Sfeerfoto op bedrijventerrein in Tienen

Op zoek naar een geschikte bedrijfslocatie?

Je eigen woonst als locatie voor je zelfstandige activiteit

Vooraleer je je plannen tot uitvoering kan brengen, moet je je afvragen of je jouw beroep wel mag uitoefenen bij je thuis. Niet in elk pand kan je zomaar een winkel starten. In bepaalde landelijke gebieden is het verboden om een zelfstandige activiteit te starten die geen landbouwactiviteit is. Een dienstverlenend beroep zoals vastgoedmakelaar of coach kan zonder problemen in elk gebied opgestart kunnen worden. Om te weten welke activiteit toegelaten is en welke niet, neem je best contact met je gemeentebestuur.

Je bent eigenaar van een huis, en je wil er een onderneming opstarten?

Voor sommige activiteiten kan dit probleemloos indien je aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • de woning ligt in woongebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied
  • de hoofdfunctie van het gebouw blijf de woonfunctie
  • de ruimte die ingenomen wordt voor de onderneming is kleiner dan de ruimte voor de woonfunctie en nooit meer dan 100 m²
  • de onderneming die je wil vestigen in je woning is niet strijdig met de stedenbouwkundige voorschriften, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en verkavelingsvergunningen

Een tijdelijke gebruikswijziging van een gebouw, met een maximale duur van negentig dagen per jaar, is altijd van vergunning vrijgesteld. Voldoe je niet aan de bovenstaande voorwaarden dan zal je een stedenbouwkundige vergunning moeten aanvragen. 

Richt je een eenmanszaak op, dan gebeurt dat automatisch op het thuisadres, net omdat er geen verschil is tussen de persoon en de onderneming. Bij een vennootschap is dat niet zo. Doordat de vennootschap een aparte rechtspersoon is, kan deze opgericht worden op een andere plaats dan waar de vennoot-oprichter woont. 

Bescherming van je privé-woning 

Er bestaat een specifieke regeling die ervoor zorgt dat je als zelfstandige jouw woning kan veiligstellen tegen beslag vanwege schuldeisers, de zogenaamde onbeslagbaarheid. Die regeling bestaat voor alle zelfstandigen, ook voor zelfstandigen in bijberoep. De zelfstandige moet hiervoor een notariële akte laten opmaken waarbij hij een dergelijke verklaring van onbeslagbaarheid aflegt. De bescherming geldt enkel voor schuldvorderingen ontstaan bij het uitoefenen van het beroep en na het opstellen van de verklaring.

Info: www.notaris.be

Zelfstandige activiteit in een huurhuis op de privé-markt 

Voor het uitoefenen van zelfstandige activiteiten in je huurwoning moet je altijd toestemming krijgen van de verhuurder.

Zelfstandige activiteit in een sociale woning 

In principe is het verboden om de huurwoning verder onder te verhuren of de huur over te dragen aan een derde. Ook moet de huurder de woning effectief bewonen. Maar, de typehuurovereenkomst voor sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) verbiedt de huurder niet om de woning te gebruiken om een beroepsactiviteit uit te oefenen. Er zijn geen fiscale gevolgen voor de SHM indien een huurder zijn sociale woning als beroepsruimte gebruikt en fiscaal inbrengt. Voor de sociale verhuurkantoren (SVK’s) liggen de zaken anders, hier is er namelijk nog sprake van een derde partij namelijk de eigenaar-verhuurder. Met die reden is er dan ook voor gekozen om het uitoefenen van een beroepsactiviteit in een SVK-woning strikt te reglementeren.

Brandverzekering 

Uiteraard wil niemand het meemaken, maar toch moet je verzekerd zijn tegen brand. Want wanneer de brand ontstaat in bv. de bureelruimte die je aan je bedrijf verhuurt, dan is de zaak daarvoor aansprakelijk. Als die brand dan overslaat naar de privévertrekken, dan zal de zaak daarvoor moeten vergoeden. Vandaar dat ook je voor jouw zaak dus strikt genomen een eigen, aparte brandpolis moet afsluiten.

Aftrekbare kosten

Huur je een handelspand dan kan je alle kosten die je maakt voor je locatie inbrengen als beroepskost. Denk daarbij aan je huur, verwarming en elektriciteit, internet, telefonie,…

Gebruik je een deel van je privéwoning voor je zelfstandige activiteit dan kan je een deel van de kosten inbrengen als beroepskost. Voor de juiste percentages die je kan toepassen op je kosten ga je best langs bij de boekhouder.