Marktconsultatie nieuwe NEMO grondwatermodule op lokale schaal

In het project “Nieuwe NEMO grondwatermodule op lokale schaal” willen we samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een nieuwe NEMO grondwatermodule laten ontwikkelen. Hiervoor nodigen we ondernemingen, (onderzoeks-)organisaties en experten uit om op 28 maart 2024 van 13 tot 17 uur deel te nemen aan een online marktconsultatie onder begeleiding van Verhaert.

Dit event is afgelopen

Voor wie? 

We richten ons in de eerste plaats op bedrijven en (onderzoeks-)organisaties met expertise in: 

 • simulatie van grondwaterstroming; 
 • grondwatermodellering;
 • nutriëntentransport in grondwater en gerelateerde processen in driedimensionale hydrologische systemen (o.a. denitrificatie); 
 • digitalisering van deze modelleringen; 
 • … 

Heb je expertise in een van bovenstaande domeinen? Heb je ideeën voor een oplossing, deels of geheel? Ben je bereid jouw inzichten met ons te delen zodat wij een goed en realistisch bestek kunnen opmaken voor de ontwikkelingsopdracht? Heb je zelf interesse om bij te dragen aan de ontwikkeling van de nieuwe NEMO grondwatermodule? Schrijf je dan nu in! 

Doel van het project

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gebruikt momenteel de NEMO-tool om te berekenen hoe stikstof en fosfor over land, doorheen de bodem en doorheen het grondwater in waterlopen in landbouwgebieden terechtkomen.

Het NutriëntenEmissieMOdel vertrekt vanuit de bemesting en teelten op landbouwpercelen en houdt rekening met diverse processen zoals gewasgroei, mineralisatie, erosie, enz. Aan de hand van scenario’s berekent het model de vrachten van stikstof en fosfor (afkomstig van landbouw) naar het oppervlaktewater.

De grondwatermodule van NEMO is verantwoordelijk voor drie deelaspecten:

 • de stroming van het grondwater en de grondwaterstanden;
 • het transport van nitraat in het grondwater, denitrificatie en het transport van fosfaat;
 • de hoeveelheid drainage die optreedt en het nitraat- en fosfaatgehalte in drainagewater.

De NEMO grondwatermodule kan resultaten en trends simuleren op het regionale (Vlaamse) niveau en voor de rivierbekkens. Het model is minder geschikt om gedetailleerde uitspraken te doen op lokale schaal. De onzekerheid in de modelresultaten neemt immers toe bij kleinere ruimtelijke schaalniveaus, deels als gevolg van onzekerheden in onderliggende datasets en deels door de opbouw van de verschillende modules in het model. Nochtans is dat in de toekomst nodig om gebiedsgerichte beleidsmaatregelen te kunnen evalueren.

VMM wil daarom een vernieuwde NEMO grondwatermodule laten ontwikkelen. Deze module zou met de lokale omstandigheden beter rekening kunnen houden en de lokale processen, zoals reistijden, drainage, denitrificatie, nutriëntenconcentraties, beter kunnen simuleren. Zo kan het een gebiedsgericht mest-, landbouw- en integraal waterbeleid ondersteunen.

Doel en aanpak van de marktconsultatie

Tijdens het publieke deel van de marktconsultatie zullen we de bovenstaande uitdagingen en projectdoelstellingen verder en meer in detail toelichten.

Er wordt van jou geen voorbereiding (in de vorm van presentaties, pitches of dergelijke) verwacht. Verhaert heeft op basis van een grondige behoefteanalyse een aantal scenario’s en oplossingsrichtingen uitgewerkt die de meest prioritaire functionaliteiten voor NEMO omvatten.

Tijdens de marktconsultatie word je samen met de andere deelnemers uitgenodigd om deze scenario’s te evalueren op enkele parameters zoals technologische haalbaarheid, operationele risico’s, beheerrisico’s, ‘future proof’ karakter, schaalbaarheid, uitbreidbaarheid, enz. Die evaluatie gebeurt binnen de opgelegde randvoorwaarden van VMM.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om jouw bedrijf of organisatie te laten vertegenwoordigen door medewerkers die de bovenstaande parameters correct kunnen inschatten.

Verhaert zal de publieke discussie achteraf samenvatten in een rapport dat we op de PIO-website ter beschikking zullen stellen. We zullen je dit rapport ook per e-mail bezorgen.

Naast een publiek gedeelte is er ook een confidentieel luik aan de marktconsultatie. Bij interesse kan je intekenen op een kort 1-op-1-gesprek met de medewerkers van VMM en Verhaert. In dit gesprek kan je meer vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige informatie meegeven. Deze informatie wordt niet opgenomen in het publieke rapport.

De resultaten van de marktconsultatie (open en vertrouwelijk deel) moeten ons in staat stellen om in het najaar van 2024 samen met VMM tot een realistische en succesvolle overheidsopdracht te komen voor de ontwikkeling van de vernieuwde NEMO grondwatermodule. Bij interesse kan jouw bedrijf of organisatie dan intekenen op de aanbesteding.

Voorlopige agenda

 • 12:50 – 13:00 Onthaal 
 • 13:00 – 13:10 Verwelkoming & introductie PIO (An Schrijvers, PIO)
 • 13:10 – 13:30 Huidige situatie en visie/ambitie op vernieuwde NEMO (Jan Coppens, VMM)
 • 13:30 – 14:05 Voorstelling en toetsing oplossingsrichtingen via interactieve vragensessie in groep - Deel 1 (Yves Vervoort, Verhaert)
 • 14:05 – 14:15 Pauze
 • 14:15 – 15:00 Voorstelling en toetsing oplossingsrichtingen via interactieve vragensessie in groep - Deel 2 (Yves Vervoort, Verhaert)
 • 15:15 – 17:00 Eventueel kort één-op-één gesprek met VMM (exact uur nog te bevestigen, mits voorafgaandelijke inschrijving) 

Inschrijven

Deelname is uiteraard gratis, maar inschrijving is verplicht. Je zal na inschrijving tijdig de link voor deelname ontvangen.

Als er aanwezigen zijn die geen Nederlands begrijpen, dan zal de marktconsultatie in het Engels verlopen.

 

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten

PIO helpt de Vlaamse overheid en Vlaamse publieke sector om – via overheidsopdrachten – innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen, testen en valideren. Het gaat om innovatieve oplossingen voor publieke noden waar geen kant-en-klare oplossingen voor op de markt zijn. Meer informatie op vlaio.be/pio.

 
Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
Vlaamse Milieumaatschappij VMM en PIO i.s.m. Verhaert

Dit event is afgelopen