Wat is een brownfieldconvenant?

Via een convenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Daarnaast worden tussen alle betrokken administraties, instanties en personen klare en duidelijke werkafspraken gemaakt, zodanig dat bij de aanvang van het project meteen duidelijkheid wordt gegeven over bepaalde temporele en procedurele vereisten en verwachtingen.

Wat is een brownfield of een brownfieldproject?

Een brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw kunnen worden gebruikt door middel van structurele maatregelen.

De gronden zijn geografisch aaneensluitend of liggen binnen een gebied met een homogene graad van verwaarlozing of onderbenutting. De oppervlakte van de brownfield laat toe om gecoördineerde bewerkingen voor de volledige brownfield uit te voeren (definitie volgens het brownfielddecreet).

Een brownfieldproject is een omschreven geheel van structurele maatregelen dat via de herontwikkeling van een brownfield leidt tot realisaties op economisch, sociaal en milieuvlak.

Bekijk hier het filmpje van ons bezoek aan bedrijventerrein Bright Park in Machelen

Wat is brownfield herontwikkeling?

Onder herontwikkeling worden één of meer van de volgende handelingen verstaan:

 1. de verwerving van projectgronden;
 2. de (her)uitrusting van projectgronden en de (her)aanleg van nuttige infrastructuur;
 3. de afbraak, uitbreiding en/of modernisering van de op de projectgronden gelegen constructies;
 4. de inplanting van nieuwe constructies op projectgronden;
 5. de ontplooiing van nieuwe activiteiten op projectgronden.

(definitie volgens het brownfielddecreet)

Brownfield herontwikkeling is een complex proces dat een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak vereist waarin verschillende aspecten zoals bodemsanering, ruimtelijke ordening, mobiliteit, ontsluiting, communicatie, financiering, e.d. exact op elkaar dienen afgestemd te worden. Hierbij dienen heel wat actoren betrokken te worden.

Met het herontwikkelen van dergelijke brownfields tot sociaal-maatschappelijk verantwoorde of economisch rendabele sites, profiteert de hele gemeenschap. De herontwikkeling van deze brownfields brengt extra jobs met zich mee, zorgt ervoor dat een voorheen eerder sociaal verwaarloosde buurt terug nieuw leven wordt ingeblazen, verhoogt de sociale cohesie en zorgt voor extra lokale inkomsten.

Brownfieldconvenanten

Het Brownfielddecreet biedt een grondslag voor de totstandkoming van brownfieldconvenanten voor valabele en werkbare brownfieldprojecten die tot doel hebben investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende en/of onderbenutte terreinen.

De Vlaamse Regering wenst de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen (zg. brownfields ) te stimuleren en te faciliteren in plaats van nieuwe gebieden (greenfields) aan te snijden voor de ontwikkeling van industriële activiteiten, woningbouw of recreatie. Dit gebeurt door het afsluiten van brownfieldconvenanten.

In het kader van een Brownfieldconvenant contracteert de Vlaamse Regering zowel met de actoren (projectontwikkelaars, grondeigenaars,…) als met de regisseurs (faciliterende, subsidiërende en vergunningverlenende overheden,…), die betrokken zijn bij een brownfieldproject.

Via een convenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Daarnaast worden tussen alle betrokken administraties, instanties en personen klare en duidelijke werkafspraken gemaakt, zodanig dat bij de aanvang van het project meteen duidelijkheid wordt gegeven over bepaalde temporele en procedurele vereisten en verwachtingen.

Het brownfieldconvenant sluit op die wijze een aantal intrinsieke voordelen in, met name de samenwerking en synergie tussen de verschillende projectbetrokkenen. 

Wetgevend kader

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant (B.S. 03/02/2017)
 • Decreet tot wijzigingen van diverse bepalingen van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten van 18 november 2016 (BS 13/12/2016). De gecoördineerde versie vind je hier terug.
 • Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten (BS 03/02/2012).
 • Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten (BS 18/03/2011)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007 betreffende de vorm van het attest tot het verkrijgen van kosteloze registratie in het kader van een brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt van een brownfieldconvenant (BS 04.02.2008)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de informatieplichten in het kader van brownfieldconvenanten (BS 29.10.2007)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een brownfieldproject – Erratum (BS 21.09.2007)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een brownfieldproject (BS 12.09.2007)
 • Decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten (BS 19.06.2007)

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Brownfieldcel

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail