Connecting Europe Facility (CEF)

Laatst gewijzigd op 18 dec 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de sectoren telecom, energie en transport
Voor wat
investeringen in duurzame infrastructuur
Cofinanciering
in de vorm van subsidies, risicokapitaal en waarborgen

Wat houdt de maatregel in

Connecting Europe Facility (CEF) richt zich tot drie infrastructuursectoren: telecom (CEF Telecom), energie (CEF Energy) en transport (CEF Transport). De centrale doelstelling is het connecteren van alle EU-lidstaten en de infrastructuur te verbeteren op het vlak van energievoorziening, telecommunicatienetwerken en transportnetwerken. Het is een sleutelelement in het overkoepelende ‘European infrastructure package’. Dit Europees programma verleent cofinanciering aan bedrijven die investeren in duurzame infrastructuur.

CEF is een samenvoeging van een aantal oudere programma’s (TEN-T, TEN-E, CIP, Marco Polo).

Op 5 december 2018 werd de CEFcall 2019 gepubliceerd. De oproepen zullen opengesteld worden op 8 januari 2019. Er is een budget van € 65 miljoen voor projecten voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeehavens en bijhorende hinterlandverbindingen op het uitgebreide TEN-T netwerk en € 35 miljoen voor het retrofitten van vrachtwagens met 'stillere' remblokken. De oproep loopt tot en met 24 april 2019.

Wie komt in aanmerking

De thema’s zijn zeer breed en de doelgroepen eveneens. Lokale en nationale overheden, onderzoeksinstellingen, kmo’s, ngo's, internationale organisaties komen allemaal in aanmerking. De meeste oproepen hebben bijzondere aandacht voor het grensoverschrijdend karakter en voor het wegwerken van knelpunten in de netwerken, gezien de primaire doelstelling van CEF is om de lidstaten van de EU beter met elkaar te verbinden. Indien je een projectvoorstel wil indienen is het dus goed om samenwerking met partners uit andere lidstaten te onderzoeken, hoewel ook individuele projectvoorstellen kunnen ingediend worden.

Wat komt in aanmerking

De Europese Commissie stelt jaarlijkse werkprogramma’s op die deze doelstellingen omzetten in concrete acties.

Op periodieke basis publiceren zij deze op de website van INEA ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

Omvang steun

Op het vlak van financiering probeert de Europese Commissie een aantal innovaties in te voeren door niet langer enkel te opteren voor de klassieke instrumenten.

Enerzijds zijn er de klassieke ‘grants’ of subsidies waarbij er meestal sprake is van cofinanciering door de projectpartners en de Europese Commissie. De percentages variëren sterk per oproep maar meestal dient de projectpromotor zelf nog een groot deel van de financiering te dragen. Anderzijds wordt er sinds vorig jaar ook gekeken naar ‘Blending’: bij deze projectoproepen is er niet alleen sprake van een subsidie, maar is een combinatie met private financiering, zoals bv. uit het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en/of andere financiële instrumenten vereist. Ook publiek-private samenwerking en concessies komen in aanmerking.
Meer informatie over deze lopende projectoproep is beschikbaar op de website van INEA.

Gezien de beperkte financieringsmogelijkheden binnen CEF alleen, wordt naast ‘Blending’ ook meer en meer bekeken hoe het systeem van innovatieve financiële instrumenten die uitgewerkt zijn i.s.m. de EIB optimaal kan worden ingezet/benut: 

De bedoeling van deze instrumenten is dat de investeringen van de Europese Commissie gebruikt worden om extra investeringen aan te trekken van private investeerders.

Net zoals bij andere programma’s is het mogelijk om samenhang te creëren met andere Europese programma’s zoals de structuurfondsen en dus opeenvolgende fases van een groter project te financieren via de verschillende instrumenten.

Aanvraagprocedure

CEF wordt beheerd door het ”Innovation and networks executive agency (INEA)”, dat een agentschap is van de Europese Commissie.

Aanvragen verlopen via een oproep tot kandidaatstelling die gepubliceerd wordt op de site van inea.ec.europa.eu/en/cef/cef.htm. Per oproep is er een afsluitingsdatum waarbinnen alle projecten moeten ingediend zijn.

Projectvoorstellen dienen vaak ook nog de goedkeuring van de betrokken lidstaat te bekomen, alvorens deze ingediend kunnen worden bij de Europese Commissie. Dit is alleszins het geval voor projecten onder het CEF Transport-luik, waar het Departement Mobiliteit en Openbare Werken instaat voor de begeleiding en goedkeuring van projecten met Vlaamse projectpartners en/of implementatie op Vlaams grondgebied. Meer informatie daarover is beschikbaar op hun website mow.vlaanderen.be/cef.

Contact

Afdeling / Dienst
Enterprise Europe Network Vlaanderen
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon