Wijzigingen aan Federale steun voor ondernemers (crisis)

De RSZ publiceerde in de Administratieve instructies RSZ 2023/1 meer informatie over de vermindering van de RSZ-bijdragen van 7,07% op de netto basiswerkgeversbijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal 2023. Zie Werkgeversbijdragevermindering competitiviteit
Gewijzigd op
Omdat ook opdrachtnemers (ondernemingen) van overheidsopdrachten liquiditeitsproblemen ondervinden in deze crisis werd er een tijdelijke regeling uitgewerkt waarbij de aanbesteder (de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de lokale overheidsinstanties) een voorschot van maximaal 20% kan toekennen aan de opdrachtgever. Deze maatregel geldt tot 31 december 2023. Meer informatie kan je terugvinden op de website van FOD Economie > Tijdelijke regeling – Voorschotten bij overheidsopdrachten en FOD Beleid & Ondersteuning >  Voorschotten voor opdrachtnemers getroffen door oorlog in Oekraïne
Gewijzigd op
De bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wordt verlaagd van 26,75% tot 15% in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023. Dit om de koopkracht te ondersteunen van de werknemers die gedurende een langere periode tijdelijk werkloos zijn. Deze tijdelijke verlaging geldt ook voor het supplement van € 6,10 per dag dat door een wettelijke verplichting verschuldigd is door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid. Het gaat om het supplement dat wordt opgelegd in het kader van het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven. Meer informatie in het Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid betaald of toegekend in de periode van november 2022 tot en met maart 2023.
Gewijzigd op
1. Sinds 3 november 2022 (publicatiedatum van de Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis (1) tot 31 december 2022 geldt er een tijdelijk moratorium voor de energie-intensieve ondernemingen in moeilijkheden. 2. In het kader van het begrotingsakkoord voor 2023 en 2024 werd er ook beslist om werkgevers te compenseren voor de gevolgen van de loonindexeringen. Hiervoor voorziet men twee maatregelen: 2.1 In het eerste en tweede kwartaal van 2023 zal er een vermindering van de RSZ-bijdragen worden voorzien. Het gaat om een vermindering van 7,07% berekend op de netto patronale basisbijdrage. Deze maatregel moet nog verder worden uitgewerkt. De netto patronale bijdrage is de effectief te betalen werkgeversbijdragen, dus de totale werkgeversbijdragen verminderd met het forfait van de structurele lastenverlaging, de hoge- of lagelonencomponent en een eventuele doelgroepvermindering. 2.2 In het derde en vierde kwartaal van 2023 zal er uitstel van de betaling van de RSZ-bijdragen worden voorzien. Meer informatie kan je, onder voorbehoud van wijzigingen, raadplegen op dekamer.be in de memorie van toelichting van het Ontwerp van programmawet > Parlementair Document 55K3015 (p. 88).
Gewijzigd op
Vanaf 3 november 2022 (publicatiedatum van de 'Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis (1)' in het Belgisch Staatsblad) tot 31 december 2022 geldt er een tijdelijk moratorium voor de energie-intensieve ondernemingen in moeilijkheden.
Gewijzigd op