Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Aanwervingspremies voor strategische functies in kmo's (Gearchiveerd)

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 07 apr '16

Kmo's kunnen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie van 50% van de loonkost ontvangen (max. €20.000) bij de aanwerving van een kennismanager die de kmo strategisch versterkt in het kader van een duurzame, internationaal georiënteerde groei. Deze maatregel is niet meer in voege, maar wordt vanaf 11 mei 2016 geïmplementeerd in de kmo-groeisubsidie.

Deze maatregel focuste op twee strategische profielen, namelijk de aanwerving van een kennismanager 'internationaal ondernemen' (of 'exportmanager') en de aanwerving van een kennismanager 'organisatie en groei' (of 'groeimanager'). Dit veronderstelde een specifiek profiel: de nieuwe medewerker moest een gepaste opleiding genoten hebben en/of de nodige ervaring kunnen voorleggen.

Louter uitvoerende functies die tot de dagelijkse exploitatie van een onderneming horen, behoodren niet tot de specifieke taakstelling in een dergelijk strategisch profiel.

Wie kwam in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot kmo's uit de privé-sector met een uitbatingszetel in het Vlaamse gewest met een aanvaardbare hoofdactiviteit en een sterk groeiprofiel. Vzw's zijn uitgesloten.

Uitsluitend ondernemingen met een 'snelgroeiend karakter', d.i. met voldoende aantoonbare groeiambitie komen in aanmerking. Bedrijven die groeiambitie hebben tonen aan dat één van onderstaande groeiscenario's mogelijk is:

  • Het bedrijf heeft 10 of meer werknemers (VTE) en heeft op basis van de door haar verstrekte informatie, het ingeschatte potentieel om de tewerkstelling of omzet over de volgende 3 jaren te doen groeien met gemiddeld jaarlijks 20%. Bedrijven die doorgemaakte groei willen consolideren kenden dergelijke groei in de voorbije 3 jaar.
  • Een bestaand bedrijf dat nog geen 10 werknemers (VTE) heeft, doch op basis van door haar verstrekte info en plannen, het ingeschatte potentieel heeft om over de volgende 3 jaren de tewerkstelling te doen toenemen met minstens 7 voltijdse werknemers of een jaarlijkse stijging van de omzet met € 1 miljoen. Bedrijven die de doorgemaakte groei willen consolideren kenden dergelijke groei in de voorbije 3 jaar.
  • Startende ondernemingen zonder tewerkstelling met het ingeschatte potentieel om ten minste 10 werknemers (VTE) in dienst te hebben binnen de 3 jaren ofwel het potentieel hebben om een omzet te realiseren van € 1,25 miljoen binnen de 3 jaren vanaf de start van de omzet.

Wat kwam in aanmerking

Twee strategische profielen komen hiervoor in aanmerking:

Kennismanager Organisatie en Groei (groeimanager)

De hoofdopdracht van deze groeimanager bestaat erin de gehele organisatie (of een specifiek deel ervan) door te lichten op knelpunten, verder uit te bouwen en/of de structuren aan te passen aan de snelle groei van de onderneming.

Mogelijke concrete acties:

  • Doorlichting bedrijfsstructuur en aanreiken van voorstellen voor verbetering van deze structuur rekening houdend met de groeimogelijkheden van het bedrijf;
  • Opzetten intern kennisbeheerssysteem, opzetten HR-beleid, geschikte IT-omgeving creëren, innovatiebeleid vorm geven, distributiekanalen uitbouwen, financieel huishouden organiseren en financiering aantrekken,....

Kennismanager Internationaal Ondernemen (exportmanager)

Hoofdopdracht van de exportmanager kan bijvoorbeeld zijn: het uitbouwen of wijzigen van de bestaande exportstructuur van de onderneming, het binnenhalen en versterken van de kennis van (nieuwe) exportmarkten of het opstellen van strategische marketingstrategieën en -plannen.

Zowel ondernemingen die voor het eerst exporteren als ondernemingen die ervaring hebben met export, maar op een duurzame manier nieuwe markten zullen aanboren, kunnen gebruik maken van deze maatregel. Nieuw aan te boren markten moeten in voldoende mate nieuwe uitdagingen stellen aan de onderneming.

Er kan per onderneming maximaal één aanwervingspremie verkregen worden, ofwel voor een groeimanager ofwel voor een exportmanager.

De kennismanager dient met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur worden aangeworven en minstens 6 maanden in dienst blijven om steun te kunnen verkrijgen. Deeltijdse arbeidsovereenkomsten zijn ook mogelijk.

Omvang steun

De premie bedraagt 50% van de loonkost gedurende maximum 1 jaar en kan niet hoger zijn dan €20.000 per aanwerving.

Aanvraagprocedure

De handleiding beschrijft zowel het inhoudelijke en juridische kader als de modaliteiten van de steunmaatregel.

De subsidie wordt aangevraagd op basis van een aanvraagformulier, samen met de bijhorende documenten (zie punt 10 van het aanvraagformulier). De indiening gebeurt enkel elektronisch via aanwervingspremie@vlaio.be

Eens de aanvragen bij Agentschap Innoveren en Ondernemen zijn ingediend zullen ze beoordeeld worden door een toetsingscommissie die maandelijks bijeenkomt.

Uitbetalingsprocedure

De uitbetaling gebeurt in 2 schijven van 50%:

  • bij de aanwerving van de kennismanager;
  • bij de afronding van de subsidiabele periode.

Contact Informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 0800 20 555
aanwervingspremie@agentschapondernemen.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP