Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Sanering van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 12 apr '16

Natuurlijke personen of rechtspersonen die minder dan 2 jaar eigenaar zijn van een leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte (het onroerend goed moet opgenomen zijn in een hiervoor bestemde inventaris) kunnen een subsidie verkrijgen van maximum 90% van de totale kostprijs (minimum €24.750), voor de sanering van deze gebouwen. De kadastrale oppervlakte moet wel ten minste 5 are bedragen.

Om de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten- en gebouwen te  bestrijden worden eigenaars van dergelijke gebouwen door de Vlaamse overheid verplicht tot betaling van een heffing onder bepaalde voorwaarden. De opbrengst van deze heffingen wordt o.m. aangewend om saneringswerkzaamheden te subsidiëren die worden uitgevoerd door natuurlijke- en rechtspersonen.

Wie komt in aanmerking

Deze subsidie kan worden bekomen door alle natuurlijke personen en rechtspersonen (incl. vzw’s).

Er moet wel voldaan zijn aan de volgende vier voorwaarden:

  • het onroerend goed moet in de Inventaris zijn opgenomen;
  • als bewijs zal het registratieattest steeds worden bijgevoegd;
  • men mag ten hoogste 2 jaar nieuwe eigenaar zijn van het onroerend goed op het ogenblik van de indiening van het volledig aanvraagdossier;
  • het bedrag van de werkelijk gedragen saneringskosten moet minimum €24.750 bedragen, exclusief btw;
  • de kadastrale oppervlakte moet ten minste 5 are bedragen.

Het Vlaamse Gewest voorziet tevens in een financiële tussenkomst in de verwerving van bedrijfsruimten. Deze subsidie kan enkel worden verleend aan een O.C.M.W; gemeente; intercommunale; een erkende sociale huisvestingsmaatschappij; een erkende Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en het Vlaams Woningfonds voor grote gezinnen. Meer informatie kan u terugvinden in de beschikbare brochure op de website (zie contact).

Omvang steun

Voor de sanering van leegstaande gebouwen opgenomen in de Inventaris kan een subsidie worden verleend van maximum 90% van de totale kostprijs inclusief btw, zoals berekend in de eindafrekening.

Aanvraagprocedure

Om een subsidie aan te vragen dient men een uitgebreid dossier in te dienen bij het Vernieuwingsfonds.

Een gedetailleerd overzicht kan u terugvinden in de beschikbare brochure op de website (zie contact).

Voor de uitbetaling van de subsidie kan de initiatiefnemer drie voorschotten aanvragen van 30% afhankelijk van de uitvoering van de werken, terwijl het saldo van 10% zal worden verrekend op basis van het afrekeningsdossier.

Contact informatie

Meer informatie over deze maatregel kan u terugvinden op deze webpagina: www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Subsidies/subsLeegstandBedrijfsruimten/tabid/14028/Default.aspx

Ruimte Vlaanderen
Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 19 bus 3
1210 Brussel
T 02 553 83 47
F 02 553 83 35
serge.adriaenssens@rwo.vlaanderen.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP