8,3 miljoen euro steun voor kennisoverdracht van praktijkgericht onderzoek

Publicatiedatum
TETRA-projecten hebben tot doel om recent beschikbare kennis te vertalen in concrete, nuttige toepassingen zodat Vlaamse ondernemingen en non-profitorganisaties sneller en efficiënter kunnen innoveren. Dit kan gaan om nieuwe technologie, recent afgewerkt onderzoek of kennis uit een ander domein of andere sector.

Uitvoerders van deze projecten zijn onderzoeksgroepen aan hogescholen en universiteiten die praktijkgericht onderzoek uitvoeren en dit in nauwe samenwerking met Vlaamse ondernemingen. Hierdoor zien we een directe impact op de competitiviteit, tewerkstelling en investeringen bij de betrokken ondernemingen. Naast deze economische impact dragen deze projecten ook bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals cybersecurity, gezonde voeding, stress, klimaat, …

De projecten ondersteunen tevens de onderwijsopdracht van de uitvoerders en is er een duidelijke meerwaarde voor de studenten die afstuderen in deze opleidingen.

En niet in het minst vormen deze projecten de basis voor een versterkte dienstverlening van de Vlaamse hogescholen aan ondernemingen via het programma Blikopener. Dus ook ondernemingen die niet direct bij de projecten betrokken zijn, kunnen via deze dienstverlening toch nog genieten van de resultaten ervan.

De 20 geselecteerde TETRA-projecten in deze oproep

Ontwerp, ontwikkeling en onderhoud van veilige ingebedde apparaten

KU Leuven, VUB

Veel slimme digitale producten zijn kwetsbaar voor cyber aanvallen die kunnen leiden tot enorme economische en reputatieschade. Om hierop te anticiperen zal dit project ontwikkelaars ondersteunen in het ontwerpproces en technologische kennis bijbrengen zodat uiteindelijk veiligere apparaten op de markt gebracht kunnen worden.

SBR 2.0

UAntwerpen

Het project wil een innovatieve strategie toepassen om de structuur en dus de bezinkingseigenschappen van industrieel actief slib te verbeteren. Dit gebeurt door in te spelen op de procesvoering van de installatie waardoor gunstige groepen van bacteriën in het slib worden gestimuleerd. 

Accuraatheid van bezoekerstelmethoden op evenementen

UAntwerpen, Karel De Grote Hogeschool

Nauwkeurig meten hoeveel bezoekers er op een evenement aanwezig zijn is niet zo eenvoudig, en al zeker niet op open toegankelijke publieksevenementen zonder ticketverkoop. Dit project wil de nauwkeurigheid van de tellingen met verschillende telmethoden vergelijken met het werkelijk aantal bezoekers en met elkaar. 

Augmented Customer Involvement

Thomas More Mechelen-Antwerpen

Via dit project wil Thomas More ondernemingen leren hoe ze via Augmented Reality klanten (B2C en B2B) unieke ervaringen kunnen bezorgen. Het project wil ondernemingen ondersteunen bij het versterken van de klantenwerving en -binding, zowel voor, tijdens als na de verkoop van een product of dienst.

ExpertGaze

Howest, UGent

In dit project wordt onderzocht hoe het meten van gedrag, visuele aandacht en stressniveaus bij mensen tijdens het uitvoeren van een taak, een meerwaarde kan bieden bij het opbouwen van competenties en het ondersteunen van mensen tijdens het uitoefenen van hun job. Er wordt onderzocht hoe metingen van experten kunnen bijdragen bij het opleiden, begeleiden en/of accrediteren van niet-experten. 

Versnellen van AI implementaties

Howest

Dit project toont de Vlaamse kmo de best practices om matuurder om te gaan met hun data. De beste technologiën die helpen om van ongestructureerde data naar een goeie big data infrastructuur te groeien, en hoe daarop een AI model tot in productie te krijgen, worden besproken.

BreatheBox

Thomas More Kempen

Kennis over ademhalingsoefeningen, -algoritmes en -sensoren wordt vertaald en gedemonstreerd in een ademhalingstoolbox. Deze ondersteunt therapeuten en coaches bij het efficiënt aanleren, beoordelen en opvolgen van diverse ademhalingstherapieën en verlaagt drempels voor technologische bedrijven bij het ontwikkelen van zorgtechnologie voor ademhalingstoepassingen.

eXtend - immersieve technologieën voor de broadcastsector

Thomas More Mechelen-Antwerpen

Dit project wil de broadcast- en professionele videosector de nodige kennis aanreiken om verder aan de slag te gaan met immersieve technologieën, zowel om de kijker een betere en sterkere beleving te bieden, als om het productieproces te optimaliseren.

Kennismatrix en prototypes voor gerichte productie van kwaliteitsvolle innovatieve vleesalternatieven

KU Leuven

Dit project heeft tot doel om Vlaamse ondernemingen uit de voedingssector kennis aan te bieden voor de gerichte ontwikkeling van lekkere en kwaliteitsvolle vegetarische en veganistische vleesalternatieven.

Safety Assurance 4.0 – Beheersing van veiligheidsrisico’s in Industrie 4.0

KU Leuven, Sirris

Dit project wil de vraag beantwoorden hoe men kan garanderen dat coöperatieve/collaboratieve robots, autonome mobiele robots, autonoom geleide voertuigen en andere (semi-)autonome systemen op een veilige manier kunnen opereren zonder dat ze in een veiligheidskooi moeten opgesloten zitten. 

H24All. Waterstoftechnologie voor een CO2 neutrale toekomst

VIVES Zuid, KU Leuven, VIVES Noord

Dit project beoogt de inzetbaarheid van waterstoftechnologie als CO2 vrije energieopwekking te faciliteren naar Vlaamse bedrijven. Op deze manier zullen brandstofcellen als alternatief voor fossiele verbranding sneller een ingang vinden in de Vlaamse industrie. 

Duurzame funderingen door in situ recycling met schuimbitumentechnologie

UAntwerpen, OCW

Duurzame wegen bouwen begint bij kwalitatieve funderingen. Met de schuimbitumentechnologie produceren we de funderingen voor de toekomst: flexibel en met verlaagde milieuvoetafdruk. Deze techniek recycleert verhardingen ter plaatse tot fundering waardoor de hinder door transport beperkt is.  

Een multilinguaal, zelflerend platform voor aspectgebaseerde sentiment- en emotieanalyse

UGent, Arteveldehogeschool

In het SentEMO project willen we recente state-of-the-art onderzoeksresultaten met betrekking tot fijnmazige sentimentanalyse en emotiedetectie in een hertrainbaar prototype beschikbaar stellen om zo bedrijven een gedetailleerd inzicht te geven in wat verschillende stakeholders van specifieke producten of diensten vinden.

Evaluatie van de functionaliteit van de nieuwe generatie composteerbare bioplastics in voedingsverpakkingen

UHasselt, Pack4Food, KU Leuven

In dit project worden commerciële composteerbare bioplastics voor voedselverpakkingen getest op de essentiële kenmerken waaraan een goede verpakking moet voldoen: lasbaarheid, doorlaatbaarheid, treksterkte, doorscheurweerstand, doorprikweerstand, ... Met de richtlijnen uit het project kunnen ondernemingen kunnen vlotter en beter de keuze maken voor biogebaseerde composteerbare alternatieven.

HSBnext: Extra toepassingsmogelijkheden voor houtskeletbouw door ontwikkeling en implementatie van nieuwe inzichten in het mechanisch gedrag van houtskeletbouwwanden

UHasselt

Binnen HSBnext worden ontwerptools ontwikkeld waardoor er met houtskeletbouw hoger en stabieler kan gebouwd worden. Ingenieurs, architecten en houtbouwers kunnen hiermee aan de slag om nieuwe, uitdagende houtskeletbouwtoepassingen (zoals complexe optoppingen) te realiseren.

GREEN ROOFS UP!

Hogeschool PXL, UHasselt, WTCB

Het project beoogt meer kwaliteit, uniformiteit en innovatiemogelijkheden in de groendakindustrie, en dit met veel inbreng uit de sector. Er komen realistische, onderbouwde richtlijnen, opties voor duurzamere lokale substraten. De meest efficiënte groendaksystemen voor het verbeteren van het stadsklimaat worden voorgesteld.

WonderWalls

UAntwerpen, WTCB, PCS

WonderWalls wil Vlaamse bouwbedrijven, tuinaannemers, producenten van groene gevelsystemen, architecten en sierteeltbedrijven helpen om het latente potentieel van groene gevels te verzilveren door een centraal online kennisplatform te ontwikkelen met tools die de voordelen van en verschillen tussen groene gevelsystemen transparant en meetbaar maken.

Onder controle houden van de aansluitcapaciteit door flexibel toepassen van RES, opslag en vraagsturing - FLEXICAP

UGent, Howest

FLEXICAP wil de collectieve inzichten rond de invoering van de digitale meter ontsluiten en de hedendaagse oplossingen voor de verbruiker om zijn energiefactuur beter te beheersen vertalen in hoe dit geïmplementeerd kan worden door onder meer gebruik te maken van batterij opslagsystemen. 

Ecotoxicologisch verantwoord verwijderen van gewasbeschermings-middelen uit water van de groenten- en aardappel-verwerkende industrie

UGent

Het huidige afvalwater in de groenten- en aardappelverwerkende bedrijven bevat een aantal micropolluenten. Het project beoogt een kostenefficiënte behandeling van het water om aan de lozingsnormen te voldoen. Enerzijds wordt nagegaan of het afvalwater effectief aantoonbaar minder milieubelastend is vanuit ecotoxicologish perspectief, en anderzijds of het water herbruikt kan worden.

sense to eXion

Thomas More Kempen

Mobilab&Care wil ondernemingen helpen om fysieke overbelasting bij hun werknemers te voorkomen door de sensibiliteit hierover te vergroten en hen te leren hoe slimme sensoren, preventieve orthesen en exoskeletons hiervoor kunnen worden ingezet. Het project zal o.a. een evidence-based productonafhankelijk keuze-instrument ontwikkelen om werkposten optimaal te matchen met mogelijke technologieen.