Kmo-groeisubsidie (strategisch advies/aanwerving bij groeitraject)

Laatst gewijzigd op 28 jun 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's met een ambitieus groeitraject bij een kantelmoment
Voor wat
inwinnen van extern strategisch advies en/of aanwerven van een strategisch medewerker
Subsidie (via oproep)
van 50% (max. € 25.000 voor advies en/of € 25.000 voor aanwerving)

Wat houdt de maatregel in

De kmo-groeisubsidie van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) wil bij kmo's de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het realiseren van een groeitraject. Dat groeitraject sluit aan bij een van de volgende thema’s: innovatie, internationalisering, digitale transformatie of circulair en duurzaam ondernemen. 

De subsidie wordt toegekend voor het inkopen van advies bij één of meerdere externe dienstverleners en/of het aanwerven van een strategische medewerker. De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema. In 2021 worden drie oproepen voorzien waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld. Zie oproepkalender voor meer informatie.

Wie reeds in het verleden steun ontving in het kader van een kmo-groeidossier of een digitaal transformatieproject kan pas na 36 maanden een nieuw dossier indienen.

De tweede oproep loopt van 1 juli tot en met 31 augustus 2022. In deze tweede oproep kunnen ondernemingen een dossier indienen dat aansluit bij één van deze vier thema’s: digitalisering, internationalisering, circulair en duurzaam ondernemen en innovatie. De data van alle oproepen in 2022 kan je terugvinden in de Oproepkalender.

Wie komt in aanmerking

Enkel voor kmo's

De maatregel richt zich tot kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en vrije beroepen uit de privésector, met een uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest, met een aanvaarde hoofdactiviteit en met voldoende aantoonbare groeiambitie. Je mag geen negatief eigen vermogen hebben op het moment van de aanvraag.

De grootte van de onderneming wordt bepaald aan de hand van de Europese kmo-definitie. Een kmo is een onderneming die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoet (in één van de twee boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening):

Criteria
kmo

Tewerkstelling

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunaanvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie Voldoet jouw onderneming aan de Europese kmo-definitie?)

Uitsluitend ondernemingen uit de privésector met een aanvaardbare hoofdactiviteit komen in aanmerking. De hoofdactiviteit van de onderneming is de activiteit die als dusdanig is opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en die het grootste gedeelte van de omzet vertegenwoordigt.

Reeds vroeger steun ontvangen?

Wie reeds in het verleden steun ontving in het kader van een kmo-groeidossier of een digitaal transformatieproject kan pas na 36 maanden een nieuw dossier indienen.

Wat komt in aanmerking

Het doel van de kmo-groeisubsidie is het stimuleren van groei en het bevorderen van de competitiviteit van kmo’s in Vlaanderen. Er kan zowel steun verkregen worden voor het aanwerven van een strategisch profiel als voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener binnen 1 groeitraject.

Dit groeitraject moet aansluiten bij één van de volgende thema's:

Internationalisering
 • zowel voor kmo's die voor het eerst exporteren als voor kmo's die ervaring hebben met export en naar nieuwe markten willen uitbreiden
 • de internationalisering moet in voldoende mate nieuwe uitdagingen stellen aan de kmo
 • de internationalisering moet resulteren in duurzame economische groei voor de vestiging in Vlaanderen
 • komen niet in aanmerking: eenmalige opportuniteiten of quick wins in het buitenland
Digitalisering
 • voor kmo's die hun digitale maturiteit substantieel willen verhogen
 • het groeitraject kadert binnen een transitie naar een datagedreven organisatie via een slim gebruik en beheer van data
 • het groeitraject moet voldoende uitdaging en ambitie tonen en verder reiken dan gangbare evoluties inzake digitalisering
 • komen niet in aanmerking: trajecten die louter gericht zijn op het verhogen van maturiteit inzake cyberveiligheid, het ontwikkelen of implementeren van digitale toepassingen zoals een ERP-systeem, het opzetten van een webshop, het inzetten op digital marketing en marketing automation of het omzetten van data op een papieren drager naar een digitale drager om bestaande processen te digitaliseren en data digitaal beschikbaar te maken binnen de organisatie
Innovatie
 • voor kmo's met een concrete strategie om een vernieuwend businessmodel uit te werken door innovatieve producten of diensten naar de markt te brengen of door innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten
 • innovatieve producten en diensten zijn sterk vernieuwend voor de sector, niet louter vernieuwend voor de aanvrager zelf
 • innovatieve bedrijfsprocessen zijn nog niet algemeen gangbaar binnen de sector en vernieuwend voor de aanvrager, waarbij bovendien de implementatie ervan duidelijke uitdagingen stelt voor de aanvrager
 • het vernieuwend businessmodel moet resulteren in een competitief voordeel voor de onderneming, wat mogelijk zal leiden tot een duurzame economische groei voor de kmo in Vlaanderen
 • komen niet in aanmerking: trajecten die gericht zijn op het verkennen van innovatie-opportuniteiten, het uitwerken van een innovatie-roadmap, het onderzoeken van de haalbaarheid van een vooropgestelde innovatie of het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of bedrijfsprocessen via een intensief onderzoeks- of ontwikkelingstraject
Circulair en duurzaam ondernemen 
 • zowel voor ondernemingen die een eerste stap zetten richting circulair en ondernemen, als voor ondernemingen die hierin al actief zijn en een volgende (substantiële) nieuwe stap zetten
 • het traject zet in op één of meerdere strategieën inzake circulaire economie met het oog op een efficiënt en slim materiaalgebruik of het sluiten van materialenkringlopen
 • het project richt zich tot de maak- of bouwindustrie of de daaraan gekoppelde waardeketen
 • komen niet in aanmerking: trajecten die geen substantiële impact hebben op het bedrijf en enkel inzetten op flankerende of ondersteunende maatregelen zoals energie-efficiëntie of het gebruiken van hernieuwbare energie

Bijkomende voorwaarden

Het verwerven van deze kennis kan gebeuren door de aanwerving van een strategische medewerker en/of het advies van één of meerdere dienstverleners. De keuze tussen aanwerving en/of externe dienstverlening ligt bij de kmo.

Strategische medewerker 

Een 'strategische medewerker' brengt de nieuwe kennis en expertise die noodzakelijk is om het groeitraject te realiseren binnen in je onderneming. Dit profiel mag geen louter operationele of uitvoerende werkzaamheden uitvoeren en moet wegen op de strategische beslissingen die je neemt in het kader van het groeitraject.

Bijkomende voorwaarden:

 • Deze medewerker moet met een arbeidscontract van onbepaalde duur worden aangeworven en minstens zes maanden tewerkgesteld zijn om steun te kunnen genieten. Arbeidsovereenkomsten voor zowel voltijdse als deeltijdse tewerkstelling komen in aanmerking. 
 • De arbeidsovereenkomst met deze medewerker mag ten vroegste starten op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: Als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 9 maart 2021, mag de arbeidsovereenkomst ten vroegste starten op 1 april 2021.
 • Deze medewerker moet minstens één jaar werkzaam blijven binnen de kmo voor de toekenning van de maximale subsidie van € 25.000.
 • Bepaalde personen worden uitgesloten voor deze aanwerving (het moet een derde zijn t.o.v. de kmo; mag de afgelopen vijf jaar niet tewerkgesteld zijn geweest, enz... zie voorwaarden Strategische medewerker).
Externe dienstverlener(s)

De externe dienstverlener heeft geen specifieke erkenning nodig. Wel wordt nagegaan of de betrokken adviseur relevante competenties en ervaring heeft voor het realiseren van de opdracht.

Het advies van de dienstverlener moet betrekking hebben op het huidige of het toekomstige functioneren van een of meerdere bedrijfsprocessen van jouw onderneming. De opdracht van de externe dienstverlener mag niet bestaan uit louter operationele of uitvoerende werkzaamheden en het opgeleverde advies moet wegen op de strategische beslissingen die je neemt in het kader van het groeitraject.

Bijkomende voorwaarden:

 • Je kan een subsidie vragen voor advies van meerdere dienstverleners binnen dezelfde aanvraag.
 • Elke adviesovereenkomst moet een kostprijs hebben van minstens € 20.000, excl. btw.
 • De dienstverlener mag ten vroegste starten met de opdracht de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: Als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 9 maart 2021, mogen de adviesprestaties ten vroegste starten op 1 april 2021.
 • Er wordt een schriftelijke overeenkomst voor advies opgemaakt die een gedetailleerde beschrijving van de te leveren prestaties bevat (noodzaak advies, methodiek en stappenplan, te bereiken einddoel) en door beide partijen is ondertekend.
 • De prijs van de prestaties van de dienstverlener wordt conform de marktprijs bepaald.
 • De externe dienstverlener heeft geen specifieke erkenning nodig. Wel wordt nagegaan of de betrokken persoon over relevante competenties en ervaring (= CV/track record) beschikt voor het realiseren van de adviesopdracht. 
 • Als de dienstverlener voor het verstrekken van het advies beroep doet op een onderaannemer, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de adviesovereenkomst. 
 • Bepaalde dienstverleners worden uitgesloten (het moet een derde zijn t.o.v. de kmo, enz... zie voorwaarden Externe dienstverlener). 

Omvang steun

Steunbedrag

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen per groeitraject maximaal € 50.000 subsidie ontvangen via de kmo-groeisubsidie. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor een advies van één of meerdere externe dienstverleners en maximaal € 25.000 voor de aanwerving van één strategisch profiel.

Het steunpercentage bedraagt 50% van de advies- en/of loonkost.

 
Extern advies
Aanwerving
Subsidiepercentage 50% 50%
Maximale subsidie € 25.000 € 25.000

Om in aanmerking te komen voor de kmo-groeisubsidie moet het projectbedrag minstens € 20.000 (excl. btw) bedragen.

In aanmerking komende kosten 

Strategische medewerker

Het bruto jaarsalaris van dit profiel van het eerste werkjaar binnen jouw onderneming, vermenigvuldigd met een factor 1,596. 
Vakantiegeld, eindejaarspremie, de wettelijk verplichte werkgeversbijdragen, bijdrage werkgever maaltijdcheques en bijdragen voor groepsverzekering, extra legaal pensioen en/of andere extralegale voordelen zijn expliciet uitgesloten.

Externe dienstverlener(s)

De personeels- en werkingskosten van de dienstverlener(s) voor het verstrekken van het advies, de verplaatsingskosten van de dienstverlener(s) en de kost voor de begeleiding van de kmo bij de implementatie van het advies. Deze kosten zijn exclusief btw.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Evaluatieprocedure

Bij het beoordelen van de aanvraag worden volgende beoordelingscriteria geëvalueerd. Per thema wordt een rangschikking opgemaakt van de aanvragen die het minimum-ambitieniveau behalen. De beschikbare budgettaire enveloppe per thema wordt verdeeld over de best gerangschikte subsidieaanvragen, tot het budget uitgeput is: 

Ambitie

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager een concrete en ambitieuze visie heeft over hoe de onderneming zal internationaliseren, digitaliseren, innoveren of duurzaam en circulair ondernemen. Het traject vertaalt zich in een duurzame groei en/of verhoging van de competitiviteit van onderneming.

Transformatie

Dit criterium beoordeelt of het groeitraject een substantiële en nieuwe wending geeft aan de huidige bedrijfsvoering en een impact heeft op meerdere kritische bedrijfsprocessen.

Onderbouwde aanpak

Dit criterium beoordeelt of de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan om het vooropgestelde groeitraject te realiseren en te bestendigen in de onderneming.

Noodzaak aan kennis & expertise

Dit criterium beoordeelt of de onderneming zonder het inwinnen van bepaalde kennis en expertise het groeitraject niet succesvol zou kunnen uitvoeren. Ook beoordeelt het of de betreffende dienstverlener en/of het aan te werven strategisch profiel wel over die ontbrekende kennis en expertise beschikt. Het mag niet louter om operationele of uitvoerende werkzaamheden gaan én deze kennis moet mee wegen op de beslissingen die de onderneming neemt tijdens het groeitraject.

Aan projecten waarbij alle criteria als steunbaar worden geëvalueerd, wordt een score toegekend op basis van het scorerooster. 

Per thema kan je dit scorerooster bij Documenten terugvinden.

Aanvraagprocedure

De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema. Voor 2022 worden 3 oproepen voorzien waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld (zie verder rubriek 'Oproepkalender'). 

Op het moment dat de oproep opengesteld wordt, zal het digitaal aanvraagformulier beschikbaar zijn. Om de aanvraag te starten, vul je dit formulier in. Nadat je jouw onderneming geregistreerd hebt, ontvang je een link naar de online module waar je jouw aanvraag kan vervolledigen en indienen. Zorg er zeker voor dat je jouw aanvraag indient binnen de termijn waarin de oproep is opengesteld!

Per thema kan je een trajectbeschrijving bij Documenten terugvinden.

Bij de aanvraag zal gevraagd worden om de nodige bijlagen op te laden. Zie: Hoe vraag je de kmo-groeisubsidie aan?.

Na de indiening wordt de aanvraag beoordeeld op ontvankelijkheid en volledigheid door een dossierbehandelaar van VLAIO. Vervolgens beoordelen twee projectadviseurs je aanvraag aan de hand van de vier beoordelingscriteria. Als je dossier volledig en ontvankelijk is verklaard maar er nog nood is aan extra toelichting, dan nodigt je projectadviseur je uit om het groeitraject mondeling toe te lichten. 

De administrateur-generaal van VLAIO neemt vervolgens een beslissing over de aanvraag op basis van het  advies van de projectadviseurs. De onderneming wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing.

Oproepkalender

In 2022 worden er opnieuw 3 oproepen voorzien, waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld: 

2022
Indienperiode
Thema's
Oproep 1
14 maart tot en met 30 april internationalisering-digitalisering-duurzaam en circulair ondernemen-innovatie
Oproep 2
1 juli tot en met 31 augustus internationalisering-digitalisering-duurzaam en circulair ondernemen-innovatie
Oproep 3
1 november tot 31 december internationalisering-digitalisering-duurzaam en circulair ondernemen-innovatie

Uitbetalingsprocedure

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in 2 schijven:

 • de eerste schijf van 50% wordt ten vroegste uitbetaald bij de start van het project
 • de tweede schijf van 50% wordt uitbetaald bij de afronding van het project

Heb je een kmo-groeisubsidie gekregen voor de aanwerving van een strategisch profiel en voor het inwinnen van extern advies? Dan wordt de steun voor de aanwerving en voor het advies apart uitbetaald.

Meer informatie kan je raadplegen op Aanvraag uitbetaling.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail