Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Notionele interestaftrek

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 04 apr '17

De notionele interestaftrek of “aftrek voor risicokapitaal” houdt in dat kmo's en grote ondernemingen sinds het aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) een bepaald percentage van het “gecorrigeerd” eigen vermogen kunnen aftrekken van de belastbare winst.

Het voornaamste doel van deze maatregel is het verminderen van de fiscale discriminatie tussen financiering met vreemd vermogen en financiering met eigen vermogen. In het geval van leningen, is de betaalde rente namelijk aftrekbaar van de belastbare basis, terwijl vergoedingen in de vorm van dividenduitkeringen voor financiering met eigen vermogen dat niet zijn.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel geldt zowel voor kleine, middelgrote als voor grote vennootschappen.

Indien de onderneming echter een vrijgestelde investeringsreserve heeft aangelegd in een bepaald belastbaar tijdperk, dan kan de notionele interestaftrek niet worden toegepast in dat tijdperk, en ook niet in de twee daaropvolgende belastbare tijdperken.

Vzw’s zijn in beginsel niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Omvang van de belastingvrijstelling

Het aftrekbare percentage bedraagt 0,237 % voor het aanslagjaar 2018.

Voor kleine vennootschappen wordt het tarief met 0,5% verhoogd tot 0,737 %. Voor boekjaren die ingaan vanaf 1 januari 2016 geldt een nieuwe definitie van kleine vennootschap volgens het aangepaste artikel 15 §§ 1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen. Kleine vennootschappen zijn vennootschappen die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers;
  • jaaromzet exclusief btw: €9.000.000;
  • balanstotaal: €4.500.000.

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.

De criteria moeten op geconsolideerde basis worden bekeken wanneer het gaat om een moedervennootschap of om een vennootschap die behoort tot een consortium. Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie: verhoging van de criteria met 20%.

Indien de belastbare winst ontoereikend is (om de notionele interestaftrek te dragen) kon voorheen het niet-gecompenseerde bedrag naar de volgende zeven jaren (belastbare tijdperken) worden overgedragen. Deze mogelijkheid is echter afgeschaft vanaf aanslagjaar 2013.
Overgangsregeling: voor bedragen die nog niet konden worden in mindering gebracht van de winst van een belastbaar tijdperk afgesloten op ten laatste 30 december 2012, is er nog overdracht mogelijk naar volgende jaren onder bepaalde voorwaarden:

  • aftrek per jaar beperkt tot 60% van de restwinst (dit is de winst die overblijft na de investeringsaftrek en de aftrek van andere vrijgestelde inkomsten);
  • overdracht resterende 40% naar volgende jaren;
  • beperking geldt niet voor eerste schijf van €1 miljoen belastbare basis.

Het “gecorrigeerd eigen vermogen” is het eigen vermogen waarvan een aantal rubrieken worden afgetrokken. Bijvoorbeeld de waarde van de aandelen geboekt onder de financiële vaste activa moet in mindering worden gebracht van het eigen vermogen. Ook de niet-verwezenlijkte meerwaarden en de kapitaalsubsidies moeten van het eigen vermogen worden afgetrokken.

Aanvraagprocedure

Bij de aangifte in de vennootschapsbelasting moet de onderneming een formulier 275 C voegen. Het formulier kan gehaald worden van de website www.myminfin.be

Opgelet! Kleine vennootschappen die kiezen voor de toepassing van de "gewone" investeringsaftrek, hebben voor datzelfde boekjaar geen recht op de notionele interestaftrek.

Contact informatie

Bijkomende informatie over deze maatregel kan u terugvinden op de website van Financiën (zie Ondernemingen > vennootschapsbelasting > belastingvoordelen).

FOD Financiën
Contactcenter
Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
T 02 572 57 57

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP