Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Doelgroepvermindering voor jongeren-Vlaanderen

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 26 sep '16
Deze nieuwe doelgroepvermindering kent gedurende acht kwartalen een lastenverlaging toe aan werkgevers die jonge werknemers in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moet betalen voor deze werknemers. Het bedrag van die korting varieert in functie van de categorie laaggeschoolde, middengeschoolde jongeren en DBSO-jongeren met een deeltijdse arbeidsovereenkomst.

De werkgever kan enkel genieten van de korting als het loon van de jongere onder een bepaalde grens blijft. Deze grens stijgt wel in het tweede jaar om ervoor te zorgen dat een hardwerkende jongere toch wordt beloond. Het eerste jaar bedraagt het refertekwartaalloon €7.500, het tweede jaar €8.100.

Deze nieuwe doelgroepvermindering kadert in het Vlaams doelgroepenbeleid dat vanaf 1 juli 2016 startte in het Vlaams Gewest. Deze maatregel vervangt de oude Doelgroepvermindering jonge werknemers die is stop gezet op 1 juli 2016.

Wie komt in aanmerking

Werkgever: Elke werkgever die gevestigd is in het Vlaamse Gewest komt voor deze doelgroepverminderingin aanmerking (private profitsector, private non-profitsector, overheid). Om deze doelgroepvermindering te krijgen, is het vanaf 1 juli 2016 niet meer nodig om aan de jongerenverplichting (= startbaanverplichting ) te voldoen.

Werknemer: De werkgever kan genieten van een RSZ korting bij de aanwerving na 30 juni 2016 van één van de volgende jongeren, op voorwaarde dat het refertekwartaalloon van deze jongere niet hoger is dan €7.500 (tijdens de eerste 4 kwartalen) of €8.100 (tijdens de daaropvolgende 4 kwartalen):

 • Laaggeschoold zijn de jongeren die indienst treden en voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Jonger zijn dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming én niet meer voltijds leerplichtig zijn;
  • en geen diploma van het secundair onderwijs of geen studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad hebben behaald;
  • en bij de VDAB vóór de indiensttreding een loopbaanportfolio hebben aangemaakt waarin de studiegegevens vermeld worden. 
 • Middengeschoold  zijn de jongeren die indienst treden en voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Jonger zijn dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming én niet meer voltijds leerplichtig zijn;
  • hoogstens een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad behaald hebben;
  • bij de VDAB vóór de indiensttreding een loopbaanportfolio hebben waarin de studiegegevens vermeld worden
 • Leerling zijn de jongeren die een van volgende leerovereenkomsten hebben gesloten en in opleiding zijn in een onderneming of vestiging die in het Vlaams Gewest ligt:

  • een overeenkomst van alternerende opleiding;
  • een leerovereenkomst in het kader van de leertijd;
  • een werknemersleerovereenkomst (= “ILW” of industriële leerovereenkomst);
  • een “contrat d’alternance” (= leerovereenkomst in een Franstalig opleidingsstelsel);
  • een “Lehrvertrag” (= leerovereenkomst in een Duitstalig opleidingsstelsel).
 • DBSO-jongeren met een deeltijdse arbeidsovereenkomst zijn jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) die aan volgende voorwaarden beantwoorden:

  • zij volgen een opleiding bij een werkgever in het Vlaams Gewest;
  • de deeltijdse arbeidsovereenkomst bedraagt minder dan 20 uur en is in het kader van hun niet-duale opleiding afgesloten;
  • de jongere moet zich, uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin de opleiding aanvangt, registeren in "Mijn Loopbaan" bij de VDAB.

Omvang steun

De werkgever kan gedurende acht kwartalen genieten van een vermindering van de werkgeversbijdragen die hij bovenop het loon van de jongere is verschuldigd. Het bedrag van die korting varieert in functie van de categorie.

De werkgever kan enkel genieten van de korting als het loon van de jongere onder een bepaalde grens blijft. Deze grens stijgt wel in het tweede jaar om ervoor te zorgen dat een hardwerkende jongere toch wordt beloond. Het eerste jaar bedraagt het refertekwartaalloon €7.500, het tweede jaar €8.100.
Het refertekwartaalloon is het totale brutoloon (of “loonmassa”) dat de werkgever in de loop van een kwartaal aan de jongere werknemer uitbetaalt en in de DmfA aangeeft. Het refertekwartaalloon kan variëren per kwartaal, waardoor het mogelijk is dat de werkgever in een bepaald kwartaal geen vermindering krijgt en het daaropvolgende weer wel.

Type jongere 1e tot 4e kwartaal 5e tot 8e kwartaal
Laaggeschoold €1.150 < €7.500 €1150 < €8100
Middengeschoold €1.000 < €7500 €1000 < €8100
Leerling & DBSO-jongeren* €1000

*Voor leerlingen en DBSO- jongeren geldt de vermindering tijdens de volledige duur van de opleiding en speelt er geen leeftijdsbeperking. Na afloop van de leerovereenkomst kan de werkgever bij aanwerving van de leerling met een arbeidsovereenkomst, de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde of middengeschoolde jongeren krijgen indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

De bedragen hierboven vermeld gelden enkel voor werknemers die voltijds werken tijdens een volledig kwartaal. Indien de jongere deeltijds werkt of een onvolledig kwartaal dan wordt de korting prorata verminderd, op voorwaarde dat de jongere meer dan 27,5 procent presteert of minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst heeft.

Meer informatie kan u terugvinden op www.werk.be/online-diensten/doelgroepverminderingen/jongeren.

Aanvraagprocedure

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in de DmfA of DmfAPPL.

Cumulatie

De vermindering voor de 4 categorieën kunnen gecumuleerd worden met de structurele vermindering als deze van toepassing is.

Overgang naar de nieuwe regeling vanaf het 3de kwartaal 2016

Leerlingen

Werkgevers die vóór 1 juli 2016 een van de vermelde leerovereenkomsten hebben gesloten, moeten vanaf het 3de kwartaal 2016 in de DmfA de verminderingscode 6310 aanduiden op de tewerkstellingslijn om over te schakelen naar de nieuwe vermindering (ongeacht de leeftijd van de betrokken leerling).

Categorieën uit de oude doelgroepvermindering

Werkgevers die vóór 1 juli 2016 een van de categorieën jonge werknemers (een jongere van minder dan 19 jaar (luik 1), een middengeschoolde jongere, een laaggeschoolde jongere en/of een erg laaggeschoolde jongere (of gelijkgestelde laaggeschoolde) (luik 2)) in dienst namen, behouden de “oude” vermindering tot het 4de kwartaal 2018 (dit betekent dat de normale duurtijd van de vermindering in sommige gevallen ingekort wordt).

Daarvoor moeten ze vanaf het 3de kwartaal 2016 in de DmfA de verminderingscode 6033 (jongere van minder dan 19 jaar (luik 1)) verminderingscode 6031 (erg laaggeschoold), de verminderingscode 6030 (laaggeschoold) of verminderingscode 6032 (middengeschoold) aanduiden op de tewerkstellingslijn.

Na afloop van de “oude” vermindering kan de werkgever voor dezelfde jonge werknemer uit de categorie "jongere van minder dan 19 jaar (luik 1)"  vanaf 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt, overstappen naar de nieuwe vermindering voor laag- of middengeschoolde jongeren ook al is het geen nieuwe indiensttreding. Dat kan uiteraard enkel als de jongere aan de voorwaarden voor deze vermindering voldoet.
Voor de andere categorieën kan de werkgever niet overstappen naar de nieuwe vermindering want deze geldt enkel voor nieuwe indiensttredingen.

Contact informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij het Departement WSE en de website www.werk.be/online-diensten/doelgroepverminderingen .

Meer technische informatie over deze maatregel kan u terugvinden op de RSZ-website in de "Administratieve instructies RSZ". Klik vervolgens op de rubriek "De bijdrageverminderingen" en vergeet niet het recentste kwartaal te selecteren.

Departement Werk en Sociale Economie (Vlaamse Overheid)
Dienst Tewerkstelling
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
T 02 55310 10
doelgroepkortingen@wse.vlaanderen.be
RSZ
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
T 02 511 51 51

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP