Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Innovatieaftrek

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 02 mrt '17

Via de nieuwe innovatieaftrek (of aftrek voor innovatie-inkomsten) kunnen vanaf 1 juli 2016 netto-inkomsten voortvloeiend uit een aantal intellectuele eigendomsrechten voor 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting.

De intellectuele eigendomsrechten die hiervoor in aanmerking komen zijn:

 • een octrooi;
 • aanvullend beschermingscertificaat;
 • kwekersrechten;
 • auteursrechtelijk beschermde software;
 • weesgeneesmiddelen;
 • data- en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik.

Deze maatregel is de opvolger van de Belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten (octrooiaftrek) waarvoor een overgangsregeling geldt tot 2021.

Wie komt in aanmerking

Binnenlandse vennootschappen en buitenlandse vennootschappen met een Belgische vaste inrichting kunnen van deze vrijstelling gebruik maken.

Het bestaan van een onderzoekscentrum (zoals bij de vroegere octrooiaftrek) is niet langer vereist.

Voorwaarden

De innovatieaftrek is niet enkel geldig voor inkomsten uit een octrooi, maar ook voor inkomsten uit auteursrechtelijk beschermde software, kwekersrecht, weesgeneesmiddelen en data- en marktexclusiviteit (voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen).

De aftrek bedraagt 85% van de netto-inkomsten uit het intellectuele eigendomsrecht en is toepasbaar vanaf de aanvraag van het betreffende intellectuele eigendomsrecht. De niet-benutte aftrek is overdraagbaar naar de volgende belastbare periodes.

Voor auteursrechtelijk beschermde software geldt de bijkomende voorwaarde dat deze moet voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject- of programma. Of er een verplichting is tot een voorafgaande aanmelding bij BELSPO is momenteel niet duidelijk.

Berekening

De innovatieaftrek kan worden berekend met volgende formule:

Uitleg termen:

 • netto innovatie-inkomsten: innovatie-inkomsten – eigen kosten voor O&O met betrekking tot het betreffende intellectuele eigendomsrecht;

 • kwalificerende uitgaven: uitgaven voor werkelijke O&O activiteiten die verband houden met het IP-recht (exclusief kosten voor verwerving en uitgaven O&O aan verbonden ondernemingen);

 • globale uitgaven: kwalificerende uitgaven + uitgaven voor verwerving van het intellectuele eigendomsrecht + uitgaven voor outsourcing O&O aan verbonden ondernemingen;

 • * de kwalificerende uitgaven mogen vermenigvuldigd worden met 130%, echter met als maximum de ‘globale uitgaven’.
  Dit betekent dus dat de maximum 1 kan bedragen.

Aanvraagprocedure

De vennootschap kan de innovatieaftrek (85% van de inkomsten uit de kwalificerende intellectuele eigendomsrechten) aftrekken van de belastbare basis. Deze innovatieaftrek vindt plaats na de DBI-aftrek.

Wanneer er onduidelijkheid bestaat rond het bedrag van de innovatie-inkomsten kan men een fiscale ruling aanvragen bij de ‘Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken’.

Contact informatie

Meer informatie kan u bekomen bij:

FOD Financiën
Contactcenter
Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
T 02 572 57 57
FOD Financiën
Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken
Wetstraat 24
1000 Brussel
T 02 579 38 00
F 02 579 50 01
dvbsda@minfin.fed.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP