Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Stap 5: activeer uw btw-nummer

Iedereen die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig goederen levert of diensten verricht die in het btw-wetboek zijn opgenomen, is btw-plichtig. Het maakt niet uit of dit gebeurt in hoofd- of bijberoep, met of zonder winstoogmerk.

Het normaal btw-tarief bedraagt 21%. Bepaalde activiteiten vallen onder lagere tarieven: 6% en 12%.

Met uw ondernemingsnummer, dat u kreeg bij het ondernemingsloket, kan u zich aanmelden bij de btw-administratie van uw regio. Dit kan zowel fysiek als elektronisch (tegen betaling via het ondernemingsloket) gebeuren.

Het gewone of normale btw-stelstel

Elke btw-plichtige moet aan zijn klanten btw aanrekenen. De belasting op de toegevoegde waarde (btw) is een belasting op het verbruik. Het is de eindverbruiker die deze belasting draagt. De ondernemer mag de betaalde btw voor bedrijfsaankopen, -kosten en -investeringen aftrekken. Het saldo van de betaalde en de ontvangen btw zal hij moeten doorstorten aan de fiscus.

Bij levering van producten of diensten moet u een factuur uitschrijven. Bij levering aan particulieren voor hun privégebruik is meestal geen factuur vereist. Deze verrichting moet wel worden opgenomen in het dagontvangstenboek. Van al deze verrichtingen moet u maandelijks aangifte doen. Ook bij aanvang, wijziging of stopzetting van de activiteit van uw onderneming moet u aangifte doen. Als uw jaaromzet, exclusief btw, minder dan € 1.000.000 bedraagt, kan u opteren voor kwartaalaangiftes.

U kan aan het bestuur van de btw aanvragen om over te gaan van het ene aangiftestelsel naar het andere. Als het wordt toegestaan, gaat het in op 1 januari van het jaar na de aanvraag. Als btw-plichtige moet u een boekhouding voeren die is aangepast aan de aard en de omvang van de onderneming. Er moet minstens een boek zijn voor inkomende facturen, een boek voor uitgaande facturen en een dagontvangstenboek. Tevens moet jaarlijks een btw-listing ingediend worden.

Het forfaitaire btw-stelsel

Met een aantal sectoren en beroepen heeft de btw-administratie een akkoord gesloten om de omzet forfaitair te belasten. De omzet van deze btw-plichtigen wordt forfaitair berekend op basis van hun aankopen of hun uurtarieven. Het gaat om de apotheker, bakker en banketbakker, boekhandelaar, caféhouder, detaillist / kleinhandelaar in vis, detaillist/ kleinhandelaar in zuivelproducten, detaillist / kleinhandelaar in schoenen, detaillist / kleinhandelaar in tabaksfabrikaten, detaillist / kleinhandelaar in textielwaren, detaillist / kleinhandelaar in wild en gevogelte, detaillist / kleinhandelaar in levensmiddelen, drogist, foorkramer, frituurexploitant, geneesheer met geneesmiddelendepot, handelaar in ijzerwaren, kapper, krantenverkoper, schoenhersteller, slager, verkoper van consumptie-ijs en visventer.

Hun jaaromzet, exclusief btw, mag niet hoger zijn dan €750.000. Het moet gaan om fysieke personen, vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen of bvba’s, en minstens driekwart van de omzet moet betrekking hebben op handelingen waarvoor het niet verplicht is een factuur uit te schrijven.

Wie onder het forfaitaire stelsel valt, moet in principe geen dagontvangstenboek bijhouden, maar wel om het kwartaal een btw-aangifte doen, aangevuld met een rekenblad waarop de forfaitaire btw wordt berekend. De btw die ze aan hun leveranciers betaalden, kunnen ze daarvan aftrekken. Tevens moet jaarlijks een btw-listing ingediend worden.

Btw voor kleine ondernemingen - vrijstellingsregeling

Kleine ondernemingen zijn voor de btw-wetgeving ondernemingen die een jaaromzet hebben van niet meer dan €25.000 (exclusief btw). Ze zijn vrijgesteld van (bijna) alle btw-formaliteiten behalve indien ze opteren voor de gewone of forfaitaire regeling. Sommige handelingen zijn uitgesloten van de vrijstellingsregeling (o.a. uitvoeren van werken in onroerende staat). Om de jaaromzet te kunnen vaststellen, moet een vereenvoudigde boekhouding worden gevoerd. De dagontvangsten moeten in een dagontvangstenboek worden geschreven. De inkomende en uitgaande facturen moeten genummerd zijn en in volgorde worden bewaard.

Een kleine onderneming:

  • moet een btw-nummer aanvragen,
  • mag geen btw aanrekenen,
  • moet geen btw-aangiftes doen,
  • mag geen btw aftrekken voor beroepsaankopen, -kosten en -investeringen,
  • moet op de uitgereikte facturen vermelden ‘kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling - btw niet toepasselijk’,
  • moet een jaarlijkse listing indienen.

Elektronische aangifte

Alle zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen kunnen hun periodieke aangifte elektronisch indienen. De elektronische btw-aangifte verloopt via Intervat, een e-service toepassing van de FOD Financiën. Er kan een uitzondering gemaakt worden voor ondernemingen die kunnen aantonen dat ze niet over de nodige computerinfrastructuur beschikken.


Contact informatie

FOD Financiën
Contactcenter
T 0257 257 57
UP