Provinciale subsidie het verduurzamen van bedrijventerreinen Oost-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 23 feb 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's (minstens 5) in samenwerkingsverband
Voor wat
uitvoeren van duurzame bedrijfsprocessen en/of een meer duurzame inrichting van het terrein
Subsidie
van max. 80% (plafond: € 20.000)

Wat houdt de maatregel in

De Provincie Oost-Vlaanderen kan een subsidie toekennen van maximaal € 20.000 (maximaal steunpercentage van 80%) aan een samenwerkingsverband van minstens vijf Oost-Vlaamse kmo's, gevestigd op een bedrijventerrein die gezamenlijk verduurzamende acties ondernemen. Ook lokale besturen (gemeenten) kunnen een subsidie aanvragen (steeds in samenwerking met lokale kmo’s of bedrijvenverenigingen).

Wie komt in aanmerking

Een samenwerkingsverband, dat bestaat uit minstens vijf kmo's die op eenzelfde Oost-Vlaams terrein gevestigd zijn, en dat een 'trekker-bedrijf' aanduidt dat de aanvraag met een projectvoorstel indient. Eveneens kan de subsidieaanvraag gebeuren door het samenwerkingsverband van bedrijven, in het geval dit een rechtspersoon is, waaraan de betrokken kmo's deelnemen.

Alle deelnemende kmo's moeten een economische activiteit uitoefenen en de exploitatiezetel dient gevestigd te zijn op een Oost-Vlaams bedrijventerrein. Als kmo wordt beschouwd een onderneming met minder dan 250 werknemers en met, in het boekjaar dat voorafgaat aan het jaar van de aanvraag, een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen of een balanstotaal van € 43 miljoen.

Het samenwerkingsverband moet gericht zijn op duurzame bedrijfsprocessen en/of een meer duurzame inrichting van het terrein.

Het samenwerkingsverband dient via zijn lokaal verduurzamend beleid (vb. klimaatplanacties) aan te sluiten bij het provinciaal beleid inzake het klimaatplan, het energieactieplan, intensiever gebruik van ruimte, duurzaam industrieel (ver)bouwen, betere ontsluiting via bewegwijzering.

Wat komt in aanmerking

De deelnemende kmo's/lokaal bestuur engageren zich gedurende een jaar tot concrete implementaties en praktische toepassingen gericht op de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein, zoals die in het projectvoorstel opgenomen zijn.

Een duurzaam bedrijventerrein kan gedefinieerd worden als: een terrein, waar via samenwerking tussen kmo's onderling en met overheden, veranderingen in bedrijfsprocessen en in de inrichting van het terrein gerealiseerd worden, gericht op het verbeteren van het (bedrijfs)economisch resultaat, de vermindering van de milieubelasting, de vermindering van de CO2 uitstoot of het verhogen van de weerbaarheid tegen de klimaatgevolgen, en een efficiënter ruimtegebruik. en een efficiënter ruimtegebruik.

Duurzame bedrijfsprocessen kunnen onder meer gerealiseerd worden via:

  • uitwisseling van energie, grondstoffen en water (reststroomvalorisatie);

  • gezamenlijk gebruik van nutsvoorzieningen en bedrijfsfuncties;

  • combinatie van vervoer van goederen en/of personen;

  • gemeenschappelijke inzameling en afvoer van afvalstoffen.

Een duurzame inrichting van het terrein kan onder meer gerealiseerd worden via:

  • activiteiten die aansluiten bij het provinciaal klimaatplan of het energieactieplan/klimaatplan van het lokaal bestuur in het kader van het Burgemeestersconvenant;
  • intensiever gebruik van de ruimte (verdichting);
  • duurzaam industrieel (ver)bouwen (waarbij gestreefd wordt naar CO2-neutraliteit);
  • nutsvoorzieningen met een hoog rendement;
  • betere ontsluiting via bewegwijzering (etc...), gecombineerd met multimodaal transport en/of hoogwaardig openbaar vervoer en met aandacht voor de zwakke weggebruiker;
  • gemeenschappelijke bedrijfsgerichte voorzieningen en diensten.

Alle maatregelen die een dergelijk samenwerkingsverband professionaliseren komen in aanmerking voor subsidie.

Een professionalisering van het samenwerkingsverband kan onder meer gerealiseerd worden door het eenduidig bepalen van de doelstellingen en het versterken van de identiteit van het samenwerkingsverband; het optimaliseren van de communicatie en netwerking ten aanzien van alle betrokken stakeholders van het samenwerkingsverband; het gefundeerd voorbereiden en/of realiseren van langlopende initiatieven ten aanzien van duurzame bedrijfsprocessen en/of meer duurzame inrichting van het terrein.

Omvang steun

De subsidie is voorzien voor het (gedeeltelijk) dekken van de externe kosten die gemaakt worden voor concrete implementaties, praktische toepassingen en resultaatgericht onderzoek binnen het samenwerkingsverband.

De subsidie bedraagt maximum € 20.000, waarbij 80% van de aangetoonde kosten kunnen betoelaagd worden.

Aanvraagprocedure

Het samenwerkingsverband dat rechtspersoonlijkheid heeft, of een trekker lokaal bestuur, of een trekker-kmo dient een projectvoorstel in. Het projectvoorstel omvat een omstandige beschrijving van de voorziene activiteiten en een raming van de eraan verbonden kosten.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen: oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/ondernemen/subsidies/subsidie-voor-het-verduurzamen-van-bedrijventerreinen.html

De aanvragen worden voorafgaandelijk beoordeeld door de Provinciale Dienst Economie en door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM Oost-Vlaanderen). De projecten worden voorgelegd aan de deputatie die beslist welke samenwerkingsverbanden of lokale besturen uiteindelijk zullen worden gesubsidieerd. De projectindieners worden direct na de beslissing van de deputatie op de hoogte gebracht. De POM Oost-Vlaanderen volgt de voor subsidie goedgekeurde projecten op en evalueert ze.

De subsidieaanvraag moet ten laatste op 31 oktober van elk werkjaar op het daartoe bestemde formulier ingediend worden bij:

Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
p.a. Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

Indienen kan tevens digitaal via de website van de provincie op hogervermelde weblink.

Contact

Voor meer informatie omtrent de opvolging en de evaluatie van een ingediend project contacteert u best de POM Oost-Vlaanderen:

Voor algemene informatie kunt u terecht bij de Provincie Oost-Vlaanderen:

Adres

Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
België

Telefoon
Website
Contactpersoon
Dieter Geenens
Telefoon
Afdeling / Dienst
Dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking
Adres

Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
België

Telefoon
Contactpersoon
Mario Mulier
Telefoon