Voorwaarden

Voor wie? 

Vlaamse kmo’s die voldoen aan de Europese kmo-definitie.

Het aanvragend bedrijf heeft een exploitatiezetel in Vlaanderen (of zal er een hebben) en oefent er economische activiteiten uit (of gaat er uitoefenen). Ook ondernemingen uit de social profit sector kunnen aanvrager zijn, als zij voldoende economisch valorisatiepotentieel in Vlaanderen kunnen aantonen. Voorwaarde is ook dat het bedrijf beschikt over een rechtspersoonlijkheid bij het ondertekenen van de overeenkomst.

Zowel een individuele Vlaamse kmo als een aantal bedrijfspartners - verschillende Vlaamse bedrijven die samen het risico en de kosten van het project dragen - konden een aanvraag indienen. De bedrijfspartners delen ook de eigendoms- en valorisatierechten op de potentiële projectresultaten. Indien de aanvragende kmo voldoende eigendoms- en valorisatierechten verkrijgt, kunnen ook grote ondernemingen als bedrijfspartner participeren. Bij de berekening van de subsidie zal geen kmo-toeslag gelden op het projectaandeel van deze grote ondernemingen.

Voor de uitvoering van een kmo-innovatieproject kan worden samengewerkt met onderzoekspartners: universiteiten, hogescholen, collectieve centra, …. Bepaalde taakpakketten kunnen ook uitbesteed worden aan onderaannemers. Zowel de onderzoekspartners als de onderaannemers kunnen in het binnen- en in het buitenland gesitueerd zijn. De steun voor  activiteiten in het buitenland wordt evenwel beperkt tot maximaal 50% van de totale projectsteun. De aanvrager draagt de kosten van deze onderzoekspartners en onderaannemers; hij kan deze inbrengen in het project.

Welke projecten?

Eigen aan kmo-innovatieprojecten is dat in het project nieuwe kennis - technologische en/of niet-technologische - opgebouwd,  vergaard en/of creatief en intelligent toegepast wordt met het oog op de innovatie. Ten opzichte van de normale bedrijfsactiviteiten en courante vernieuwingsprocessen, moet het project duidelijk afwijken in werkwijzen, inhoud, beoogde resultaten en/of risico’s  waarvoor kennis moet opgebouwd worden.  Het project moet voldoende uitdagingen inhouden voor het bedrijf.

Projecten zonder een duidelijk aantoonbare meerwaarde of “me too”-projecten (kopiëren van wat reeds bestaat bij anderen) komen niet in aanmerking.
Alle noodzakelijke kennisverwervende activiteiten - zowel technologische als niet-technologische - die bijdragen tot de innovatie, komen in principe voor steun in aanmerking.
 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail