Aanvraagprocedure voor VIS-trajecten voor innovatievolgers

Door het aflopen van het VIS-besluit eind 2017, werd de laatste oproep voor VIS-trajecten voor innovatievolgers in juli 2017 opengesteld. De oproep sluit af in december 2017 en de selectie van de projecten zal bekendgemaakt worden in april 2018.

Hoe een project indienen?

De projectaanvragen worden ingediend op basis van de aangeboden aanvraagdocumenten (handleiding en aanvraagtemplate). Voor de opmaak van de projectbegroting dient de template van het kostenmodel (excel-bestand) gebruikt te worden. De projectaanvragen worden ingediend volgens de modaliteiten zoals vermeld in het oproepdocument. Hierin staat ook de exacte indiendatum vermeld.

Wat zijn de ontvankelijkheidscriteria?

Na indiening gaat het Agentschap Innoveren & Ondernemen na of je projectaanvraag formeel ontvankelijk is aan de hand van volgende criteria:

 • Tijdige indiening;
 • Hoofdaanvrager is een federatie of sectororganisatie, of een organisatie die kan optreden namens een groep van minstens 10 voornamelijk Vlaamse bedrijven (met representatieve kmo-vertegenwoordiging) met ondertekende intentieverklaringen bij de aanvraag. Collectieve of gelijkgestelde centra die kennis inbrengen, kunnen medeaanvrager zijn.
 • Het aanvraagformulier voor VIS-trajecten voor innovatievolgers is ingevuld en de nodige verklaringen zijn ondertekend door de aanvragers en uitvoerders;
 • Het maximum aantal bladzijden van een projectvoorstel zoals omschreven in de aanvraagtemplate wordt niet overschreden.
 • Afzonderlijke Excel-file met projectbegroting.

Als (hoofd)aanvrager ontvang je een bericht van de (on)ontvankelijkheid van je aanvraag binnen 30 werkdagen na de indieningsdatum. De projecten die niet ontvankelijk worden bevonden, nemen niet deel aan de verdere evaluatie- en selectieprocedure. De ontvankelijkheidscriteria blijven gelden tijdens de volledige behandelingsprocedure.

Hoe wordt een project geëvalueerd?

De aanvragen worden beoordeeld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen met advies van externe deskundigen. De deskundigen geven een advies op basis van de evaluatiecriteria, tijdens een mondeling college, zonder interactie met de aanvragers.

Op basis van de beschikbare informatie en het advies van de externe deskundigen, wordt een beslissing genomen over de omvang en de aard van de subsidie, alsmede over de bijzondere voorwaarden en modaliteiten ervan.

Onafhankelijk van de evaluatieprocedure kan men een negatieve beslissing nemen of aanvullende voorwaarden stellen op basis van onvoldoende financiële draagkracht van de aanvrager of eventuele partners, het niet voldoen aan overige verplichtingen of vergunningen vanwege de overheid of niet-correct gedrag naar aanleiding van vorige aanvragen.

Bij de selectie kan men rekening houden met de complementariteit van de projecten onderling en met een voldoende spreiding over sectoren en technologiedomeinen heen.

Wat zijn de evaluatiecriteria?

VIS-trajecten voor innovatievolgers worden gewaardeerd op 2 dimensies, enerzijds de impact van het project (‘wat en waarom’) en anderzijds de kwaliteit van de projectuitvoering (‘hoe en wie’).

Bij de beoordeling van de impact van het project wordt met volgende criteria rekening gehouden:

 • projectdoelstellingen (vernieuwing/verandering bij innovatievolgers)
 • collectief bereik
 • economische impact
 • ruimere meerwaarde van het project

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de projectuitvoering wordt met volgende criteria rekening gehouden:

 • aanpak en uitvoering
 • expertise en middelen

Hoe dien ik een aanvraag in?

Indienen van de elektronische projectaanvraag (inclusief ingescande ondertekende intentieverklaringen) via mail naar vis@vlaio.be.

Stappen naar een succesvol project

 • Betrek doelgroepbedrijven actief bij de voorbereiding van projectvoorstellen, maar ook bij de uitvoering en valorisatie.
 • Ga na of de doelstellingen en de activiteiten passen binnen het programma.
 • Geef duidelijk aan op welke manier de cofinanciering (20%) zal gebeuren.
 • Indien samengewerkt wordt, maak dan duidelijke afspraken, ook omtrent de cofinanciering en valorisatie.
 • Vraag een voorbespreking aan.

Een 5de oproep voor projectaanvragen in het kader van VIS-trajecten voor innovatievolgers is opengesteld!

Deze oproep staat open voor alle sectoren met uitzondering van de primaire land- en tuinbouwsector. De kenmerken zijn beschreven in de handleiding VIS-trajecten voor innovatievolgers en er is een template voor de opmaak van een projectaanvraag voorzien.

De uiterste datum voor elektronische indiening is 18 december 2017 om 12 uur.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail