Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij nacht- en ploegenarbeid

Laatst gewijzigd op 3 apr 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen van werknemers die ploegen-of nachtarbeid verrichten.
Vrijstelling doorstorting
van 22,8% van het totale belastbare loon (25 % in een volcontinu arbeidssysteem)

Wat houdt de maatregel in

De werkgever wordt vrijgesteld van het doorstorten van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die werd ingehouden op het loon van de werknemers die ploegenarbeid of nachtarbeid verrichten.

Uitzendbedrijven die werknemers tewerkstellen in ondernemingen waarin ploegen- en nachtarbeid wordt verricht komen ook in aanmerking.  Bedrijven uit de non-profit sector komen niet in aanmerking voor de maatregel, behoudens enkele uitzonderingen.

Wie komt in aanmerking

Werkgevers

Deze maatregel geldt in principe voor de hele privé sector en vzw’s (het betreft hier dezelfde werkgevers die kunnen gebruik maken van de eerste categorie van de structurele vermindering).

Er is een verhoogd fiscaal voordeel voor de ondernemingen die werken in een volcontinu arbeidssysteem.

De erkende uitzendbedrijven die werknemers ter beschikking stellen van deze werkgevers die hen tewerkstellen in een systeem van ploegen- of nachtarbeid, komen eveneens in aanmerking.

Werknemers

De maatregel richt zich tot werknemers uit de profit sector die aan het geheel van de socialezekerheidsstelsels onderworpen zijn of statutair tewerkgesteld zijn door NV's naar publiek recht (Belgacom, de Post, HR Rail, NMBS en Infrabel).

Ze moeten ploegenarbeid of nachtarbeid verrichten waarvoor een premie voor die ploegen- of nachtarbeid wordt betaald. Vanaf 1 juni 2009 is het verplicht om tenminste een derde van de arbeidstijd in ploegen- of nachtarbeid te worden tewerkgesteld. Voor de werknemer die toevallig een keer in een ploegen- of nachtsysteem meedraait, kan de vrijstelling niet meer genoten worden.

Definities

Onder ploegenarbeid en nachtarbeid wordt hier verstaan:

  • ploegenarbeid: minimum twee ploegen met in totaal minimum twee werknemers die hetzelfde werk doen en die elkaar in tijd opvolgen zonder dat er een onderbreking is of zonder dat er een overlapping is die groter is dan één vierde van hun dagtaak;
  • nachtarbeid: werknemers die prestaties verrichten tussen 20 en 6 uur, behalve de werknemers die uitsluitend werken tussen 6 uur en 24 uur en behalve de werknemers die gewoonlijk beginnen te werken na 5 uur.

Onder een volcontinu arbeidssysteem wordt verstaan:

  • ondernemingen uit de privésector; 
  • waar gewerkt wordt in minstens vier ploegen van minstens twee werknemers die hetzelfde werk doen, die een continue bezetting tijdens de gehele week en het weekend garanderen, en die elkaar opvolgen zonder dat er een onderbreking is en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak.

Omvang steun

De werkgever wordt vrijgesteld van het doorstorten van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die hij/zij heeft ingehouden op het loon van de werknemer. Deze vrijstelling bedraagt 22,8% van het totale belastbare loon, inbegrepen de premies voor ploegen- of nachtarbeid. De vrijstelling geldt niet voor het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen. De berekening moet per werknemer gebeuren.

De vrijstelling bedraagt 25% (22,8%+ 2,2 %) voor ondernemingen die in een volcontinu arbeidssysteem werken.

Geen cumulatie

Deze vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kan niet gecumuleerd worden met de Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij ploegenarbeid in de bouw- en aanverwante sectoren.

Aanvraagprocedure

Om te kunnen genieten van deze vrijstelling van doorstorting dient de onderneming bij de aangifte in de bedrijfsvoorheffing te bewijzen dat de werknemers aan de gestelde voorwaarden voldoen. De werkgever moet eveneens, voor de periode waarin hij bezoldigingen heeft toegekend die in aanmerking komen voor deze maatregel, twee afzonderlijke aangiften in de bedrijfsvoorheffing opmaken.

Contact

Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon