Bijverdienen: onbelast bijverdienen, flexi-job of zelfstandige in bijberoep?

Sinds 2010 blijft het aantal zelfstandigen in bijberoep toenemen. Volgens de laatste cijfers van de Rijksdienst Sociale Zekerheid voor Zelfstandigen was in 2017 24% van alle zelfstandigen in het Vlaamse gewest actief als zelfstandige in bijberoep.

Starten als zelfstandige in bijberoep kan een manier zijn om iets bij te verdienen met je passie of om af te toetsen of je idee wel genoeg aanslaat om er je hoofdberoep van te maken.

Onbelast bijverdienen 

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag sinds 15 juli 2018 onder bepaalde voorwaarden tot 6.340 euro per jaar bijverdienen zonder dat hij daarop belastingen of sociale bijdragen hoeft te betalen. 

Onbelast bijverdienen is wel beperkt tot een aantal activiteiten. Zo moet het gaan om:  

 • Occasionele klusjes bij privépersonen 
  Het gaat om occasionele, betaalde diensten van een privépersoon aan een andere privépersoon. Bijvoorbeeld kleine onderhoudswerken aan de woning, gras maaien, kinderopvang, bijlessen, administratieve bijstand, enzovoort. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, moet het wel om occasionele klussen gaan.
 • Verenigingswerk
  Het gaat om betaalde diensten voor socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk (vzw), feitelijke verenigingen of openbare besturen. De diensten moeten buiten het professionele circuit vallen: het gaat bijvoorbeeld om gidsen, sporttraining geven, speelpleinwerking, begeleiding van schooluitstappen, enzovoort.
 • Activiteiten via een erkend deelplatform
  Iedereen mag via een erkend deeleconomieplatform zijn diensten aanbieden aan particulieren.

Voor activiteiten via een erkend deelplatform komt iedereen in aanmerking, ook zelfstandigen in zoverre zij een andere activiteit uitoefenen dan hun hoofdactiviteit.  Om onbelast bij te verdienen met occasionele klusjes bij privépersonen of verenigingswerk , ben je voor tenminste 80% tewerkgesteld, gepensioneerd of zelfstandige in hoofdberoep (indien je een andere activiteit aanbiedt dan je hoofdactiviteit als zelfstandige).

Meer informatie over onbelast bijverdienen, kan je vinden op www.bijklussen.be.

Flexijob

Via het systeem van flexijobs kunnen gepensioneerden en bepaalde werknemers tegen gunstige voorwaarden een centje bijverdienen. Met eenflexijobbbetaal je op de extra inkomsten geen belastingen of sociale bijdragen. Je brutoloon is dus het nettoloon. Je bouwt wel sociale rechten (werkloosheidsuitkering, pensioen, vakantie ...) op met eenflexi-job. Niet de taken die je uitvoert bepalen of je met een flexicontract kan werken, wel of de werkgever actief is in de sector die flexijobs mag tewerkstellen. Je kan een flexijob uitoefenen in de horeca en detailhandel. Voorwaarde is dat je minstens 80% tewerkgesteld bent of gepensioneerd. Zelfstandigen komen niet in aanmerking.

Meer informatie over de flexi-job

Zelfstandige bijberoep 

Ben je dus van plan om een activiteit uit te oefenen die niet valt onder één van de bovenstaande categorieën of wil je meer bijverdienen, dan loont het de moeite om te overwegen om je te vestigen als zelfstandige in bijberoep. Het statuut van zelfstandige in bijberoep kan ook een eerste stap zijn om je later te vestigen als zelfstandige in hoofdberoep.

Occasionele verkoop en activiteiten

Van een hobby je beroep maken. Het klinkt leuk maar niet iedereen wil er meteen de nodige administratie aan besteden. Daarom zijn er enkele alternatieven voor een bij- of hoofdberoep. Mogelijk kan de ‘grote sprong’ erna toch gemaakt worden.

Particuliere verkopen

Als particulier kan je steeds je eigen private overschotten verkopen. Het moet dan gaan om overschotten die “het normaal beheer van een privaat patrimonium niet te buiten gaan”. Het gaat om goederen die je als particuliere verkoper niet hebt aangekocht, niet hebt geproduceerd of niet hebt gekweekt met het oog op de verkoop ervan.  Een particulier mag de eigen goederen ook enkel verkopen wanneer de verkoop occasioneel blijft.

Sinds de wetswijziging van 2017 kan de gemeente in een reglement het occasionele karakter preciseren. De burgemeester of zijn afgevaardigde moet voorafgaand toestemming geven aan manifestaties die verschillende niet-professionele verkopers verenigt (bijvoorbeeld een rommelmarkt). Deze kan ze voorbehouden aan niet-professionele verkopers of ze uitbreiden tot professionelen (houders van een leurkaart). Hij kan het thema ervan ook specialiseren. De gemeente kan ook individuele particuliere verkopen (bijvoorbeeld garageverkopen) onderwerpen aan een voorafgaande toestemming.

Kunstenaarskaart (KVR)

Artistieke prestaties kan je laten vergoeden via de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR). Dit is een all-in kostenvergoeding die je niet kunt combineren met een andere kostenvergoeding (zoals afgelegde kilometers):

 • maximaal 130,79 euro per dag per opdrachtgever
 • niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever
 • niet meer dan 30 dagen per jaar
 • maximaal 2.615,78 euro per jaar

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, dien je te beschikken over een kunstenaarskaart. Alle informatie hierrond (zoals de aard van de activiteiten) vind je op deze plek: www.kunstenloket.be/nl/nieuws/kvr-veelgestelde-vragen. Op het elektronische platform Artist@Work hebben kunstenaars de mogelijkheid om de kunstenaarskaart aan te vragen en de prestaties geleverd in het kader van de kleine vergoedingsregeling online te registreren.

Divers inkomen

Een inkomen uit een activiteit die los staat van je beroep en occasioneel is, is in principe een divers inkomen. Kenmerkend zijn de lage frequentie, geen financiering, geen samenwerking met anderen en dat de nevenactiviteit volledig los staat van de hoofdactiviteit. De inkomsten uit de occasionele activiteit moet je aangeven bij de fiscus. Dit kan onder de rubriek “Diverse inkomsten” van de aangifte. Deze worden belast aan 33%, tenzij de marginale belastingsvoet lager ligt. In dit geval wordt de marginale belastingsvoet genomen. Bij een occasionele activiteit kan je geen factuur opmaken. Wat wel kan, is een onkostennota.

Let op: wanneer het niet om een occasionele activiteit zou gaan, dan kan er een herkwalificatie zijn tot beroepsinkomen. In dat geval zal de belasting meestal hoger zijn en kunnen er nog sociale bijdragen verschuldigd zijn. Dit alles met terugwerkende kracht. Je zal je dus ook moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. In het ergste geval moet je ook een boete betalen.

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligerswerk is zoals het woord zegt vrij en zonder verplichtingen. Het is in principe ook onbetaald, enkel de onkosten kunnen vergoed worden. Sinds 1 januari 2019 is een hogere kostenvergoeding mogelijk voor bepaalde vrijwilligers. Hierdoor mogen bepaalde groepen vrijwilligers op jaarbasis een hoger bedrag binnen de forfaitaire kostenvergoeding ontvangen. Dit is maximum 2549,90 euro in 2019 en 2020 in plaats van 1388,40 euro in de gewone omstandigheden. Het maximum dagbedrag is echter 34,71 euro. Een vrijwilligersvergoeding hoef je niet aan te geven op je belastingsaangifte. Het is immers geen inkomen maar om manier om onkosten vergoeden.

Meer informatie op: vrijwilligerswerk.be

Verenigingswerk

Verschillend van vrijwilligerswerk is het verenigingswerk. Dit is wel betaald en moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Sinds 15 juli 2018 kan dit ook via het systeem van onbelast bijverdienen. De vereniging moet dan aangifte doen via de online applicatie op bijklussen.be. Let op: de diensten mogen niet professioneel zijn en moeten op de lijst van toegelaten activiteiten staan. Meer informatie hierover op: bijklussen.be/nl/verenigingswerk.html.

Zelfstandige in bijberoep

Ben je dus van plan om een activiteit uit te oefenen die niet valt onder één van de bovenstaande categorieën of wil je meer bijverdienen, dan loont het de moeite om te overwegen om je te vestigen als zelfstandige in bijberoep. Het statuut van zelfstandige in bijberoep kan ook een eerste stap zijn om je later te vestigen als zelfstandige in hoofdberoep.

Als je een netto belastbaar inkomen op jaarbasis hebt dat lager ligt dan 1.548,18 euro dan betaal je geen sociale bijdragen.