33 miljoen euro voor baanbrekende projecten in grensregio Vlaanderen-Nederland

Publicatiedatum
Het Interreg Vlaanderen-Nederland programma besliste onlangs om in twee rondes, te investeren in vijftien nieuwe en beloftevolle projecten die de komende jaren sleutelen aan tal van innovaties voor een slimmer, groener en socialer Europa. Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, bijna 67 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

In mei werd besloten te investeren in 8 grote investeringsprojecten.

Eén van deze projecten is  het project 'Smart farming & Food Processing', dat getrokken wordt door de Nederlandse Stichting Breda Robotics. Samen met BEMAS, ILVO, Flanders Food, Flanders make, Inagro, Impuls Zeeland, VIVES, Innovatiesteunpunt Boerenbond, Stichting Avans, Stichting Fontys, High Tech NL, VIVES Zuid en ZLTO werken ze aan de transitie van het voedselsysteem zodat natuur, milieu en gezondheid beter in balans zijn. De landbouw en de voedselverwerkende industrie staan daarbij voor grote uitdagingen zoals het terugdringen van het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en een groeiend tekort aan werknemers door zwaar en eentonig werk.

Aan de voedselproductiezijde zijn aanpassingen nodig zoals het inzetten van mechanische en thermische onkruidbestrijding, het inzetten van flexibelere en slimmere teeltsystemen en het inzetten van precisiebemesting. Aan de voedselverwerkende zijde is het dan weer belangrijk om te kunnen omgaan met meer diverse en kleinere hoeveelheden gewassen die meer lokaal worden afgezet.

Momenteel gebeuren heel wat evoluties op vlak van nieuwe technologieën zoals robots, drones, sensoren, AI en big data. Deze kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie. Smart Farming en foodprocessing zorgt ervoor dat deze nieuwe technologieën inzetbaar zijn in de landbouw- en voedselverwerkende industrie. Het project richt zich voornamelijk op kmo's en wil landbouwers, technologie-ontwikkelaars en kennisinstellingen samenbrengen rond concrete vraagstukken. In een achttal innovatietrajecten worden zo nieuwe oplossingen ontwikkeld en bestaande systemen aangepast. Voor de uitvoering hiervan ontvangt het project een Europese steun van 2,5 miljoen euro.

De overige 7 projecten die in de oproep goedgekeurd werden zijn:

 • ADaM & PreciLa: investeren in precisielandbouw voor duurzame en efficiënte productie 
 • CrossCare 2.0: samenwerking in innovatie voor de zorg van de toekomst 
 • Schone waterlopen door O3G: het belang van innovatieve en kostenefficiënte nabehandelingstechnieken voor het verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater
 • ADMIRE: de cruciale rol van veengebieden voor biodiversiteit en klimaat 
 • MAI-HOME: artificiële intelligentie als oplossing voor energiearmoede en CO2-emissiereductie 
 • Brabantse kastelen (BTW XTRA): een reis door de tijd op de mooiste kasteeldomeinen van het historische Brabant 
 • Samen aan Z: samenwerking als sleutel voor welbevinden van zorgverleners en kwaliteit van zorg  

In juni besliste het de stuurgroep steun te verlenen aan 7 beloftevolle projecten. Diverse acties komen aan bod, bijvoorbeeld het aanscherpen van skills voor duurzame industrie en zorg, de realisatie van een kernplatform rond bio-gebaseerde materialen, de configuratie van een high end röntgeninstrument voor materiaalanalyses, ammoniakreductie in de varken- en pluimveesector, klimaatadaptatie in het waterbeheer en het verduurzamen van landelijk toerisme.

BIO-CAPP is zo'n beloftevol project. Dit project wordt getrokken door VITO. Zij worden hierin bijgestaan door Kamp C, Centexbel, Green Chemistry Campus, Stichting Avans en TNO. Met het project willen ze zorgen voor een snellere en meer succesvolle marktintroductie van concrete, op bio-aromaten gebaseerde producten. Bioaromaten zijn groene vervangers voor cruciale aardoliecomponenten die gebruikt kunnen worden van petflessen voor frisdranken tot isolatiepanelen of autozetels. 

BIO-CAPPP, of voluit Biorizon Center for Applications & Products with Premium Properties, is een applicatiecentrum waar bio-aromaten samen met bedrijven getest en toegepast kunnen worden in concrete producten.  Zo maakt maakt het project de commerciële productie en toepassing van bio-aromaten mogelijk en stimuleert het de marktvraag. Het opzet is om dit op een zo laagdrempelig  mogelijke manier te doen zodat kmo's er eenvoudig kunnen samenwerken met kenniswerkers en studenten aan nieuwe producten die dicht bij de markt staan. Op die manier biedt het Applicatiecentrum een ideale voedingsbodem voor talenvolle studenten en hoogopgeleid personeel.

Via opleidingsprogramma’s, stages en STEM-trajecten worden studenten en onderwijsinstellingen nauw betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van bio-aromaten. Vanuit deze insteek wil het project de samenwerking met onderwijsinstellingen intensiveren en de instroom van nieuwe talenten in het bedrijfsleven bevorderen. Het project ontvangt een Europese steun van 2,14 miljoen euro.  

Naast BIO-CAPP werden volgende 6 projecten goedgekeurd.

 • Smart*Light 2.0: hoogwaardige materiaalanalyses met een ‘tafelmodel synchrotron’ 
 • Energie(k) Onderwijs: skills voor een duurzame toekomst: het ontwikkelen van de juiste competenties in onderwijs en bedrijfsleven 
 • RAMBO: maatregelen en technieken voor ammoniakreductie in de varkens- en pluimveesector
 • Klimaatrobuust watermanagement: een klimaatrobuust watersysteem aan beide zijden van het kanaal van Gent naar Terneuzen
 • Grenzeloos Landschapstoerisme: groen verbindt - verbetering van landschapskwaliteit tussen Maastricht en Eindhoven  
 • StimulanZ: (toekomstige) zorgverleners via simulatieomgevingen klaarstomen