Foto van NASA in de ruimte - Unsplash

STEM-partnerschappen

STEM-partnerschappen 2021

Deze partnerschappen krijgen steun om boeiende, buitenschoolse STEM-ervaringen te organiseren voor de Vlaamse jeugd. Maak hier kennis met de geselecteerde projecten.
 

GelijkgeSTEMd

Samen naar inclusieve STEM-activiteiten

HOGENT en Odisee slaan de handen in elkaar om in de regio Oost-Vlaanderen alle jongeren met STEM-talent te stimuleren om hun 21e-eeuwse vaardigheden aan te scherpen én om te kiezen voor een STEM-toekomst!

Een grote groep jongeren met STEM-talent blijft momenteel onder de radar, zoals meisjes, jongeren met een beperking, een migratieachtergrond of uit lagere SES, en/of jongeren uit TSO-BSO. Het wordt tijd dat we hen erkennen en de kans geven om te (kunnen) kiezen voor een STEM-toekomst. Zo kunnen deze groepen hun 21e­ eeuwse vaardigheden en ontplooiingskansen verder ontwikkelen voor een toekomst die in een steeds hoger tempo aanpassingen van mensen verwacht. Dit project geeft ons de kans te focussen op groepen van kinderen en jongeren die om verschillende redenen moeilijk of geen toegang vinden tot STEM. Nochtans hebben net zij het meest van al baat bij een positieve duw in de rug!
De ambities van GelijkgeSTEMd zijn om de participatiedrempels te verlagen, het doelpubliek meer divers te maken, het STEM-aanbod te verbreden en geografisch te verspreiden en tot slot de STEM-actoren uit de quadruple helix te verbinden, inspireren en ondersteunen in een STEM-netwerk.

Contactgegevens: Liam Wyns, liam.wyns@ho.gent.be

Website: www.gelijkgestemd.info

STE(A)M HIVE

Vermenigvuldigen van buitenschoolse STE(A)M-initiatieven in Noord- en Zuid-West-Vlaanderen

Hogeschool West-Vlaanderen en Designregio Kortrijk

Organisaties die werken met jongeren én buitenschoolse STE(A)M-activiteiten willen aanbieden moeten te vaak vanaf nul starten, alles zelf ontdekken en uitwerken. Goede ideeën blijven vaak onuitgevoerd omwille van een gebrek aan kennis en vaardigheid voor het ontwerpen, vermarkten, begeleiden en evalueren van STE(A)M- activiteiten. Bovendien vereisen diverse doelgroepen van het STEM-beleid een andere aanpak inzake communicatie, begeleiding en evaluatie. Dit zorgt voor heel wat drempels die ertoe hebben geleid dat het huidige STE(A)M-aanbod niet divers genoeg is, niet conform de criteria van kwalitatieve STE(A)M-projecten, niet alle beoogde doelgroepen in gelijke mate kan bereiken en vaak gefragmenteerd wordt aangeboden zonder stevige basis van ontwerpkunde, evaluatiemethodieken en coachende vaardigheden. In dit verhaal kan Howest een trekkersrol opnemen met zijn twee communities in West-Vlaanderen: BUDA::lab in Kortrijk (regio Zuid-West- Vlaanderen) en MaM in Brugge (Noord-West-Vlaanderen).

Contactgegevens: Tijs Verbeke, tijs.verbeke@howest.be, T 056 24 12 90

Website: steamhive.be

Maak Bibs

De creatieve STEM in samenwerking met das Kunst, Dig-IT en RHIZO

Vlaanderen is klaar voor meer creatievelingen en makers! We zetten met het STEM-partnerschap Maak Bibs in op de laagst mogelijke drempel om al die makers te ondersteunen: de bibliotheken en jeugdcentra van Vlaanderen. We streven naar een maker space in elk dorp.

We maken werk van een overkoepelende visie op een creatieve makerscultuur in Vlaanderen (en Brussel) met focus op digitale fabricatie en physical computing, naar analogie met de sportfederatie: STEM academies voor 5 tot 18 jaar, recreatief en creatief aanbod, doorstroommogelijkheden voor getalenteerden, netwerkversterkend via banden met opgeleide makers (studenten design, kunstenaars, wetenschappers, …).

Een verankerde duurzame werking met een ondersteuningsplatform, begeleiding en permanente training voor personeel binnen de partnerorganisaties.

Bedrijven kunnen een lokale MaakBib steun geven via materialen, toestellen en vrijwilligers die ingezet kunnen worden om de jonge makers te verrassen en ondersteunen. 

Contactgegevens: Maria-Cristina Ciocci, cristina@decreatievestem.be, T 0470 03 73 78

Website: maakbib.be

WiWeTeR STEMT af op de toekomst

Thomas More Mechelen-Antwerpen

Het project ‘WiWeTeR STEMT af op de toekomst’ wil vanuit een maximale betrokkenheid van alle stakeholders (STEM-academies, gemeenten, bedrijven, doelgroepactoren, maatschappelijke actoren en onderwijsactoren) uit de regio’s Mechelen-Antwerpen-Kempen een structurele synergie realiseren die zorgt voor een betere kennis van elkaars aanbod en het borgen van een vlotte toegang voor alle jongeren uit deze regio’s tot diverse STEM-ervaringen in een buitenschoolse context. 

Het partnerschap wil dit realiseren aan de hand van 6 concrete actiepunten:

  • Duurzame verankering van de bestaande werking 
  • Duurzame verankering en borging van de kwaliteit van de bestaande werking
  • Duurzame uitbreiding van nieuwe locaties en aanbod naar kwetsbare groepen
  • Aandacht voor en betrekken van nieuwe doelgroepen (bijv. kleuters, kansengroepen, meisjes, leerlingen uit het secundair onderwijs)
  • Uitbouw van een aanbod voor STEM-experts  

Contactgegevens: Pieter Gijbels, pieter.gijbels@thomasmore.be, T 0474 94 85 22

Website: wiweter.be

Edison: enlightening the future

UC Leuven-Limburg, KU Leuven, RVO-Society en stad Leuven

Edison laat élke jongere tussen 4 en 18 jaar STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics) ontdekken en omarmen. Dankzij een brede, kwaliteitsvolle waaier aan activiteiten zoals innovatieve workshops, leerrijke kampen, boeiende festiviteiten en evenementen voor het hele gezin stoomt Edison jongeren klaar voor de toekomst. Edison is de gids die hen bewuster laat omgaan met hun huidige kennis, hun latere studierichting en beroepskeuze. 
De Edisonactiviteiten komen tot stand door de verbindende samenwerking tussen verschillende STE(A)M-voortrekkers binnen Edison. Edison is op haar beurt één van de 13 STE(A)M-partnerschappen van VLAIO. 

Samenwerking met alle stakeholders is dan ook één van onze speerpunten. Bedrijven, STEM-academies, onderwijsinstellingen, sociale organisaties en lokale besturen slaan bij Edison de handen in elkaar om één verhaal te schrijven in de brede regio van Vlaams-Brabant. 

Het gezamenlijke doel is de jeugd de weg naar knelpuntberoepen in de STEM-sector te tonen. Bedrijven zijn daarbij van essentieel belang; werknemers kunnen optreden als tech-ambassadeur en een voorbeeldrol spelen voor de jeugd, bedrijven kunnen dienst doen als leerbedrijf waar jongeren een bedrijfsbezoek volgen, kennismaken met een werkplek of duale leertrajecten of stages kunnen lopen. Bedrijven spelen ook een belangrijke rol in het delen van leermateriaal en expertise uit de sector. Hun input is essentieel bij het ontwikkelen van actuele en innovatieve leertrajecten.  

Edison werkt ook samen met bedrijven die optreden als tech-sponsors. Deze bedrijven investeren in financiering van infrastructuur en materialen om de ingenieurs, wetenschappers, techniekers en ICT’ers van morgen op jonge leeftijd te vormen en warm te maken voor een toekomst in de sector. 
Samenwerken met Edison betekent samen werken aan de toekomst van jongeren én het bedrijf.
 

Contactgegevens: Pieter Van Leemputten, pieter.vanleemputten@ucll.be, T 0479 36 57 45

Website: www.edison.vlaanderen

STEALed 

StemActieplan Limburg 

UC Limburg

Het project STEALed focust zich op de provincie Limburg. Met dit project wil de Techniek-en WetenschapsAcademie (TWA) inzetten op een verdere verspreiding van zeer diverse STE(A)M-activiteiten in het buitenschoolse aanbod. Extra aandacht gaat hierbij naar het bereiken van meisjes en jongeren uit kansengroepen. De activiteiten variëren van naschoolse trajecten tot volledige STE(A)M-kampjes tijdens de schoolvakanties. De TWA neemt hierin een coördinerende rol met tentakels over de volledige Limburgse regio, al is samenwerking met diverse partners essentieel. Zo worden bedrijven gezocht die kunnen bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van activiteiten om deze te doen aansluiten op de dagdagelijkse realiteit waarin de jongeren leven: jongeren zijn meer gemotiveerd en maken tegelijkertijd kennis met de bedrijfswereld. Met lokale overheden kan dan weer samengewerkt worden voor de organisatie van en toeleiding naar de STE(A)M-activiteiten. Voor een succesvol verloop van het project kan eveneens voortgebouwd worden op de expertise die de TWA doorheen de jaren heeft opgebouwd: zowel inhoudelijk, praktisch-organisatorisch als door de bestaande samenwerkingsverbanden. Steden/gemeenten Houthalen, Hasselt, Tessenderlo, Genk & Ham of vakantieorganisaties zoals Kazou, Wakasa of Freetime zijn maar enkele van de huidige

Contactgegevens: Eefje Vanwortswinkel, eefje.vanwortswinkel@ucll.be

Website: www.techniekenwetenschapsacademie.be

Young & Strong STEM-partnerschap

Hogeschool PXL en Voka - Kamer van Koophandel Limburg

PXL-Voka Young & Strong bouwt een netwerk voor jonge durvers en doeners. Jongeren uit hun comfortzone halen en hen laten excelleren : dat is het doel van PXL-Voka Young & Strong. Hogeschool PXL en Voka - Kamer van Koophandel Limburg slaan daarom de handen in elkaar om jongeren te verbinden die samen het verschil willen maken. Dit nieuwe Limburgse STEM -partnerschap zal onder drie pijlers (technologie, creativiteit, en leadership & ondernemen) via verschillende inspiratieroutes met buitenschoolse activiteiten jong bruisend talent van 15 tot 24 jaar enthousiasmeren voor STEM (sciences, technology, engineering en mathematics). Hiervoor zullen PXL en Voka - KvK Limburg in dit partnerschap nauw samenwerken met scholen, bedrijven en (non­ profit) organisaties en lokale besturen. De jongeren komen in contact met succesvolle ondernemers/CEO's, eigenzinnige creatievelingen/kunstenaars, personal coaches én met elkaar.

Contactgegevens: Sara Weerts,  sara.weerts@pxl.be, T 011 77 56 69

Website: www.youngandstrong.be

Let's STEM together!

Let us => uitnodigend
STEM => als werkwoord, omdat het niet passief luisteren is, maar echt DOEN!
Together => iedereen samen, vanuit een partnerschap, met aandacht voor een diverse doelgroep.

Arteveldehogeschool en Astertechnics

Binnen het partnerschap focussen we op het brede gebied ten noorden en zuiden van Gent, om daar de beschikbaarheid en het bereik van bestaande STEM-academies te vergroten en nieuwe STEM- initiatieven op te zetten in gemeenten waar nu het aanbod tekortschiet. We focussen expliciet op regio’s buiten de centrumsteden.

We inventariseren en promoten bestaande initiatieven die nog weinig bekend zijn. We verruimen en verrijken het aanbod van bestaande STEM-academies. Ook creëren en  implementeren we aanvullende STEM-initiatieven in nieuwe, laagdrempelige contexten. We hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals kinderen uit kansarme gezinnen, meisjes, kinderen met leerstoornissen, ASS, lichte motorische problemen en hoogbegaafde kinderen. Om dit te realiseren, brengen we diverse samenwerkingen tot stand en bouwen we een breed netwerk op met diverse partners.

STEM-academie Arteveldehogeschool coördineert het project vanuit de lerarenopleiding kleuter, lager en secundair onderwijs en de opleiding PJK: opvoeding en coaching. De hogeschool werkt nauw samen met STEM-academie Fablab Astertechnics. Ook gaan we partnerschappen aan met een reeks organisaties met expertise   in   STEM   (zoals   bestaande   STEM-academies,    natuureducatieve    centra),    het    bereiken van onze doelgroepen (zoals De Katrol vzw, Huis van het kind) en organisaties die kunnen bijdragen aan het verbreden en verspreiden van de inzichten van dit project (bv. HoGent en Odisee).

Contactgegevens: Thomas Remerie, thomas.remerie@arteveldehs.be, T 0479 21 63 82

Website: www.jongeontdekkers.be

STEM-academies on the road

in WAK-gebied (Waasland, Antwerpen, Kempen)

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Hogere Zeevaartschool

De Antwerpse hoger onderwijsinstellingen bundelen hun bestaande STEM-academies onder de noemer “STEM-academies on the road”, en consolideren hun bestaande expertise en aanbod. Daarnaast zullen deze instellingen hun aanbod kwantitatief en geografisch uitbreiden. Het doel hiervan is het aanbod aan STEM-academies toegankelijk maken voor àlle kinderen en jongeren. Met het STEM-academie partnerschap in Antwerpen willen we in de eerste plaats maximaal inzetten op maatschappelijk kwetsbare kinderen in de Antwerpse grootstedelijke context. Op deze manier wil het project expliciet inspelen op zowel de maatschappelijke nood aan STEM-profielen als de maatschappelijke realiteit van de superdiversiteit dat nog veel te ontsluiten jong talent in zich draagt. We bouwen hiervoor verder op de reeds bestaande expertise binnen AP Hogeschool en Universiteit Antwerpen betreffende het bereiken van en samenwerken met kansengroepen. We zetten in op het aangaan van partnerschappen met zowel lokale overheden, bedrijven als andere STEM- activiteiten aanbieders, om de slagkracht en het bereik te vergroten.

Contactgegevens: Ellen Geerts, ellen.geerts@ap.be, T +32 3 220 34 32

Website: www.ap.be/stem-on-the-road

Techniekacademie VIVES

in West- en Oost-Vlaanderen

Hogeschool VIVES – Techniekacademie

Wij willen in zoveel mogelijk gemeenten, in samenwerking met bedrijven (200-tal), zoveel mogelijk kinderen onderdompelen in goede STEM met accent op techniek en engineering. Alle meisjes en jongens zijn welkom, ook diegene die thuis niet in aanraking komen met techniek (gegoede gezinnen) of het financieel moeilijk hebben (sociaal tarief) of een extra zorg nodig hebben.  Momenteel bereiken we 4.800 kinderen in 93 gemeenten via 1 of meerdere groepen van 20 kinderen en 2 techniekcoaches. Aan de hand van projecten uit hun eigen leefwereld gaan de kinderen onderzoekend aan de slag. We stimuleren dat de kinderen thuis verder kunnen experimenteren. De techniekcoaches geven we vorming en ze leren van elkaar (bv. een leerkracht en een technieker/ingenieur). In de Junior Techniekacademie kunnen kinderen (8 - 10 jaar) proeven van techniek en STEM. Ze maken kennis met elektriciteit, hout, mechanica, bouw, textiel en informatica/robotica. Een reeks bestaat uit 10 workshops van 1,5 uur. De Tiener Techniekacademie richt zich tot kinderen van 10-12 jaar. Ze maken kennis met elektriciteit, elektronica, hout, mechanica, chemie/voeding, bouw en informatica/robotica. Een reeks bestaat uit 11 workshops van 2 uur én een actief STEM bedrijfsbezoek Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen een STEMkamp volgen gedurende 1 week waar kennis van programmeren, technologische vaardigheden en Engels belangrijk zijn. We organiseren dit in 3 gemeenten i.s.m. bedrijven en externe organisaties. 

Contactgegevens: Nele Heytens, nele.heytens@vives.be, T +32 56 28 06 13

Websites: www.techniekacademie.be en www.techniekacademiethuis.be