17 Landbouw (LA)-trajecten gesteund

Publicatiedatum
In juli lanceerde VLAIO een oproep Landbouw (LA)-trajecten. Binnen deze oproep 2022-2023 werden 17 projecten gesteund voor een subsidiebedrag van 14,5 miljoen euro. Bij LA-trajecten bundelen kennisinstellingen de krachten om samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen in de land- en tuinbouwsector.

Doelstelling van LA-trajecten 

De doelstelling van LA-trajecten is om vanuit een concreet probleem of vraaggedreven opportuniteit innovatieve oplossingen aan te bieden aan bedrijven uit de land- en tuinbouw. De oplossingen moeten op relatief korte termijn toepasbaar zijn en een duidelijke economische of maatschappelijke meerwaarde betekenen.  

Kenmerkend voor de trajecten is de geïntegreerde aanpak. Alle activiteiten, van kennisverwerking tot kennisdiffusie, komen in aanmerking voor steun. De trajecten streven naar een sterke betrokkenheid van ondernemingen uit de doelgroep, zowel tijdens de uitvoering van het traject als bij de realisatie van de doelstellingen. 

17 gesteunde projecten 

In deze oproep werden 38 projectaanvragen geëvalueerd voor een totale gevraagde subsidie van 34 miljoen euro. Op 20 april 2023 besliste het Fonds voor Innoveren en Ondernemen over de projecten die in aanmerking komen voor subsidie. Na evaluatie en selectie worden 17 projecten gesteund voor een subsidiebedrag van 14,5 miljoen euro. 

Ontdek enkele geselecteerde projecten 

 • 1

  Voeder als oplossing voor de stikstofcrisis: ontwikkeling van een borgingstool voor laag-eiwit rantsoenen bij melkvee 

  Het doel van het project is om een werkbare monitoringstool uit te rollen die door iedere Vlaamse melkveehouder kan gebruikt worden om het ruw-eiwit-gehalte van zijn rantsoen, en bijgevolg zijn NH3-reductie via voeder, te borgen. 

  In 2026 wordt de vooruitgang in de NH3-reductie binnen de melkveesector tussentijds geëvalueerd. De urgentie is dus groot om tijdig voldoende rendabele opties te hebben als melkveehouder om de NH3-uitstoot op het bedrijf te reduceren, en zo de omzet, investeringen en werkgelegenheid in de sector te vrijwaren. 

  Partners: ILVO (Dier 68), Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland, Melkcontrolecentrum 

 • 2

  Energetische optimalisatie van de Vlaamse glastuinbouw 

  Opti-Energie heeft als hoofddoel om de Vlaamse glastuinbouwbedrijven energetisch rendabel en energetisch duurzamer te maken.  

  Energetisch rendabel slaat op het minimaliseren van de energiekosten zonder kwaliteitsverliezen, waardoor jaarrond productie in verwarmde teelten van sla hydrocultuur, aardbei en tomaat terug mogelijk wordt.  

  Energetisch duurzamer slaat op het feit dat de energie die geconsumeerd wordt van duurzame oorsprong is, waardoor deze glastuinbouwbedrijven de Vlaamse klimaatdoelstellingen tegen 2030 kunnen realiseren. 

  De output van voorliggend traject is een duurzame verandering in de Vlaamse glastuinbouw, waarbij vele glastuinbouwbedrijven een nieuwe teeltstrategie, teelttechniek en/of alternatieve energiebron zullen toepassen om te komen tot een energiebesparing van 20%. Door hun verhoogde rendabiliteit zullen zij competitiever in de markt staan. Zij zullen tevens stappen zetten richting het behalen van de klimaatdoelstellingen. 

  Partners: Proefstation voor Groenteteelt, Proefcentrum Hoogstraten, Thomas More 

 • 3

  Hoe de Green Deal in de fruitteelt (50% reductie van gebruik en impact van gewasbeschermingsmiddelen in 2030) implementeren via precisiespuittechniek  

  Het project “GreenSpray” evalueert, optimaliseert en implementeert precisie-spuittechnieken in boomgaarden, om een significante reductie van het gebruik en impact van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) te realiseren tegen 2030. Focus op de perenteelt met 10.000 ha (meer dan 800 telers).  

  Impact:  

  • vermijden van grote teeltverliezen (niveau 30 miljoen EUR omzetverlies per jaar),  
  • 50% vermindering van GBM wat leidt tot een besparing van 8.5 miljoen euro per jaar, die kan geïnvesteerd worden in andere maatregelen zoals de kosten voor de precisiespuittechniek 
  • verzekeren van het goede publieke imago van de tuinbouwsector en haar concurrentiële positie. 

  Partners: KU Leuven Departement Biosystemen, Proefcentrum Fruitteelt 

Overzicht van alle  gesteunde LA-trajecten 

De 17 eerste projecten uit onderstaande lijst worden geselecteerd voor steun. De laatste 5 projecten (aangeduid met *) worden positief gerangschikt op een reservelijst. De effectieve selectie en steunbeslissing voor deze reservelijst volgt op basis van de beschikbare budgettaire ruimte binnen de afdeling Steun in het najaar 2023.

projectnummer

projecttitel

aanvrager / uitvoerder(s)

HBC.2022.0902

PIGLIFE: Bedrijfsspecifieke aanpak van biggensterfte via innovatieve tools en monitoring

 • UGent - Vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde
 • ILVO - Dier 68

HBC.2022.0907

HERMEST: Toepassen van herwonnen meststoffen in het teeltrecept in niet grondgebonden teelten

 • Inagro
 • Proefcentrum voor Sierteelt
 • Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking

HBC.2022.0909

Duurzaamheidsscan als opstap naar een duurzamere varken- en vleeskippenhouderij

 • ILVO - Dier 68

HBC.2022.0912

ALTER-PEAT

 • Inagro
 • ILVO - Plant 109
 • Proefcentrum Fruitteelt
 • Proefcentrum Hoogstraten
 • Proefcentrum voor Sierteelt

HBC.2022.0913

Duurzame monitoring en beheersing van belangrijke bodemplagen in de openlucht sierteelt

 • Proefcentrum voor Sierteelt
 • HoGent – AgroFoodNature
 • ILVO - Plant 96

HBC.2022.0915

Opti-Energie: Energetische optimalisatie van de Vlaamse glastuinbouw

 • Proefstation voor Groenteteelt
 • Proefcentrum Hoogstraten
 • Thomas More - KennisCentrum Energie

HBC.2022.0919

Nieuwe inzichten in de beheersing van schurft bij peer: een noodzakelijke stap voorwaarts voor een globale beheersing (NOVOSCAB)

 • Proefcentrum Fruitteelt
 • KU Leuven - Departement Biosystemen

HBC.2022.0920

Agri-PV: Gecombineerd fruit en groene stroom produceren

 • KU Leuven - Departement Biosystemen
 • Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland
 • Proefcentrum Fruitteelt

HBC.2022.0921

GreenSpray Hoe de Green Deal in de fruitteelt (50 % reductie van gebruik en impact van gewasbeschermingsmiddelen in 2030) implementeren via precisiespuittechniek

 • KU Leuven - Departement Biosystemen
 • Proefcentrum Fruitteelt

HBC.2022.0922

HERBgrass: Optimalisatie van productief kruidenrijk grasland naar droogteresistentie, pollinatieservice en voederwaarde

 • UGent - Vakgroep Plant en Gewas
 • Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve
 • HoGent – AgroFoodNature
 • Inagro

HBC.2022.0923

MinMan: peren telen met minder manuren, een systeemaanpak

 • Proefcentrum Fruitteelt
 • KU Leuven - Departement Werktuigkunde

HBC.2022.0924

BREVAL: geïntegreerde beheersing van bladluizen (Brevicoryne brassicae, Myzus persicae) en koolwittevlieg (Aleyrodes proletella) in koolgewassen

 • Proefstation voor Groenteteelt
 • HoGent – AgroFoodNature
 • Inagro
 • P.C.G. - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt Oost-Vlaanderen

HBC.2022.0927

Kostenefficiënt naar een duurzame aardappelteelt in 2030

 • Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt
 • ILVO - T&V 115
 • Inagro

HBC.2022.0929

OptiWAIE: Optimalisatie van Watergebruik in de glastuinbouw m.b.v. Alternatieve Interne en Externe waterbronnen

 • Proefstation voor Groenteteelt
 • Inagro
 • Proefcentrum Hoogstraten

HBC.2022.0931

VOEDERPAS - Voeder als oplossing voor de stikstofcrisis: ontwikkeling van een borgingstool voor laag-eiwit rantsoenen bij melkvee

 • ILVO - Dier 68
 • Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland
 • Melkcontrolecentrum-Vlaanderen

HBC.2022.0937

Vroegtijdige screening van (lange) bewaarbaarheid van hardfruit

 • KU Leuven - Departement Biosystemen
 • Proefcentrum Fruitteelt
 • Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten

HBC.2022.0940

Uitbouw van de teelt van gember in Vlaanderen

 • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt
 • ILVO - Plant 21
 • VCBT - Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten

HBC.2022.0925*

Rese(c)t - REsetting connections between SECTors through insects

 • Inagro
 • Proefbedrijf Pluimveehouderij
 • UGent - Vakgroep Pathobiologie, Farmacologie, en Bijzondere Dieren

HBC.2022.0939*

Duurzame beheersing van witloofplagen

 • Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
 • Inagro
 • KU Leuven - Departement Microbiële en Moleculaire Systemen

HBC.2022.0932*

Grow2brew : Naar een optimale teelt en valorisatie van brouwgerst in Vlaanderen

 • HoGent - Site Bottelaere
 • Bodemkundige Dienst van België
 • Inagro
 • UGent - Vakgroep Biotechnologie

HBC.2022.0933*

Systeemgerichte aanpak van aardvlooien

 • Inagro
 • HoGent – AgroFoodNature
 • Proefstation voor Groenteteelt
 • UGent - Vakgroep Plant en Gewas

HBC.2022.0930*

Naar een kennisgebaseerde beheersing van Phylloxera peerluis en neusrot in de Vlaamse perenteelt (PhylloxPera)

 • Proefcentrum Fruitteelt
 • KU Leuven - Departement Microbiële en Moleculaire Systemen

Delen: