Voorwaarden

Voor wie?

Elk bedrijf - van kmo tot Vlaamse vestiging van een multinational - kan steun aanvragen voor O&O-bedrijfsprojecten. Voorwaarde is dat het bedrijf beschikt over een rechtspersoonlijkheid bij het ondertekenen van de overeenkomst. Verder moet het in staat zijn de resultaten in voldoende mate in Vlaanderen te exploiteren en zo in voldoende mate toegevoegde waarde te creëren in de vorm van tewerkstelling en investeringen. Dit sluit echter niet uit dat de projectresultaten ook deels in het buitenland kunnen worden toegepast. Export van de innovatieve producten e.d. is geen probleem.

Ook vzw’s en/of ondernemingen uit de social profit-sector kunnen aanvrager zijn, indien zij zoals de andere ondernemingen voldoende economisch valorisatiepotentieel in Vlaanderen kunnen aantonen.

Zowel een individueel bedrijf als een aantal bedrijfspartners - verschillende bedrijven die samen het risico en de kosten van het project dragen - kunnen steun aanvragen. Samenwerking met andere bedrijven kan anderzijds ook via onderaanneming. Verder kunnen kennisinstellingen ingeschakeld worden via onderaanneming of als  onderzoekspartner. Het aanvragend bedrijf draagt de kosten voor alle onderaannemingen en onderzoekspartners.

Bedrijven en onderzoeksinstellingen waarmee samengewerkt wordt, kunnen zowel in het binnen- als buitenland gesitueerd zijn. Vooraleer te starten met een steunaanvraag voor internationale projecten neemt de aanvrager best contact op met Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Welke projecten?

Innovatie draagt altijd twee aspecten in zich: enerzijds vernieuwing (inventie), anderzijds de toepassing ervan. Steun voor O&O-bedrijfsprojecten wordt gegeven aan bedrijven die onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uitvoeren met het oog op de realisatie van een economisch relevant innovatiedoel. Het kan gaan om nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten of een combinatie ervan.

Essentieel is dat voor het realiseren van dit doel kennis moet worden opgebouwd. De activiteiten van gestructureerde kennisopbouw of de activiteiten die de kennisopbouw rechtstreeks ondersteunen vormen de grondslag voor de steun.

De steunbare activiteiten vormen slechts een deel van de innovatie-activiteiten in een bedrijf. De activiteiten dichter bij de commercialisatie van het resultaat komen niet in aanmerking voor steun. Dit betreft o.a. engineeringsactiviteiten, routinematige verbeteringen, algemene ondersteunende activiteiten in het bedrijf, algemene opleidingen en alle activiteiten die volgen op het O&O-traject zoals accreditatie-activiteiten, marketing, (voorbereiding van) investeringen en het productierijp maken van de ontwikkelingen.

Verder worden ook de activiteiten die gebeuren voor de indiening van de projectaanvraag niet gesteund, net zoals ook bij startende ondernemingen geen activiteiten gesteund worden die vóór de oprichtingsdatum (bij notariële akte) van de onderneming gebeuren.

De wijze waarop de steunbare activiteiten worden bepaald, wordt uitgelegd in de toelichting.

Documenten

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail