Grootte van de subsidie

Hoe groot is de subsidie?

De subsidie voor VIS-trajecten voor innovatievolgers bedraagt 80% van de aanvaarde begroting van het project. Met VIS-trajecten voor innovatievolgers voorziet het Agentschap Innoveren & Ondernemen in cofinanciering van:

  • de personeelskosten
  • de werkingskosten
  • de uitrustingskosten
  • de vaste kosten (overhead) voor een specifieke werknemer
  • eventueel onderaanneming

De aan de doelgroepbedrijven toegekende steun is de-minimissteun onder de de-minimis verordering van de Europese Commissie. De financiering van het niet-gesubsidieerde gedeelte van de projectbegroting (cofinanciering 20%) is de verantwoordelijkheid van de aanvragers en ze kunnen er ook zelf voor instaan. Wanneer voor de uitvoering van een project samengewerkt wordt tussen twee (of meer) aanvragende organisaties (bv. een federatie en een collectief centrum) of ingeval van samenwerking met een onderzoeksinstelling of kenniscentrum, dienen er bij aanvraag duidelijke afspraken te zijn omtrent de volledige cofinanciering en dienen deze afspraken nadien in een samenwerkingsovereenkomst geformaliseerd te worden.

Wat zijn de aanvaarde kosten?

  • De aanvaardbare personeelskosten vormen de basis. Ze moeten steeds na het project verantwoord kunnen worden, zowel naar geleverde prestaties op het project, als naar uitgevoerde betalingen.
  • De overige projectkosten bestaan enerzijds uit de directe kosten voor werkingsmiddelen en uitrustingsgoederen, en anderzijds uit indirecte kosten, zijnde algemene kosten die weliswaar uit de activiteiten voortvloeien, maar die ofwel niet direct toewijsbaar zijn of kosten van algemeen ondersteunende aard zijn. De directe en indirecte kosten worden in het projectvoorstel berekend als een standaardkost, per voltijds equivalent (VTE). Deze standaardkost moet overeenkomen met een reële kost en bedraagt maximaal € 40.000 per jaar. Waarvan maximaal € 20.000 voor indirecte overige kosten.
  • Onderaannemingen maken deel uit van de directe kosten tenzij ze meer dan € 8.500 bedragen. Vanaf € 8.500 moet een onderaanneming afgezonderd worden uit de overige kosten, toegelicht worden, en dient er een offerte bij de aanvraag ingediend te worden.

Het opstellen van een begroting volgt het kostenmodel van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail