Erkenning als economisch speerpuntproject

Voor ambitieuze (investerings-)projecten met een onzekere uitkomst die aan welbepaalde criteria voldoen, bestaat de mogelijkheid om erkend te worden als economisch speerpuntproject. Het belangrijkste doel is een snellere en efficiëntere afhandeling van het dossier.

Wat zijn economische speerpuntprojecten?

Economische speerpuntprojecten zijn ambitieuze (investerings-)projecten met een onzekere uitkomst die een hoge toegevoegde waarde voor Vlaanderen kunnen genereren of voor een substantiële doorbraak en/of versnelling kunnen zorgen m.b.t. de prioritaire beleidsdoelstellingen binnen Vlaanderen.

De initiatiefnemers van dergelijke projecten moeten dikwijls beroep doen op verschillende overheidsdiensten (financiering, subsidies, regelgeving, vergunningen, …) en hier zelf hun weg zoeken. Met de hier voorgestelde aanpak bieden we een kanaal of aanspreekpunt tot de Vlaamse overheid om voor dergelijke omvangrijke projecten gerichter en sneller te navigeren doorheen het Vlaamse overheidslandschap.

Deze procedure heeft een snellere en efficiëntere behandeling tot doel, organiseert de interactie en wijst op de paden die kunnen gevolgd worden om tot beslissingen te komen omtrent subsidies, vergunningen, etc. Ze is echter geen voorafname op dergelijke beslissingen die blijven gebeuren door de bevoegde diensten. 

VLAIO en het Departement Omgeving staan in voor de coördinatie van de uitvoering.

Welke projecten en doelgroepen komen in aanmerking?

Om voor de dienstverlening in aanmerking te komen, moeten de projecten voldoen aan de volgende vier criteria: 

 1. voor een substantiële doorbraak of versnelling zorgen/kunnen zorgen binnen één of meerdere transitieprioriteiten van de Vlaamse Regering, de speerpuntclusterdomeinen en/of het klimaatbeleid
 2. een hoge toegevoegde waarde voor Vlaanderen genereren/kunnen genereren
 3. met primair een economische invalshoek en financieringsproblematiek, mogelijks veelal aangevuld met aspecten van ruimtelijke economie,  aspecten van ruimtelijke ordening, aspecten m.b.t. regelgevend kader e.d.
 4. omwille van hun complexiteit en risicogehalte een multidisciplinaire en gecoördineerde aanpak vereisen over verschillende Vlaamse overheidsactoren heen om zo sneller inzicht te verwerven in het eventuele aanbod van die Vlaamse overheidsactoren   

Deze dienstverlening geldt enkel voor projecten die al een belangrijke mate van uitwerking kennen (dus niet voor heel initiële ideeën) en waarvoor vanuit de initiatiefnemers of het consortium reeds een duidelijk engagement bestaat.

Elke organisatie die in aanmerking zou kunnen komen voor ondersteuning door VLAIO en/of het Departement Omgeving is in scope.

Waaruit bestaat de dienstverlening?

De dienstverlening is opgebouwd in vier stappen:

 1. Erkenning als economisch speerpuntproject
  De initiatiefnemer of het consortium meldt zich aan met de sleutelinformatie van het projectvoorstel en een korte motivatie dat het een economisch speerpuntproject betreft. Na het inwinnen van de nodige informatie nemen de leidend ambtenaren van VLAIO en van het departement omgeving en ruimtelijke ontwikkeling een beslissing omtrent de erkenning als economisch speerpuntproject.
 2. Dienstverlening en advies
  Binnen de Vlaamse overheid wordt een projectleider aangeduid. Een team van specialisten gaat in interactie met de initiatiefnemer(s) en levert een niet-bindend advies op maat van het bedrijf (of consortium) over de aan te wenden steuninstrumenten, de mogelijke dienstverlening, de aan te vragen vergunningen, enz. Eventueel wordt een stappenplan opgemaakt en worden de nodige opvolgacties in overleg bepaald. 
 3. Uitvoering
  De initiatiefnemer beslist zelf over de uitvoering van het advies en kan de nodige individuele aanvragen indienen bij de bevoegde overheidsdiensten.
 4. Opvolging en eventueel bijsturing
  De projectleider volgt het project op regelmatige basis op en blijft aanspreekbaar tijdens de uitvoering van het project. In geval van een belangrijke nieuwe situatie of een nieuwe evolutie in het project, kan overgegaan worden tot opmaak van bijgestuurd advies.

Aanvraag indienen

Voor de erkenning als economische speerpuntproject dienen initiatiefnemers de volgende informatie aan te leveren. Dit kan op basis van een eigen presentatie. Gelieve wel de informatie voor deze fase in de gevraagde volgorde op te stellen en te beperken tot een vijftal pagina’s.

Vereiste informatie:

 • Algemene informatie onderneming (voor elke betrokken onderneming in het geval van een consortium): 
  • naam bedrijf, adres, juridische vorm, KBO nr.
  • hoofdactiviteit, betrokken vestiging(en), relevante websites
  • contactpersoon met contactgegevens
 • Algemene informatie project. Beschrijf kort, maar duidelijk het volgende:
  • project
   • omschrijving/inhoud
   • reeds genomen stappen, stand van zaken
   • uitdagingen, risico’s
   • organisatie
   • vermoedelijke start- en einddatum project (of overzicht timing project)
  • omvang/geraamd budget, engagementen vanuit de initiatiefnemers
  • gevraagde steun- of dienstverlening (incl. inschatting steunbedrag indien van toepassing)
 • Eerste motivatie t.o.v. criteria economisch speerpuntproject. Geef uw visie waarom dit project voldoet aan elk van 4 criteria voor een economisch speerpuntproject:
  • voor een substantiële doorbraak of versnelling zorgen/kunnen zorgen binnen één of meerdere transitieprioriteiten van de Vlaamse Regering, de speerpuntclusterdomeinen en/of het klimaatbeleid 
  • een hoge toegevoegde waarde voor Vlaanderen genereren/kunnen genereren
  • met primair een economische invalshoek en financieringsproblematiek, mogelijks veelal aangevuld met aspecten van ruimtelijke economie,  aspecten van ruimtelijke ordening, aspecten m.b.t. regelgevend kader e.d.
  • omwille van hun complexiteit en risicogehalte een multidisciplinaire en gecoördineerde aanpak vereisen over verschillende Vlaamse overheidsactoren heen om zo sneller inzicht te verwerven in het eventuele aanbod van die Vlaamse overheidsactoren

Meer info en aanvraag indienen bij: bart.decaesemaeker@vlaio.be.