Lean manufacturing: verspillingen detecteren en elimineren

Met lean manufacturing kunnen we verspillingen in het productieproces detecteren en verminderen of volledig wegwerken, bijvoorbeeld op het vlak van materialen of energie. Dit zorgt niet automatisch voor een duurzame productie maar kan wel het pad mee helpen effenen.

Praktisch

Date
Tijdstip
18.30 - 21.30 uur
18.30 - 21.30 uur
Locatie

SBM Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent

Wat ken je na het volgen van deze opleiding?

Met dit korte maar intense traject willen we kleine ondernemingen op een laagdrempelige manier:

 • Introduceren in de principes en de historiek van lean manufacturing.
 • De meerwaarde van lean manufacturing meegeven in het kader van duurzame transformatie en circulaire economie.
 • Inzicht geven in de methodieken en tools van lean manufacturing.
 • De toepasbaarheid en de meerwaarde van lean manufacturing binnen lean manufacturing specifiek voor kmo’s duidelijk maken.
 • Inspireren met succesvolle lean cases.
 • Kritisch laten nadenken over de eigen bedrijfsprocessen.
 • De mogelijkheden en impact van lean manufacturing binnen de eigen onderneming helpen ontdekken.
 • Op weg helpen om lean acties te ontwikkelen, ingebed in een breder verhaal van duurzame transformatie en circulaire economie.
 • Tips & tricks meegeven over hoe ze de lean methodiek kunnen blijven volhouden.

Het traject moet uiteindelijk op de werkvloer leiden tot het verminderen of volledig wegwerken van verspillingen die ondernemingen meteen ook helpen om een duurzame transformatie te maken: minder materialenverbruik, minder afvalproductie, minimaliseren van transport in het productieproces, …

Omschrijving

Industriële kmo’s staan in deze crisistijden sterk onder druk om tegelijk goedkoper, sneller, efficiënter én duurzamer te produceren. Een complexe uitdaging, waarbij de beproefde strategie van lean manufacturing vaak als aanpak wordt aangehaald om deze uitdaging succesvol aan te gaan.

Lean manufacturing is evenwel ontstaan in de context van grote ondernemingen. En hoewel ook kmo’s baat kunnen hebben bij lean manufacturing, worstelen veel kmo’s, en in het bijzonder veel kleine ondernemingen, met het onderbouwd implementeren én volhouden van lean manufacturing. Het ontbreekt vaak aan menskracht, middelen en kennis om deze strategie op maat van een kleine onderneming uit te rollen. In de praktijk verwatert het doorvoeren van lean manufacturing dan ook tot het uitvoeren van losstaande acties die niet het gewenste, duurzame effect blijken te hebben.

Met lean manufacturing kunnen we verspillingen in het productieproces detecteren en verminderen of volledig wegwerken, bijvoorbeeld op het vlak van materialen of energie. Dit zorgt niet automatisch voor een duurzame productie maar kan wel het pad mee helpen effenen. In dit traject zetten we daarom parallel in op:

Een doordachte implementatie van lean manufacturing bij kmo’s, en in het bijzonder bij kleine ondernemingen, in plaats van het versnipperd toepassen van één of een beperkt aantal lean methodieken. Dit moet mee bijdragen tot een succesvolle uitrol en het blijven volhouden van lean manufacturing.

Het expliciet kaderen van lean manufacturing binnen de transitie naar een circulaire
economie en het inzoomen op circulaire bedrijfsstrategieën zoals het verbeteren van processen met het oog op o.a. minder materiaalverbruik/ afval productie/ energieverbruik, het minimaliseren van transport binnen het productieproces, …
Dit traject moet mee het pad effenen bij kleine ondernemingen om hun bedrijfsprocessen gericht te verbeteren en verspillingen op diverse niveaus te verminderen of te vermijden. Concreet kan dit resulteren in orde en netheid, in kortere doorlooptijden, in kortere omsteltijden, optimaal gebruik van grondstoffen, minder eindvoorraden, betere kwaliteitsbeheersing, … Algemeen leidt dit ook tot meer verantwoording en competentie aan de basis, en een betrokken, zichtbaar management.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is bedoeld voor (assistent-) productieleiders, productieverantwoordelijken, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken, afdelingsverantwoordelijken, logistieke managers, kwaliteitsverantwoordelijken en algemeen verantwoordelijken van productiebedrijven.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist. U behoort bij voorkeur tot de doelgroep.

Methodologie

Eén traject bestaat uit drie sessies (lessen) van telkens drie uur: twee klassikale sessies op de campus en een individuele sessie op de werkvloer bij de deelnemers. De klassikale sessies volgen kort op elkaar; de datum voor de individuele sessie wordt tijdens de klassikale sessies met elke deelnemer apart ingepland. Alle sessies vinden fysiek plaats om de interactie tussen de deelnemers en de docent en de ervaringsdeling optimaal te stimuleren.

In de klassikale sessies krijgen de deelnemers het bredere kader van lean manufacturing in combinatie met circulaire bedrijfsstrategieën mee. Dit wordt al zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van praktijkcases, zodat de deelnemers de concrete toepasbaarheid en meerwaarde leren zien. Naast de theorie wordt ook effectief op het niveau van de individuele deelnemers en de betrokken ondernemingen een aanzet gemaakt tot de concrete implementatie van lean manufacturing.

Dit gebeurt tijdens de individuele sessie (les) op de werkvloer bij de deelnemers, waar de docent samen met de onderneming de bedrijfsprocessen kritisch onder de loep neemt, en concrete mogelijkheden voor het systematisch detecteren/ elimineren van verspillingen oplijst. De docent brengt een kritische externe blik in, helpt bij het prioriteren, en geeft do’s-and-don’ts mee. Deze oefening moet op termijn leiden tot een onderbouwd actieplan om lean manufacturing op de werkvloer te implementeren.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Het traject bestaat uit twee grote onderdelen:

 1. Twee klassikale sessies, waarbij wordt ingegaan op achtergrond, basisbegrippen, principes en meerwaarde van lean manufacturing en het detecteren en reduceren van verspillingen
 2. Een individuele sessie ter plaatse bij de onderneming van de deelnemer

Tijdens deze sessie, waarop naast de deelnemer ook collega’s/ het management kunnen aansluiten, gaat de onderneming samen met de docent op zoek naar concrete mogelijkheden om verspillingen te detecteren en te elimineren.

Organisator
SBM in opdracht van VLAIO

Praktisch

Date
Tijdstip
18.30 - 21.30 uur
18.30 - 21.30 uur
Locatie

SBM Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent

Locatie

Adres

SBM Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent