bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Pilootproject sneltesten bij essentiële bedrijven

Gebruikersprotocol Pilootproject sneltesten bij kritische functies in essentiële sectoren

1. Beschrijving van het pilootproject

Voor de kritische functies binnen de vastgestelde lijst van essentiële bedrijven (en enkel en alleen voor deze) kan in geval van een asymptomatisch hoog-risico contact (HRC) de teststrategie met herhaald testen, worden toegepast, mits een aantal randvoorwaarden zoals het beperken van contacten op de werkvloer tot het strikte minimum en mits het respecteren van alle andere van toepassing zijnde Covid maatregelen.

Dit wijkt dus af in die zin dat de quarantaineverplichting voor de HRC in deze gevallen met betrekking tot de werksituatie ingetrokken kan worden. De quarantaineverplichting blijft van kracht buiten de werkplaats.

Een strikte opvolging door de “afdeling belast met het medisch toezicht van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk” is nodig. Het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19 is hierbij van toepassing (zie http://www.ejustice.just.fgov.be).

2. Toepassingsgebied

 • Deze teststrategie kan alleen toegepast worden op kritische functies.
 • De lijst van de kritische functies dient op voorhand vastgelegd te worden door de werkgever.  De werkgever overlegt met de werknemers hierover via de gebruikelijke organen.
 • De kritische functies worden bepaald op basis van de volgende elementen: 
  • Dringend
  • Noodzakelijk
  • Onmisbaar
  • Het bedrijf mag niet stil vallen
  • De continuïteit van de essentiële dienstverlening van het bedrijf wordt bedreigd
  • Alle andere alternatieven tot oplossing werden overwogen en zijn ontoereikend
 • Als de functie door middel van telewerk uitgevoerd kan worden, komt deze per definitie niet in aanmerking.
 • Het betreft het niet kunnen vervangen van kritische personen.
 • Het wegvallen van deze kritische werknemer heeft op korte termijn een zware impact op het functioneren van het bedrijf/de dienstverlening.
 • De contacten op de werkvloer worden beperkt tot het strikt noodzakelijke.
 • Het protocol kan niet toegepast worden als de index en het HRC samen wonen en geen strikte isolatie van de index toegepast wordt.

3. Teststrategie

De werknemers die in aanmerking komen voor dit testprotocol zullen getest worden zoals beschreven in het schema in bijlage 1. Werknemers kunnen niet verplicht worden om een sneltest te ondergaan. Zij die niet wensen getest te worden, volgen de normale testprocedure en gaan in quarantaine.

Na het laatste hoog-risico contact met een bevestigd geval zal:

 • zo snel mogelijk een antigen sneltest worden uitgevoerd (dag 1 of dag 2)
 • indien negatief, zal de test herhaald worden na 3 dagen (dag 4 of 5);
 • indien ook de tweede antigen test negatief is, zal op dag 7 een PCR-test worden uitgevoerd.

Indien de eerste antigen sneltest pas kan uitgevoerd worden op dag 3 of 4, zal geen tweede antigent test uitgevoerd worden, maar wordt onmiddellijk overgegaan tot de PCR-test op dag 7.

Is de PCR-test negatief, zal de persoon toch tot 14 dagen na het laatste hoog-risico contact volgende algemene maatregelen moeten blijven volgen:

 • de basishygiënemaatregelen (regelmatig handen wassen, hoesten/niezen in een zakdoek, …)
 • het dragen van een mondmasker voor alle verplaatsingen buitenshuis;
 • zelfcontrole m.b.t. symptomen en bij optreden van symptomen telefonisch contact opnemen met de huisarts;
 • sociale contacten zoveel mogelijk beperken.

Elk positief resultaat (antigen test of PCR) leidt onmiddellijk tot isolatie.

Een strikte toepassing van de hoger beschreven werkwijze is noodzakelijk om een evaluatie van dit pilootproject toe te laten.

Een wildgroei van varianten moet ten allen prijze vermeden worden. 

Enige mogelijke afwijking: indien personeel en middelen in voldoende mate beschikbaar zijn, kan in sommige omstandigheden beslist worden de frequentie van de uit te voeren antigen sneltesten te verhogen om zodoende het restrisico verder te verlagen (her-testen met een antigen test na 48 uur of zelfs na 24 uur tot dag 7 bereikt is).  Deze resultaten dienen dan ook opgenomen te worden in de registratie.

4. Attestering

a) Kritische functie in een essentieel bedrijf en tewerkstellings-voorwaarden

De werkgever zal aan de werknemers die volgens dit protocol worden getest en opgevolgd een attest afleveren waarop vermeld staat dat zij een kritische functie verrichten in een essentieel bedrijf en dat zij daarom opgeroepen worden om verder te werken ondanks hun hoedanigheid van HRC.

Dit attest zal tevens expliciet de spelregels bepalen aangaande woon-werkverplaatsingen alsook de specifieke regels m.b.t. Corona die door de werknemers gerespecteerd moeten worden tijdens de uitvoering van hun werk
De werkgever bewaart een duplicaat van dit attest dat hij door de werknemer heeft laten ondertekenen voor kennisname en dat hij desgevallend kan voorleggen aan controlerende instanties (sociale inspectie, …).  (zie bijlage 2)

b) Attest ‘Uitzondering op de quarantaine’ 

De arbeidsarts die de groep werknemers opvolgt die volgens dit protocol worden getest, zal aan elke werknemer na het uitvoeren van een antigen sneltest een attest ‘uitzondering op de quarantaine’  afleveren.

Op dit attest zal duidelijk vermeld staan dat deze uitzondering enkel van toepassing is voor de beroepsomgeving en dat de werknemer buiten de beroepsomgeving, m.a.w. in zijn privaat en sociaal leven, onderworpen blijft aan de quarantaineregels die van toepassing zijn voor HRC.

Indien de werknemer tijdens het doorlopen van de procedure positief test, dient de werknemer onmiddellijk minimum 10 dagen geïsoleerd te worden en moet het positieve testresultaat in de CTPC tool ingebracht worden.

5. Registratie en follow-up 

De arbeidsarts zal de resultaten van alle uitgevoerde tests invoeren in de ‘Corona Test Prescription & Consultation Tool’ (CTPC) zodat voor de positieve testresultaten de noodzakelijke tracking & tracing kan gebeuren.

Verder zal de arbeidsarts voor elke werknemer behorend tot de groep waarvoor dit protocol wordt gebruikt volgende data bijhouden: 

 • Naam, voornaam en geboortedatum van de werknemer
 • Datum van het laatste hoog-risico contact (dag 0)
 • Datum en testresultaat van de eerste antigen sneltest
 • Datum en testresultaat van de tweede antigen sneltest
 • Datum en testresultaat van de PCR-test
 • Reden waarom het contact als HRC werd beschouwd
 • Evaluatie van de situatie op dag 14.

In bijlage 3 een 'template' die hiertoe kan gebruikt worden (excel)

De arbeidsarts gebruikt voor elk pilootbedrijf een apart tabblad in deze Excel waarin de HRC’s per bedrijf opgelijst worden. Het is de bedoeling dat er 1 Excel afgeleverd kan worden per externe dienst, welke daarna gebundeld kan worden door Co-Prev.

6. Levering en betaling van de COVID-19 testen

Antigen sneltest:

De benodigde antigen sneltesten zullen voor de bedrijven die in aanmerking komen voor de toepassing van dit protocol ter beschikking gesteld worden door de Vlaamse overheid.

PCR-test:

Gezien het testen van een HRC met een PCR-test op dag 7 momenteel tot de formeel erkende indicaties behoort, valt de PCR test voorzien in dit protocol eveneens binnen de vergoedingsvoorwaarden van de ziekteverzekering (Art 66, § 3 van het KB 20 van 13 Mei 2020) voor zover het onderzoek voorgeschreven is door een arts of uitgevoerd ingevolge een corona test prescription code die de werknemer ontvangen heeft (situatie op 17/12/2020).