelling van boetes of sancties hanteren voor bedrijven of dienstverleners die door het coronavirus de federale overheidsopdracht die aan hen is toegewezen niet of niet tijdig kunnen uitvoeren. 

Meer details over al deze maatregelen vind je in onze subsidiedatabank.

 

Richtlijnen voor scholen 

Scholen kunnen hun onderwijsactiviteiten verder zetten. Men vraagt wel om meerdaagse schooluitstappen en schoolfeesten uit te stellen. Schooluitstappen van één dag in openlucht kunnen wel plaatsvinden, voor zover de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken worden opgevolgd. Ten slotte vraagt men ook om bezoeken aan kwetsbare groepen momenteel niet te laten doorgaan.

Events 

De aanbeveling luidt dat massa-evenementen met meer dan 1000 personen die binnen plaats vinden worden afgelast. De afdwingbaarheid van deze maatregel ligt bij de lokale besturen. Momenteel geldt er al een verbod op indoor evenementen van meer dan 1000 personen in West-Vlaanderen. Voor mensen die behoren tot een risicogroep raadt men ook aan buitenevenementen te vermijden.

Alertheid en basishygiëne

Aan zorgverleners wordt expliciet gevraagd alert te blijven en de geformuleerde aanbevelingen nauwkeurig op te volgen.   Verder roept men iedereen op om voldoende aandacht te blijven besteden aan de preventieve maatregelen inzake basishygiëne.  Met een aantal eenvoudige maatregelen kan je de verspreiding van virussen immers voorkomen:

  • Was regelmatig je handen.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Blijf thuis als je ziek bent.

Delen: