Klokkenluidersmelding Vlaamse overheid

Wanneer kan je de klokkenluidersregeling gebruiken  ?

Over welke inbreuken gaat het hier?

Integriteitsschendingen die betrekking hebben op handelingen of nalatigheden die:

 • ofwel onrechtmatig zijn
 • ofwel het doel of de toepassing van regelgeving ondermijnen

De informatie (incl. “redelijke vermoedens”) die de melder hierover wil delen, kan betrekking hebben op zowel feitelijke als mogelijke inbreuken die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden.

Heeft de plaats van inbreuk een belang ?

Het moet gaan over inbreuken:

 • binnen de overheidsinstantie waar de melder werkt, heeft gewerkt of gesolliciteerd heeft;of
 • binnen een andere overheidsinstantie waarmee de melder in het kader van zijn werk in contact is geweest

Ook pogingen tot het verhullen van inbreuken kunnen gemeld worden onder deze regeling.

Procedure klokkenluidersmelding Vlaamse overheid

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad. Hieronder lees je hoe je inbreuken die zich bij VLAIO voordoen kunt melden

Interne klokkenluidersmelding bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) of Audit Vlaanderen

Het Bestuursdecreet regelt hoe je als melder een melding kan doen. Je kan je melding schriftelijk (via mail of via brief), telefonisch of fysiek richten aan de lijnmanager van de betrokken entiteit of aan Audit Vlaanderen.

Via brief aan de leidend ambtenaar van VLAIO

Richt je brief aan dhr. Mark Andries met duidelijke vermelding van zijn naam en VLAIO en de vermelding ”Vertrouwelijk” naar:

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-Laan 15 bus 200
1210 Sint-Joost-ten-Node

De brief wordt door de centrale postkamer niet geopend (dus evenmin ingescand), maar wordt op een beveiligde manier rechtstreeks aan dhr. Mark Andries bezorgd. Als de brief niet aan hem geadresseerd is, dan wordt deze brief op dezelfde manier bezorgd aan Audit Vlaanderen.

Via brief aan Audit Vlaanderen

Richt dan je brief met de vermelding “Vertrouwelijk” naar:

Audit Vlaanderen
Havenlaan 88 - bus 24
1000 Brussel

Klokkenluiders-melding per email

Wie een melding per email wil sturen en dit aan de leidend ambtenaar van VLAIO wil bezorgen, stuurt dit naar klokkenluiden@vlaio.be.

Wie een melding per email wil sturen naar Audit Vlaanderen doet dit naar melding.audit@vlaanderen.be.

Telefonische klokkenluidersmelding

Je kan ook een telefonische melding doen. Dit doe je via het nummer 0475 41 74 84 voor melding bij dhr. Mark Andries, leidend ambtenaar of via het nummer 02 553 45 55 voor melding bij Audit Vlaanderen.

Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Fysieke ontmoeting

Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van je melding te bespreken.

Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Externe klokkenluidersmelding bij de Vlaamse Ombudsdienst

Heb je al een interne melding gedaan? Of meen je dat de inbreuk bij een interne melding niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat? Dan kun je ook een melding maken bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Je kunt je melding (anoniem) aan de Vlaamse Ombudsdienst bezorgen:

 • Per post: Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
 • Per e-mail: klokkenluiden@vlaamseombudsdienst.be
 • Telefonisch: 02 552 48 48

De Vlaamse Ombudsdienst kan beslissen om je melding niet in behandeling te nemen als:

 • de inbreuk van geringe betekenis is
 • de melding betrekking heeft op feiten die in een eerdere melding van jou als melder al zijn behandeld en de nieuwe melding geen nieuwe informatie van betekenis bevat

Wat gebeurt er als je jouw melding aan een verkeerde persoon of de verkeerde instantie richt?

Jouw melding wordt zo snel mogelijk op een veilige manier doorgestuurd naar de bevoegde persoon.

De onbevoegde persoon of instantie brengt je hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Als Audit Vlaanderen vaststelt dat het niet bevoegd is om de melding te onderzoeken, neemt ze opnieuw contact met je op om toestemming te vragen om de melding te mogen doorsturen naar de bevoegde organisatie of dienst voor verder onderzoek.

Verder verloop van je melding

 • 1

  Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

  • je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding.
  • je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
  • het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt.
 • 2

  Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde. Meer concreet:

  • Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
  • Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.
  •  Let wel: de Vlaamse Ombudsdienst kan deze termijn van drie maanden verlengen tot maximaal zes maanden.

  Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

  Er kan ondersteuning worden geboden aan de melders van inbreuken ten aanzien van Audit Vlaanderen en de Vlaamse Ombudsdienst. Via die ondersteuning zal je als melder kosteloos en op een toegankelijke manier onafhankelijke informatie en advies kunnen krijgen over:

  • de beschikbare remedies en procedures die bescherming bieden tegen represailles;
  • de rechten van de betrokken persoon.

Voor meer informatie omtrent de klokkenluidersregeling verwijzen we naar de centrale website van de Vlaamse overheid.

Meer informatie over de procedure.