Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 24 nov '17

Het loon van onderzoekers binnen ondernemingen en kennisinstellingen kan voor 80% worden vrijgesteld van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Deze steun is van toepassing op de bezoldigingen die betaald of toegekend worden vanaf 1 juli 2013.

Ingevolge de fiscale hervorming (bron: voorontwerp van de relancewet) zal deze maatregel vanaf 2018 worden uitgebreid naar een aantal bachelordiploma's: biotechniek; industriële wetenschappen en technologie en nautische wetenschappen; productontwikkeling; handelswetenschappen en bedrijfskunde (echter beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak zijn gericht op informatica). Voor 2018-2019 zal de vrijstelling 40% bedragen voor deze diploma's. Vanaf 2020 zal deze vrijstelling 80 % bedragen. De diplomalijst kan nog wijzigen.

 

Wie komt in aanmerking

De vrijstelling kan aangevraagd worden door:

 • Universiteiten, hogescholen, door de minister erkende wetenschappelijke instellingen, het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWOV);
 • Ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers met een diploma PhD, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur en bepaalde masterdiploma’s;
 • Ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers die aan onderzoeksprojecten werken in het kader van samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met universiteiten of hogescholen in de EER of met erkende wetenschappelijke instellingen;
 • Jonge innoverende ondernemingen (Young Innovative Company) die wetenschappelijk personeel (onderzoekers, onderzoekstechnici, projectbeheerders inzake onderzoek en ontwikkeling) tewerkstellen. Deze vrijstelling is niet mogelijk voor administratief of commercieel personeel.

Vzw’s komen enkel in aanmerking voor deze maatregel indien zij door de minister erkend worden als wetenschappelijke instelling.

Een onderneming voldoet aan de definitie van Young Innovative Company (YIC) als de vennootschap:

 • onderzoeksprojecten uitvoert;
 • minder dan 10 jaar bestaat voor 1 januari van het jaar waarin de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing wordt toegekend;
 • niet opgericht is in het kader van een concentratie, een herstructurering, een uitbreiding van een vroegere activiteit of een overname van dergelijke activiteiten;
 • uitgaven heeft gedaan op het vlak van onderzoek en ontwikkeling die minstens 15% van de totale kosten van het voorgaande belastbaar tijdperk vertegenwoordigen;
 • voldoet aan de definitie van kleine vennootschap:
  Voor boekjaren die ingaan vanaf 1 januari 2016 geldt een nieuwe definitie van kleine vennootschap volgens het aangepaste artikel 15 §§ 1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen. Kleine vennootschappen zijn vennootschappen die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
  • jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers;
  • jaaromzet exclusief btw: €9.000.000;
  • balanstotaal: €4.500.000.

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.
De criteria moeten op geconsolideerde basis worden bekeken wanneer het gaat om een moedervennootschap of om een vennootschap die behoort tot een consortium. Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie: verhoging van de criteria met 20%.

Wanneer de vennootschap aan het eind van een belastbaar tijdperk niet langer voldoet aan de definitie van Young Innovative Company mag de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing niet meer toegepast worden op de bezoldigingen toegekend of betaald vanaf de eerstvolgende maand.

Wat komt in aanmerking

Onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's zijn projecten of programma's die volgend doel hebben:

 • fundamenteel onderzoek: experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse praktische toepassing of gebruik wordt beoogd;
 • industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de vervaardiging van onderdelen van complexe systemen, die noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, met name voor de validering van generale technologieën, met uitzondering van prototypes;
 • experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere kennis en vaardigheden voor plannen, schema's of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten. Hieronder kan tevens de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, procedés of diensten worden verstaan en het vastleggen van informatie daarover. Deze activiteiten kunnen tevens het maken van ontwerpen, tekeningen, plannen en andere documentatie omvatten, mits zij niet voor commercieel gebruik zijn bestemd.

De ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes en proefprojecten valt eveneens onder experimentele ontwikkeling indien het prototype noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en de productie ervan te duur is om alleen voor demonstratie en validatiedoeleinden te worden gebruikt.
Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.

Omvang steun

De steun bestaat er in dat de werkgevers vrijgesteld worden om 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de bovenvermelde werknemers door te storten aan de fiscus. Deze steun is van toepassing op de bezoldigingen die betaald of toegekend worden vanaf 1 juli 2013.

Uitgezonderd voor de assistent-onderzoekers en post-doctorale onderzoekers aan universiteiten, hogescholen, erkende wetenschappelijke instellingen, etc. moet deze vrijstelling pro rata toegepast worden in verhouding tot de tijd die de betreffende personen effectief hebben besteed aan onderzoek of aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten of -programma’s.

De toegekende subsidie voor een YIC valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. De de minimis-steun aan bedrijven mag over drie jaar gespreid niet meer dan €200.000 bedragen. Voor meer informatie zie www.vlaio.be/artikel/staatssteun.

Bijkomende voorwaarden

De projecten of programma's komen enkel in aanmerking wanneer ze zijn aangemeld bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid met opgave van:

 • 1° de identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing;
 • 2° de beschrijving van het project of programma waarbij wordt aangetoond dat het fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel heeft;
 • 3° de verwachte aanvangsdatum en de vooropgestelde einddatum van het project of programma.

De onderneming kan aan de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid vragen of de voorgelegde onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten of -programma's vallen binnen het toepassingsgebied. De Overheidsdienst geeft een bindend advies op deze vraag.

De reeds bestaande projecten of programma's op 1 juli 2013  moeten geen melding doen tot 31 december 2014. Vanaf 1 januari 2015 moeten de bestaande projecten of programma's ook voldoen aan alle meldingsvoorwaarden.

Contact informatie

Meer informatie kan u vinden via http://www.belspo.be/belspo/fisc/index_nl.stm

FOD Financiën
Contactcenter
Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
T 02 572 57 57

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP