2 nieuwe oproepen GTI Kempen willen overgang naar koolstofarme economie bevorderen

Publicatiedatum
Op 6 november lanceerde de EFRO managementautoriteit 2 nieuwe oproepen die zich specifiek richten op de regio Kempen. Beide oproepen passen binnen de EFRO-prioriteit 3 en hebben tot doel om de overgang een koolstofarme economie te bevorderen. De focus ligt hierbij enerzijds op energetische renovaties van residentiële gebouwen en anderzijds op een stijgend gebruik van groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie.

Verspreiden van kennis over duurzame bouwtechnieken

Een eerste oproep richt zich specifiek op het verhogen en verspreiden van kennis van duurzame bouwtechnieken. De Vlaamse bouwsector vertegenwoordigt 6% van de Vlaamse tewerkstelling. Houden we rekening met toeleveranciers en aanverwante bedrijven dan loopt dit percentage zelfs op tot 12%. Nieuwe Europese en daaraan gekoppelde Vlaamse regelgeving stelt echter alsmaar hogere eisen aan de bouwsector. Deze zijn enkel bereikbaar door gebruik van hoogtechnologische materialen en nieuwe innovatieve bouwprocedés.

De bouwsector is constant in evolutie en beschikt over heel wat competenties om innovatieve ideeën uit te werken. Er zijn echter nog obstakels die het commercialiseren van deze innovaties in de weg staan. De Vlaamse bouwsector is sterk gefragmenteerd waardoor diverse actoren in het bouwproces onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Via demonstratieprojecten kunnen innovatieve ideeën in de markt worden gezet en eventueel geëxporteerd.

Kennis rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie kan nog verder gestimuleerd worden via samenwerking, facilitering en disseminatie. Disseminatie kan leiden tot marktontplooiing en verregaande standaardisering.  Projecten die concrete investeringen in de sociale woningbouw tot BEN-niveau voorzien, behoren niet tot deze oproep. Meer informatie over deze oproep is terug te vinden in de oproepfiche.

Faciliteren opwekking groene warmte en hergebruik restwarmte

Een tweede oproep richt zich op een stijgend gebruik van groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie. Hierbij ligt de focus op investerings- of werkingsprojecten die inzetten op het faciliteren en/of demonstreren van zowel de opwekking van groene warmte en recuperatie van restwarmte, als op het transport van deze warmte met organisatie-overschrijdende warmtenetten. Belangrijk hierbij is dat de oplossingen die het project genereert een duidelijk overdraagbaar karakter hebben, zodat deze ook bruikbaar zijn voor uitvoerders van gelijkaardige projecten. Zo kunnen projecten in deze oproep bijv. inspelen op de realisatie van demonstratie- en pilootprojecten; haalbare toepassingen/projecten voor de koppeling tussen productie, verdeling en afname van groene warmte of restwarmte; het oplossen van technische, financiële, juridische knelpunten en fasering van (gemengde) warmtenetten (industrie, stadsverwarming, agrosector, …) op basis van een concrete pilot; het faciliteren van samenwerkingen tussen producenten, leveranciers, transporteurs en afnemers van groene warmte en restwarmte; of de organisatie van een breed Vlaams platform waar kennis  over groene warmte gebundeld en verspreid wordt. Meer informatie over deze oproep is terug te vinden in de oproepfiche.

Een belangrijk aandachtspunt voor projecten in beide oproepen is dat deze inpasbaar moeten zijn in DYNAK (Dynamisch Actieplan Kempen) en de startnota van de GTI Kempen. Dit moet duidelijk worden toegelicht in het projectvoorstel.

Projecten kunnen tot 11 december 2020 ingediend worden via het EFRO e-Loket.