Niet-recurrente collectieve bonussen

Laatst gewijzigd op 3 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
toekennen van een financiële bonus aan het personeel bij het behalen van vastgelegde collectieve doelstellingen
(Para)fiscale voordelen
geen RSZ-bijdragen, volledige kost aftrekbaar van vennootschapsbelasting, enz...

Wat houdt de maatregel in

Een werkgever kan aan alle of een deel van zijn werknemers een financieel voordeel toekennen wanneer vooraf vastgelegde collectieve doelstellingen worden behaald.
De bonussen, die niet-recurrent zijn, genieten een gunstig fiscale en parafiscale behandeling.

Wie komt in aanmerking

Alle bedrijven uit de privé-sector (industrie, diensten, handel, landbouw, vrije beroepen, non-profit, vzw’s, enz....) ongeacht het aantal werknemers.

Alle werknemers d.w.z. iedereen in dienst van het bedrijf met een arbeidscontract, leercontract, stagecontract of beroepsopleidingsovereenkomst.
NIET: zelfstandigen (consultants) of bedrijfsmandatarissen (zaakvoerders, bestuurders,...).

Wat komt in aanmerking

Alle of een afgebakende groep van werknemers (bvb dienst, departement, werkplaats, team,...) die een vooraf vastgelegde doelstelling behalen en waarbij vooraf een bonusplan werd opgesteld.

Voordelen

Voor de werkgever
 • vrijgesteld van RSZ-bijdragen;
 • bonus komt niet in aanmerking voor berekening vakantiegeld, gemiddeld maandinkomen, opzeggingsvergoeding, gewaarborgd loon;
 • bevrijdende, bijzondere bijdrage van 33% van het voordeel;
 • volledige kost (bonus + bijzondere bijdrage) aftrekbaar van vennootschapsbelasting.
Voor de werknemer
 • de bonus wordt niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van €3.255 bruto in 2017 (= €2.830 netto in 2017).
  De bonus is vrijgesteld van inkomstenbelasting tot een maximumbedrag van €2.830 netto in 2017. 
  Het maximumbedrag wordt jaarlijks gekoppeld aan de gezondheidsindex.
  Let op, er is wel een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd op de bonus, en dit voor alle bonussen uitbetaald vanaf 2013.

Bijkomende voorwaarden

Bijkomende voorwaarden zijn:

 • financiële of niet-financiële doelstelling. Enkele voorbeelden : verhoging omzet, kostenverlaging, toename winstmarge bij productie, hogere klanttevredenheid, betere milieuprestatie, behalen van ISO-norm,...;
 • objectief meetbaar gedurende referentieperiode van minimum 3 maanden;
 • slechts 1-malig ingevoerd (niet-recurrent);
 • behalen van de doelstelling op moment van vastleggen nog onzeker;
 • niet ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel;
 • volgende doelstellingen worden uitgesloten of zijn onderworpen aan voorwaarden: stijging van aandelenkoers op de beurs, vermindering van arbeidsongevallen, vermindering van aantal afwezigheidsdagen.

Aanvraagprocedure

De werkgever kan op gelijk wel tijdstip plan invoeren via een bedrijfsCAO (indien vakbonds-afvaardiging) of via een speciale procedure die als volgt gaat:

 • alle betrokken werknemers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het ontwerp van een collectief bonusplan;
 • gedurende 15 dagen krijgen de werknemers de kans hun opmerkingen te noteren in een speciaal daarvoor voorzien register;
 • de werkgever maakt het opmerkingenregister (al dan niet met opmerkingen) over aan de Regionale Directie Toezicht Sociale Wetten;
 • in geval van opmerkingen wordt een verzoeningsprocedure opgestart;
 • het ontwerp van toetredingsakte wordt neergelegd bij de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
 • de neerlegging van het plan moet gebeuren voordat 1/3de van de referteperiode verstreken is (vb. als het plan over heel 2016 loopt, neerlegging vóór 30/4/2016; als het plan loopt van 1/7/2016 tot 31/12/2016, neerlegging vóór 31/8/2016);
 • de griffie maakt het ontwerp van het plan over aan het bevoegde paritair comité; dat binnen de 2 maanden nagaat of bepaalde voorwaarden zijn nageleefd;
 • als het paritair comité geen beslissing heeft genomen binnen deze termijn wordt het plan overgemaakt aan de bevoegde ambtenaar die over een bijkomende termijn van 1 maand beschikt om na te gaan of het plan aan de vereiste voorwaarden voldoet;
 • de werkgever wordt op de hoogte gebracht van de goedkeuring of afkeuring van het plan; de werkgever moet op zijn beurt de werknemers inlichten.

Contact

Afdeling / Dienst
Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Adres

Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
België

Telefoon