Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Strategisch personeelsmanagementadvies (Gearchiveerd)

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 08 jan '16

Dit project liep af op 31 december 2015. Het wordt wel geïntegreerd in de nieuwe kmo-groeisubsidie, operationeel vanaf 1 april 2016.

Er werd steun toegekend aan kleine en middelgrote ondernemingen gevestigd in het Vlaamse Gewest voor het aankopen van professioneel, onafhankelijk en neutraal, strategisch personeelsmanagementadvies door een externe dienstverlener.

De kmo-portefeuille zal vanaf 1 april 2016 vereenvoudigd worden en nog enkel steun toekennen voor opleiding & advies. De nieuwe kmo-portefeuille wil de verdere professionalisering van een kmo nog toegankelijker maken. Daarom zullen alle types advies (Advies , Advies Internationaal Ondernemen & Technologieverkenning ) onder 1 paraplu terecht komen, kan u voortaan zelf kiezen waarvoor u uw subsidies inzet, wordt het steunpercentage aangepast en vereenvoudigd, stijgt de jaarlijkse totaalsubsidie en wordt de online applicatie vereenvoudigd.
De nieuwe kmo-groeisubsidie zal vanaf 1 april 2016 de pijlers Strategisch advies & Coaching van de kmo-portefeuille bundelen, de pilootprojecten voor Strategisch ICT-advies & Strategisch personeelsmanagementadvies alsook de Aanwervingspremies voor strategische functies en de  Kmo-haalbaarheidsstudies met starterspakket om de groei van kmo's in Vlaanderen te stimuleren. Meer info over de wijzigingen volgt.

Wie kwam in aanmerking

Het pilootproject strategisch personeelsmanagementadvies richt zich tot beoefenaars van vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen uit de privésector met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, op voorwaarde dat zij cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

Criteria

ko

mo

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel
-jaaromzet
-balanstotaal


maximum € 10 miljoen
maximum € 10 miljoen


maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen

*Om de jaaromzet, het balanstotaal en tewerkstelling van de steunaanvragende onderneming te berekenen worden de cijfers van de onderneming samengeteld met de cijfers van alle partner- en verbonden ondernemingen, conform de Europese kmo-definitie.

Enkel ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen kunnen steun aanvragen. Een lijst van de Nacecodes van deze sectoren kan u raadplegen op de website www.kmo-portefeuille.be.

Vzw's komen niet in aanmerking voor de subsidies van het pilootproject strategisch personeelsmanagementadvies.

Wat kwam in aanmerking

Er kan steun aangevraagd worden voor een strategisch personeelsmanagementadvies dat wordt ingekocht bij externe dienstverleners.

Strategisch personeelsmanagement is het beleid waarmee het menselijk kapitaal van een onderneming duurzaam wordt ingezet ter ondersteuning van de globale organisatiestrategie op de lange termijn.
Het strategisch advies bestaat minstens uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies en een implementatieplan. Het strategisch personeelsmanagementadvies moet minstens volgende elementen bevatten:

  • Beschrijving van het huidig personeelsbestand naar diverse persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, anciënniteit, buitenlandse origine, arbeidshandicap, kansengroepen) en welke uitdagingen hierin vervat zitten om het huidig personeelsbestand te integreren/transformeren naar het resultaat dat wordt vooropgesteld in het strategisch advies.
  • Bedrijfsstrategie vertaald naar een strategisch en duurzaam personeelsmanagementplan (hoeveel mensen nodig met welke competenties). Dit plan bevat een langetermijnanalyse van de impact van minstens vier van de vijf deelaspecten van de bedrijfsstrategie m.b.t. personeelsmanagement (zie tabel hieronder).

Deelaspecten bedrijfsstrategie m.b.t. personeelsmanagement

1. Instroom

2.Doorstroom

3.Uitstroom

4.Werkbaar Werk

5. Arbeidsorganisatie

Werving

Selectie

Onthaal

Begeleiding voor nieuwe werknemer

Stages

Werkplekleren

Ontwikkeling

Feedback

Loopbanen

Evaluatie

Beloning

Motivatie

Competentie- en talentmanagement

Coaching

Kennisretentie

Ontslag

Outplacement

Werkvermogen

Werkstress

Werk-privébalans

Leren

Motiveren

Structuur

Systemen

Processen

Leidinggeven
 

 

  • Implementatieplan: Stappenplan voor de realisatie van het strategisch personeelsmanagementplan

Wettelijk verplichte adviezen, adviezen van permanente of periodieke aard, adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven en reguliere bedrijfsuitgaven, zoals bijvoorbeeld het updaten van de standaard-IT-infrastructuur van de onderneming, komen niet in aanmerking voor steun.

Omvang steun

De steun voor strategisch advies bedraagt 50% van de subsidiabele advieskost en is beperkt tot maximaal € 25.000 per advies.
Het projectbedrag bedraagt minstens € 7.500 (excl. btw).
Een onderneming kan slechts één subsidie aanvragen voor strategisch personeelsmanagementadvies tijdens de duurtijd van het pilootproject.

Aanvraagprocedure

De subsidie wordt aangevraagd op basis van een aanvraagformulier.
De indiening gebeurt elektronisch door uw aanvraag te mailen naar strategischadvies@vlaanderen.be .

Meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u vinden op www.agentschapondernemen.be/themas/pilootprojecten.

Contact Informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Kmo-portefeuille
Koning Albert II - laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 1700

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP