Bedrag

Basisprincipe

Een kmo-innovatieproject duurt maximaal 24 maanden. De begroting bedraagt minimaal 50.000 euro.
De subsidie voor een kmo-innovatieproject wordt berekend op basis van de aanvaardbare kosten. Het basissteunpercentage bedraagt 35% (25% + 10% kmo-toeslag); voor bedrijfspartners die grote ondernemingen zijn, bedraagt het basissteunpercentage 25%, en de steun bedraagt maximaal 250.000 euro.
Elke kmo kan gesteund worden voor 2 innovatieprojecten per kalenderjaar.

De steunmaatregel in detail

De aanvaarde begroting van het project vormt de basis voor de berekening van de subsidie.

Deze begroting omvat:

  • de personeelskosten van de bedrijfspartners (op basis van menskracht en reële loonkosten);
  • de overige kosten van de bedrijfspartners;
  • de uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers.

In het kostenmodel lees je welke kosten aanvaardbaar zijn en hoe ze na afloop van het project bewezen moeten worden.
Steun voor een kmo-innovatieproject kan niet retroactief verleend worden. Kosten kunnen slechts aanvaard worden vanaf ten vroegste de eerste van de maand volgend op de indiening van een ontvankelijke aanvraag .

  • Een verhoging van het steunpercentage met 10% kan indien een relevante en substantiële samenwerking voorzien is tussen minstens twee onafhankelijke bedrijven, waarvan minstens één kmo en/of het een grensoverschrijdende samenwerking betreft. Hierbij draagt elk van de bedrijfspartners risico en geen van beide draagt meer dan 70% budgettair aandeel in de projectkosten.
  • Een verhoging van het steunpercentage met 10% is mogelijk voor kleine ondernemingen (ko).

Documenten

  • Aanvraagformulier toelichting:  Dit document legt uit hoe een aanvraag voor een kmo - haalbaarheidsstudie en een kmo - innovatieproject moet ingevuld worden. Deze toelichting is ook beschikbaar in het Engels
  • Kostenmodel innovatiesteun: Aanvaardbare kosten in innovatiesteun-projecten (het kostenmodel) - versie januari 2016
  • Kostenmodel bedrijfsinnovatiesteun: Deze template wordt gebruikt voor zowel begroting als de financiële verslaggeving van projecten. In dit document is er een apart tabblad voor eindverslaggeving. In dit document is er een apart tabblad voor eindverslaggeving! Omdat we samen met jou willen werken aan heldere informatie, kan je terecht bij Marcel Rosvelds, de contactpersoon voor je vragen en suggesties tot verbetering rond het kostenmodel, email: verificatie@vlaio.be.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail