hinder openbare werken

Rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wanneer kom je in aanmerking?

1. Verstoorde bereikbaarheid door openbare werken

Verstoorde bereikbaarheid door openbare werken houdt in dat voor de klanten en de leveranciers de toegang tot de ruimtes wordt belemmerd of verhinderd. Onder openbare werken wordt verstaan: de werken die uitgevoerd worden op het openbare domein of werken van openbaar nut.

De openbare werken moeten minstens een maand duren. Vanaf twaalf aaneensluitende maanden is er sprake van een extreme duurtijd van de openbare werken.

Hoe aantonen?

De verstoorde bereikbaarheid en de duurtijd van de openbare werken worden aangetoond door een modelverklaring over de verstoorde bereikbaarheid van de stad of de gemeente die het agentschap opvraagt.

Na registratie van de steunaanvraag laat het agentschap door de stad of de gemeente voor de getroffen exploitatiezetel een verklaring over de verstoorde bereikbaarheid van de onderneming invullen, met opgave van de startdatum en de einddatum of vermoedelijke einddatum van de openbare werken. De hinderperiode die door de stad of de gemeente mag worden geattesteerd, omhelst de ganse duurtijd van de openbare werken (= de som van de verschillende opeenvolgende fases).

Bij de rentetoelage wordt het begrip “hinder” ruim en pragmatisch geïnterpreteerd.

Zolang de openbare werken in dezelfde straat of in één van de aanpalende straten aan de gang zijn, kunnen wij spreken van hinder voor de aldaar gevestigde zaken. Ook door een omlegging zal er geen normale verkeerscirculatie meer zijn, waardoor er sowieso sprake is van enige vorm van hinder. Voor bepaalde aankopen of dienstverleningen zal men kiezen voor een alternatief verkoop- of dienstenpunt dat beter en sneller bereikbaar is, in plaats van de aangeduide wegomlegging te volgen.

De mate van hinder of de perimeter waarin de openbare werken moeten plaatsvinden, is niet wettelijk bepaald. Het is mogelijk dat werkzaamheden op geruime afstand praktisch bekeken bijna evenveel hinder veroorzaken in de vorm van minder klantencontacten en omzetverlies.

2. Ontvankelijkheid van het krediet

De rentetoelage kan alleen worden toegekend voor kredieten die aan de volgende voorwaarden voldoen:

Aard van het krediet

Het krediet moet verleend zijn op basis van een financieringsovereenkomst. Onder financieringsovereenkomst wordt verstaan: een overeenkomst tussen enerzijds een zelfstandige, of een kleine of middelgrote onderneming, en anderzijds een kredietinstelling ter (her)financiering van investeringen of activiteiten van de onderneming.

De financieringsovereenkomst zal minstens de volgende gegevens moeten bevatten:

  • de hoofdsom van het krediet;
  • de totale looptijd van het krediet, in jaar of maanden;
  • als het een krediet betreft met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema: de aangerekende jaarlijkse rentevoet en het schema van de aflossingen;
  • de aanpassingsformule van de rentevoet;
  • de bestemming van het krediet.
  • Het krediet moet een vaste looptijd hebben, ook van minder dan een jaar of meer dan vijf jaar.

Ook nieuwe vaste voorschotten of straigth loans komen in aanmerking voor de rentetoelage.

Krediet aangegaan bij een erkende kredietinstelling

De steun wordt toegekend in de vorm van een rentetoelage op een krediet bij een erkende kredietinstelling. De lijst van erkende kredietinstellingen vind je op de website van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), meer bepaald bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Meer informatie kan je vinden op de website van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

Bestemming van het krediet

Als het krediet wordt afgesloten vanaf de start van de openbare werken, moet het krediet dienen voor de financiering van het bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van schulden op korte termijn (bijvoorbeeld de omzetting van dure kaskredieten).

Als het krediet met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, werd afgesloten voor de start van de openbare werken, moet het krediet dienen voor de financiering van investeringen of voor de financiering van activiteiten van de onderneming.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail